ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Я. О. Мовчан

Анотація


Досліджується мотиваційно-ціннісний компонент професійної соціалізації студентів інженерних спеціальностей. Виділено показники мотиваційно-ціннісного компоненту. Проаналізовано результати дослідження за різними рівнями прагнення майбутніх інженерів працювати за спеціальністю.

Ключові слова: професійна соціалізація, майбутні інженери, мотивація до професійної діяльності, мотивація досягнення успіху, професійні цінності.

 

 Исследуется мотивационно-ценностный компонент профессиональной социализации студентов инженерных специальностей. Выделены показатели мотивационно-ценностного компонента. Проанализированы результаты исследования по различным уровням стремления будущих инженеров работать по специальности.

Ключевые слова: профессиональная социализация, будущие инженеры, мотивация к профессиональной деятельности, мотивация достижения успеха, профессиональные ценности.

 

The article deals with study of motivational and value component of professional socialization of students majoring in engineering. It is given the attributes of motivational and value component. The results of study between different levels of future engineers’ aspiration for work towards a qualification are shown.

Keywords: professional socialization, future engineers, motivation of professional activity, motivation of succeed, professional values.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кочубей А.В. Гуманітаризація підготовки майбутніх інженерів у вищих навчальних закладах засобами народознавства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти / Кочубей А.В. — Вінниця, 2010. — 20 с.

Кузнєцов М.А. Професійне становлення особистості як суб’єкта діяльності: результати теоретичного дослідження / М.А. Кузнєцов, Н.В. Підбуцька // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. — Вип. 25. — С. 75-80.

Стефаненко П.В. Професійна підготовка майбутніх інженерів у процесі формування професійної комунікації / П.В. Стефаненко, О.Г. Каверіна // Педагогічний процес: теорія і практика. — 2009. — №1. — С. 229-236.

Чернилевский Д.В. Технология обучения в высшей школе / Д.В. Чернилевский, О.К. Филатов. — М: Экспедитор, 1996. — 288 с.

Ігнатюк О.А. Формування готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення: теорія і практика. Монографія / О.А. Ігнатюк. — Х.: НТУ «ХПІ», 2009. — 432 с.

Бехтер А.Ю. Педагогические условия формирования готовности к профессионально-личностному саморазвитию студентов неязыкового вуза. Дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08/ Бехтер Анна Юрьевна. — М., 2011. — 195 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.44737

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.