ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІВНЯ СУБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ І ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ЖІНОК З КРИЗИСНИХ СІМЕЙ, РОЗЛУЧЕНИХ ЖІНОК ТА ЖІНОК ЗІ ЗВИЧАЙНИХ СІМЕЙ

О. Є. Фальова, С. О. Ніколаєнко

Анотація


У статті проведений порівняльний аналіз зв’язків рівня суб’єктивного контролю з особистісними якостями (16 – факторний опитувальник Р.Б.Кеттелла) у обстежених жінок 29-56 років загальною кількістю 454 особи. До складу вибірки увійшли 224 жінки з кризисних сімей, 104 розлучених жінки. Групу порівняння склали 126 жінок зі звичайних сімей. Аналіз результатів виявив наявність значущих кореляцій шкал локусу контролю та факторів особистісного опитувальника Р.Б.Кеттелла у досліджуваних групах жінок. Найбільша кількість зв’язків виявлена в групі жінок з кризисних сімей.

Ключові слова: рівень суб’єктивного контролю, відповідальність, психологія середовища, структура особистості, особистісні якості жінок.

 

В статье проведен сравнительный анализ связей уровня субъективного контроля с личностными качествами (16 – факторный опросник Р. Б. Кэттэлла) у обследованных женщин 29-56 лет общей численностью 454 человека. В состав выборки вошли 224 женщины из кризисных семей, 104 разведенные женщины. Группу сравнения составили 126 женщин из обычных семей. Анализ результатов выявил наличие значимых корреляций шкал локуса контроля и факторов личностного опросника Р. Б. Кэттэлла в исследуемых группах женщин. Наибольшее количество связей выявлено в группе женщин из кризисных семей.

Ключевые слова: уровень субъективного контроля, ответственность, психология среды, структура личности, личностные качества женщин.

 

Comparative analysis of connections of subjective control level with personal qualities (16-factors questionnaire of R.B.Kettell) of studied women 29-56 years old and total quantity 454 persons was made in the article. Excerption includes 224 women from the crisis families, 104 divorced women. The group of comparison includes 126 women from ordinary families. Analysis of results detected the existence of meaningful correlations of locus control scales and factors of personal questionnaire of R.B.Kettell at the studied groups of women. The largest quantity of connections was detected at the group of women from the crisis families.

Keywords: subjective control level, responsibility, environmental psychology, structure of personality, personal qualities of women.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бокова О.А. К вопросу о теоретических основах изучения психологических феноменов ответственности и локуса контроля / О.А. Бокова // Мир науки, культуры, образования / Горно-Алтайский государственный университет. — ГорноАлтайск, 2014. — Вып 5 (48). — С. 181-183.

Бурлачук Л.Ф. Психология жизненных ситуаций / Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова. — М.: Рос. пед. агентство, 1998. — 263 с.

А.Н. Капустина Многофакторная личностная методика Р. Кэттеллла / Капустина А. Н. — СПб.: Речь, 2001. — 112 с.

Седих К.В. Криза сім’ї середнього віку. друк. / К.В. Седих // Сучасні проблеми сімейної системної психотерапії: тез. доп. — Київ, 2003. — С. 26-31.

Слотина Т.В. Психология личности / Т.В. Слотина. — СПб.: Питер, 2008. — 304 с.

Фальова О.Є. Причини та наслідки кризисних станів жінок / О.Є. Фальова // Психологічні перспективи / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. — Луцьк, 2015. Вип. 25. — С. 240-256.

Фальова О.Є. Проблема самореалізації особистості жінки в закордонній психології / О.Є. Фальова // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Сер. Психологія. — Х.: ХНПУ, 2011.— Вип. 43. Ч.1. — С. 192-199.

Фальова О.Є. Самореалізація особистості жінки в концепціях вітчизняної психології / О.Є. Фальова, М.В. Маркова // ХНУ імені В.Н.Каразіна. — Х.: ХНУ, 2012. — № 985. — С. 26-30

Хомуленко Т.Б. Психологічне підґрунтя явища торгівлі жінками: аналіз у контексті гендерної демократії / Т.Б. Хомуленко // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. — К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2003. — С. 112-121.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.44910

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.