ОСОБИСТІСНО-РОЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

О. Ю. Михайленко

Анотація


Розкрито взаємозв’язок етапів становлення професійної орієнтації у нашій державі та вимог до сучасного фахівця-професіонала. Зроблено спробу дослідити проблему співвідношення особистісних і професійних якостей у формуванні сучасної моделі практичного психолога. Розглянуто загальні вимоги до фахівця з вищою освітою та специфічні вимоги та якості, властиві для окремих галузей професійної діяльності. Проаналізовано професійно важливі якості практичного психолога як спеціаліста типу «людина – людина».

Ключові слова: самовизначення, професія, практичний психолог, фахівець з вищою освітою, професійно важливі якості, професійна компетентність, рольова компетентність.

 

 

Раскрыты особенности взаимосвязи этапов профессиональной ориентации в нашей стране и требований к современному специалисту-профессионалу. Проанализирована проблему соотношения личностных и профессиональных качеств в формировании современной модели практического психолога. Рассмотрено общие требования к специалисту с высшим образованием и специфические требования и качества, которые характерны для отдельных видов профессиональной деятельности. Проанализировано профессиональные качества практического психолога как специалиста типа «человек – человек».

Ключевые слова: самоопределение, профессия, практический психолог, специалист с высшим образованием, профессионально значимые качества, профессиональная компетентность, ролевая компетентность.

 

This article is about stages of professional orientation in our country. We analyzed some requirements to specialist with higher education. Probed the problem of constructions a new modern model of specialist with higher education, directly a practical psychologist. In this article we analyzed a practical psychologist’s important qualities, because this profession directed on work with people.

 

Keywords: self-determination, profession, practical psychologist, specialist with higher education, professional qualities, professional competence, role competence.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дуткевич Т.В. Психологія вищої школи (курс лекцій) / Т.В. Дуткевич, Н.П. Максимчук. — Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. — 224 с.

Закон України «Про вищу освіту» // Освіта України. — №17. — 26.02.2002.

Зимняя И.А. Ключевые компетентности – новая парадигма результата образования / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. — 2003. — №5. — С. 34-42.

Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.А. Климов. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 304 с.

Масальський В.І. Ідеальний студент сучасного ВНЗ: штрихи до соціального портрета / В.І. Масальський // Грані. — 2012. — №5. — С. 98-102.

Маслоу А. Психология бытия / Маслоу А.: пер. с англ. — М.: Рефл-бук; К.: Ваклер. 1997. — 300 с.

Мачулина И.И. Формирование модели специалиста ХХІ столетия как социокультурная проблема/ И.И. Мачулина// Грані. — 2006. — №5. — С. 89-92.

Мірошник З.М. Рольова структура особистості практичного психолога в контексті сучасних психологічних теорій особистості / З.М. Мірошник // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. — Том 18. — Випуск 4(30). Психологія. — 2013. — С. 209-213.

Митина Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социально-экономических условиях / Л.М. Митина // Вопросы психологии. — 1997. — № 4. — С. 28-38.

Овчарова Р.В. Практическая психология образования: Учеб. пособие для студ. психол. фак. ун-в / Р.В. Овчарова. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 448 с.

Психологическая наука в ХХ столетии: проблемы теории и истории / Под ред. А.В. Брушлинского. — М.: Ин-т психологии РАН, 1997. — 576 с.

Розвиток професійної орієнтації в Україні: наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Ніколюк Л.І.; наук. ред.: Рогова П.І., Чепурна Н.М.]. — К.; Черкаси: 2009. — 196 с. Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/221366002.doc

Хомуленко Т.Б. Семантичний простір рольових позицій вчителя / Т.Б. Хомуленко, З.М. Мірошник // Вісник Одес. нац. ун-ту. Психологія. — Т. 16. — О.: ОНУ, 2011. — С. 170-178.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.44735

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.