ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ Й ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

О. В. Ябурова

Анотація


Дане дослідження присвячене вивченню ефективності міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів вищих навчальних закладів. Розглядається питання соціально-психологічного забезпечення даного процесу та визначення його ефективності у процесі навчально-виховної роботи сучасного ВНЗ. Закладається підґрунтя для подальших фундаментальних досліджень структури та механізмів міжкультурної комунікації студента ВНЗ у різних сферах його психічного функціонування.

Ключові слова: особистість, студент, культура, комунікація, взаємодія, структура, компонент, забезпечення, критерій.

 

Данное исследование посвящено изучению эффективности межкультурной коммуникации украинских и иностранных студентов высших учебных заведений. Рассматривается вопрос социально-психологического обеспечения данного процесса и изучение его эффективности в процессе учебно-воспитательной работы современного ВУЗа. Закладываются основы для дальнейших фундаментальных исследований структуры и механизмов межкультурной коммуникации студента ВУЗа в разных сферах его психического функционирования.

Ключевые слова: личность, студент, культура, коммуникация, взаимодействие, структура, компонент, обеспечение, критерий.

 

COMMUNICATION OF UKRAINIAN AND FOREIGN STUDENTS

This research is devoted to studying of efficiency of cross-cultural communication of the Ukrainian and foreign students of higher educational establishments. The question of social and psychological ensuring this process and studying of its efficiency in the course of teaching and educational work of modern higher education establishments is considered. The foundation for further basic researches of structure and mechanisms of cross-cultural communication of the student of higher education establishments in different spheres of its mental functioning is laid.

Keywords: personality, student, culture, communication, interaction, structure, component, providing, criteria.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бахов І.С. Готовність до міжкультурної комунікації як критерій сформованої міжкультурної компетентності студента університету / І.С. Бахов // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. «Педагогічні науки». — 2012. — № 3. — С. 23-30.

Ваченко О.М. Організація комунікативного середовища у професійній підготовці майбутніх вчителів іноземних мов / О.М. Ваченко // Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. — Серія 16. — Творча особистість учня: проблеми теорії і практики. — К.: НПУ, 2004. — Випуск 2 (12). — С. 71-75.

Квасова О.Г. Сучасні підходи до контролю та оцінювання іншомовної міжкультурної компетентності / О.Г. Квасова // Іноземні мови. — 2012. — №3. — С. 50-57.

Козак А.В. Формування готовності майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин до міжкультурної комунікації: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А.В. Козак. — Луцьк, 2011. — 243 с.

Копетчук Т. Соціокультурні завдання як засіб поповнення загальнокультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови / Т. Копетчук // Іноземні мови у навчальних закладах. — 2008. — № 1. — С. 56-59.

Роман С.В. Професійно-орієнтована іншомовна комунікативна компетентність майбутніх учителів іноземної мови як предмет формування в курсу практики усного та писемного мовлення / С. В. Роман // Іноземні мови. — 2012. — № 2. — С. 39-45.

Сідун М. Формувати професійну компетентність вчителя іноземної мови / М. Сідун // Іноземні мови у навчальних закладах. — 2008. — № 4. — С 115-124.

Царькова В.Б. Диалог культур: путь от идеи до практики / В.Б. Царькова // Копелевские чтения, 1999. — Россия и Германия: диалог культур.— Липецк, 2000. — С. 30-35.

Porter R., eds. Intercultural communication: A 5-th edition / R. Porter. — Belmong: Wadsworth Publishing Company, 1988. — 340 p.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.44937

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.