ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

М. В. Саврасов

Анотація


Дане дослідження присвячене вивченню психологічних особливостей креативності студента вищого навчального закладу на початку його професійної підготовки. Аналізуються сучасні теоретико-методологічні передумови дослідження креативності студента ВНЗ та проводиться емпіричне дослідження особливостей прояву даного явища у структурі психічного функціонування студента. Закладається підґрунтя для подальших досліджень динаміки креативності студента ВНЗ на різних етапах професійної підготовки.

Ключові слова: особистість, креативність, студент, навчання, професійна підготовка, структура, показник, фактор, відмінність.

 

 

Данное исследование посвящено изучению психологических особенностей креативности студента высшего учебного заведения. Анализируются современные теоретико-методологические предпосылки исследования структуры и механизмов креативности студента ВУЗа и проводится эмпирическое исследование особенностей проявления данного феномена в структуре психического функционирования студента. Закладываются основы для дальнейших исследований динамики креативности студента ВУЗа на разных этапах его профессиональной подготовки.

Ключевые слова: личность, креативность, студент, обучение, профессиональная подготовка, структура, показатель, фактор, различие.

 

This research is devoted to studying of psychological features of creativity of the student of a higher educational institution. Modern theoretical and methodological prerequisites of research of structure and mechanisms of creativity of the student of higher educational establishment are analyzed and empirical research of features of manifesta- tion of this phenomenon in structure of mental functioning of the student is conducted. The foundation for further researches of dynamics of creativity of the student of higher educational establishment at different stages of its professional training is laid.

Keywords: personality, creativity, student, training, vocational training, structure, indicator, factor, distinction.


Повний текст:

PDF

Посилання


Завгородня О.В. Дослідження ціннісної сфери художньо обдарованих студентів / Завгородня О.В. // // Практична психологія та соціальна робота. — 2007. — №12. — С. 76-80.

Музика ОЛ. Ціннісна регуляція й ціннісна підтримка розвитку творчих здібностей (теоретична модель і принципи побудови методики) / О.Л. Музика // Практична психологія і соціальна робота. — 2010. — № 6 (135). — С. 1-7.

Тернавська Т.А. Вивчення розвитку невербальної креативності як складової пізнавальної активності студентів університету / Т.А. Тернавська // Проблеми емпіричних досліджень у психології. — Вип. 1. — К.: Гнозис, 2008. — С. 10-16.

Фролова Є.В. Креативність як чинник успішності навчальної діяльності / Є.В. Фролова // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Психологія. — Х.: ХНПУ, 2009. — Вип. 32. — С. 204-214.

Харцій О.М. Креативність у майбутніх менеджерів організацій / О.М. Харцій // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. — Вип. 41. — № 842. — С. 347-352.

Чжоу Ян. Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у студентів музичних факультетів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Чжоу Ян. — Одеса, 2010. — 21 с.

Шило О.С. Проблема ціннісних орієнтацій в контексті творчої діяльності особистості / О. С. Шило // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія; за ред. С. Д. Максименка. — К.: ДП «Інфомаційно-аналітичне агентство», 2008. — Т. 10. — Вип. 7. — С. 580-591.

Якиманская И.С. Принцип активности в педагогической психологии / И.С. Якиманская // Вопросы психологии. — 1989. — № 6. — С. 5-13.

Wu C. Age Differences in Creativity: Task Structure and Knowledge Base / C. Wu; Y. Cheng; H. Ip; C. McBride-Chang // Creativity Research Journal. — 2005. — V. 17. — Iss. 4. — P. 321-326.

Sarsania M. Do High and Low Creative Children Differ in Their Cognition and Motivation? / M. Sarsania // Creativity Research Journal. — 2008. — V. 20. — Iss. 2. — P. 155-170.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.44936

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.