АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНОСТІ

О. М. Турчак

Анотація


У статті проведено ґрунтовний аналіз існуючих підходів до корекції тривожного стану. Автором виокремлено компоненти стану, які потребують корекції, а також шляхи, методи і засоби подолання тривожності.

Ключові слова: тривожність, компоненти тривожності, шляхи подолання, методи подолання, засоби подолання.

 

В статье проведен обстоятельный анализ существующих подходов к коррекции тревожного состояния. Автором выделены компоненты состояния, которые нуждаются в коррекции, а также пути, методы и средства преодоления тревожности.

Ключевые слова: тревожность, компоненты тревожности, пути преодоления, методы преодоления, способы преодоления.

 

This article provides a detailed analysis of existing approaches to correcting anxiety. The author singles out the state components that need correction, and the ways, methods and means of overcoming anxiety.

Keywords: anxiety, anxiety components, ways of overcoming, methods of overcoming, means of overcoming.


Повний текст:

PDF

Посилання


Габдреева Г.Ш. К методике самоуправления психическим состоянием // Г.Ш. Габдреева, М.Н. Пейсахов // Вопросы психологии. — 1982. — № 5. — С. 101-108.

Габдреева Г.Ш. Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Г.Ш. Габдреева, А.О. Прохоров. — СПб: Речь, 2004. — 480 с.

Изард К.Э. Психология эмоций / Изард К.Э.; пер. с англ. — СПб.: Питер, 1999. — 464 с.

Кузнєцов М.А. Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання / М.А. Кузнєцов, І.В. Бабарикіна. — Х.: ХНПУ, 2012. –227 с.

Кузнецов М.А. Виды студенческих страхов и особенности их динамики / М.А. Кузнецов, В.С. Шаповалова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 49. — Х.: ХНПУ, 2014. — С. 58-68.

Кузнєцов М.А. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності / М.А. Кузнєцов, К.І. Фоменко, О.І. Кузнецов. — Х.: ХНПУ, 2015. — 338 с.

Ігумнова О.Б. Напрями психокорекції негативних психічних станів студентів / О.Б. Ігумнова // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Психологія і педагогіка. — 2014. — Вип. 30. — С. 64-68.

Лозицкий В.Л. Техника эмоциональной психорегуляции как средство и метод преодоления тревожности и страхов в студенческой среде / [Лозицкий В.Л., Куценко Н.И., Климовец А.С.] // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси: материалы V Международной молодежной научно-практической конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск, 31 марта 2011 г.: в 4 ч. — Пинск: ПолесГУ, 2011. — Ч. 2. — С. 205-206.

Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика / Прихожан А.М. — М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО МОДЭК, 2000. — 304 с.

Реан A.A. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика / А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. — 479 с.

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб.пособие: в 2 кн. / Е.И. Рогов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. — 480 с.

Седих К.В. Основи психотерапії: навч. посібник. / К.В. Седих, О.О. Фільц, Н.Є. Завацька. — Полтава, 2014. – 329 с.

Седих К.В. Чинники і механізми змін в процесі психотерапії / К.В. Седих // Вісник Харківського національного педагогічного університету. Сер. Психологія. Вип. 45. — Ч. І. — Х.: ХНПУ, 2013. — С. 180-191.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.44906

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.