ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ НАСТАНОВЛЕНЬ

Ю. М. Сошина

Анотація


В статті подано аналіз ефективності програми формування ціннісно-смислових настановлень. Визначено основну мету програми (здійснення систематичного та цілеспрямованого впливу на формування ціннісно-смислових настановлень за рахунок створення й реалізації спеціальних психологічних умов). Екзистенційно-гуманістичний підхід визначено як головний у розробці й реалізації психолого-педагогічної програми. Подано перелік основних інформаційних та інтерактивних методів та форм роботи. Представлено структуру програми формування ціннісно-смислових настановлень. За результатами експериментального дослідження подано ієрархію цінностей-цілей підлітків контрольної та експериментальної груп. Наведено дані, що свідчать про ефективність програми формування.

Ключові слова: цінності, ціннісно-смислові настановлення, підліток, формувальна програма.

 

В статье представлен анализ эффективности программы формирования ценностно-смысловых установок. Определена основная цель программы (систематическое и целенаправленное влияние на формирование ценностно-смысловых установок за счет создания и реализации специальных психологических условий). Экзистенционально-гуманистический подход определен как главный в разработке и реализации психолого-педагогической программы. Составлен перечень основных информационных и интерактивных методов и форм работы. Представлена структура программы формирования ценностно-смысловых установок. По результатам экспериментального исследования построена иерархия ценностей-целей подростков контрольной и экспериментальной групп. Представлены данные, которые подтверждают эффективность программы формирования.

Ключевые слова: ценности, ценностно-смысловые установки, подросток, формирующая программа.

 

The analysis of effectiveness of the program of formation of value-semantic options are reviewed in the article. The main objective of the program has been given (systematic and purposeful influence to formation the value-semantic options on account of creation and realization special psychological conditions). The existential-humanistic approach has been defined as the main in development and implementation of psychological and pedagogical program. A list of basic information and interactive methods and forms of work has been given. The structure of the program of formation of value-semantic options has been reviewed. Compiled by the results of experimental research the hierarchy of teenagers’ values of the control and experimental groups has been given. The data that confirms the effectiveness of the program of formation has been reviewed.

Keywords: values, value-semantic options, teenager, program of formation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И. Божович. — М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. — 352 с.

Братусь Б.С. Смысловая сфера личности / Б.С. Братусь // Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. Л.В.Куликов. — СПб.: Питер, 2000. — 480 с.

Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. — К.: Просвіта, 2001. — 416 с.

Вишневський О.І. Система цінностей і стратегія виховання (Тезовий виклад) / О. І. Вишневський // Рідна школа. — 1997. — № 7. — С. 3-5.

Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство / В.Н. Карандашев. — СПб.: Речь, 2004. — 70 с.

Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д.А. Леонтьев. — М.: Смысл, 2003.— 487 с.

Серый А.В. Ценностно-смысловая сфера личности / А.В. Серый, М.С. Яницкий. — Кемерово: Кемеровский государственный университет, 1999. — 92 с.

Шевченко Н.Ф. Формування ціннісно-смислових настановлень: практичний вимір / Науково практичний посібник / Н.Ф. Шевченко, ЮМ. Сошина. — Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. — 102 с.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Эриксон Э.; пер. с англ. — М.: Флинта, 2006.— 342 с.

Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: навч. посібник / Т.С. Яценко. — К.: Вища школа, 2004. — 679 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.44875

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.