РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

С. О. Микитюк

Анотація


У статті розкрито елементи ресурсного підходу в становленні особистості студента вищого навчального закладу. Зазначено, що ресурсний підхід дає можливість здійснювати цільове планування розвитку майбутнього фахівця не лише з позицій сьогодення, а й із позицій перспективи, спираючись на зону близьких і далеких можливих змін, здійснюючи варіативне прогнозування, коли визначаються умови, засоби, зміст, джерела (ресурси) розвитку. Ресурсний підхід сприяє формуванню мотивації до успішної діяльності, становленню системи ціннісних орієнтирів, інтенсивному формуванню спеціальних здібностей, пов’язаних із професіоналізацією.

Ключові слова: ресурсний підхід, розвиток особистості, резервні можливості, фізіологічний ресурс, психологічний ресурс, освітньо-професійний ресурс.

 

 

В статье раскрыты элементы ресурсного подхода в становлении личности студента высшего учебного заведения. Указано, что ресурсный подход дает возможность осуществлять целевое планирование развития будущего специалиста не только з позиций настоящего, а и з позиций перспективы, опираясь на зону ближайших и далеких возможных изменений, осуществляя вариативное прогнозирование, когда определяются условия, средства, содержание, источники (ресурсы) развития. Ресурсный подход содействует формированию мотивации к успешной деятельности, становлению системы ценностных ориентиров, интенсивному формированию специальных способностей, связанных с профессионализацией.

Ключевые слова: ресурсный подход, развитие личности, резервные возможности, физиологический ресурс, психологический ресурс, образовательно-профессиональный ресурс.

 

The article deals with elements of the resource-based approach in personality formation of university students. It is stated that the resource-based approach provides an opportunity to target planning of future teacher development not only from present day perspective but also from future time perspective basing on the range of short-term and long-term possible changes, carrying out variant forecasting when conditions, means, the content, resources of development are determined. Resource-based approach con tributes to formation of motivation for successful work, establishment of a system of values, intensive formation of special abilities related to professionalization.

Keywords: resource-based approach, personality formation, spare capacities, physiological resource, psychological resource, educational and professional resource.


Повний текст:

PDF

Посилання


Недюха М. П. Законодавче забезпечення вищої освіти в Україні: Монографія / М. П. Недюха. — К. : Освіта, 2006. — 56 с.

Климов Е.А. Пути в профессионализм (Психологический анализ): учеб. пособие / Е. А. Климов. — М.: Моск. психол.-соц. ин-т; Флинта, 2003. — 320 с.

Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход / З. Ф. Зеер. — М.: МСПИ, 2005. — 354 с.

Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. — М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. — 312 с.

Грехнев В.С. Культура педагогического общения: Кн. для учителя. / В.С. Грехнев — М.: Просвещение, 1990. — 144с.

Деркач А.А. Психология развития профессионала: учеб. пособ. / А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова. — М., 2000. — 124 с.

Рогов Е.И. Психологические проблемы формирования индивидуальности личности профессионала / Е.И. Рогов // Системное исследование индивидуальности. — Пермь, 1991. — С. 84—86.

Юдина Н.М. Методика определения и оценки физического потенциала студентов ВУЗа. — дисс… на соиск. ученой степени кандид. педагог. наук. / Н.М. Юдина — Волгоград. — 2006.

Кузнєцов М.А., Грицук О.В. Аналіз ефективності програми формування у вчителів вмінь протистояти процесу розвитку синдрому емоційного вигорання / М.А. Кузнєцов, О.В. Грицук // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Сер. Психологія. — 2011. — Вип. 39. — С. 113-126.

Старовойт Т.П. Гендерні особливості мотивації навчально-професійної діяльності студентів технічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Т.П. Старовойт — Х., 2015. — 19 с.

Скворчевська Є.Л. Психологічні особливості становлення мотиваційно-ціннісної сфери студентів інженерно-педагогічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Є.Л. Скворчевська — Х., 2015. — 19 с.

Хомуленко Т.Б. Розвиток організаторських здібностей як компетентності майбутнього спеціаліста: діяльнісний підхід / Т.Б. Хомуленко, А.В. Поденко // Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості: колективна монографія / За ред. проф. Ж. Вірної. — Луцьк: ВежаДрук, 2015. — С. 421-440.

Якунин, В.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / В.А. Якунин; Европ. ин-т экспертов. — СПб.: Изд-во Михайлова В.А.; Изд-во «Полиус», 1998. — 639 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.44734

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.