ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ТЕНДЕНЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. Е. Лунячек

Анотація


У роботі висвітлені ключові аспекти підвищення кваліфікації в деяких провідних країнах світу, а саме: США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Фінляндії, Франції, Китайській Народній Республіці. На основі проведеного аналізу сформульовані глобальні тенденції в цьому процесі, зокрема: актуалізація роботи над створенням стандартів післядипломної педагогічної освіти в умовах децентралізації влади; зростання відповідальності керівників шкіл і місцевих департаментів управління освітою; необхідність удосконалення механізмів фінансового забезпечення підвищення кваліфікації; створення системи моніторингу якості надання послуг у сфері післядипломної педагогічної освіти; диверсифікація форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; індивідуалізація навчальних планів і програм; зростання важливості ІТ-технологій у процесі підвищення кваліфікації, в тому числі он-лайн консультацій, навчальних сюжетів, розміщених на сайті відеохостингової компанії «YouTube» тощо. На основі висвітлених світових тенденцій у розвитку підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у зарубіжних країнах і положень ст. 54 Закону України «Про освіту» (2017) надані практичні рекомендації щодо вдосконалення підвищення кваліфікації педагогічних працівників в Україні: удосконалити нормативне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; провести на загальнодержавному рівні низку опитувань щодо існуючого стану системи післядипломної педагогічної освіти і перспектив її розвитку; розробити ефективні механізми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з урахуванням світового досвіду; розробити стандарти післядипломної педагогічної освіти та систему оцінки якості надання послуг її провайдерами; створити систему освітньої статистики і моніторингу послуг у післядипломній педагогічній освіті; створити і запровадити технології супроводження індивідуальних траєкторій професійного розвитку вчителів тощо.

Ключові слова: дистанційна освіта, інноваційні форми навчання, післядипломна педагогічна освіта, підвищення кваліфікації, професійний розвиток, компаративістика, педагогічний працівник.

 

 

The paper highlights the key aspects of in-service training provided in a number of advanced countries of the world, namely: the USA, Canada, Great Britain, Germany, Finland, France, the People’s Republic of China. Based on the conducted analysis, global trends of this process have been formulated as follows: actualization of the work on creation of standards for postgraduate pedagogical education under the conditions of power decentralization; an increased responsibility of school principals and local departments of education; the need for improvement of the mechanisms for financial provision of in-service training; creation of a system for monitoring the quality of services in the sphere of postgraduate pedagogical education; diversification of forms of in-service training of pedagogical staff; individualization of curricula and study programmes; enhancement of ІТ-technologies significance in the process of upgrading qualifications, including on-line consultations, educational spots placed on the site of the video-hosting company “YouTube”, etc. On the basis of the discussed global trends of pedagogical staff’s in-service training in foreign countries and provisions of Article 54 of the Law of Ukraine “On Education” (2017), the following practical recommendations are given as to improvement of the in-service training of pedagogical workers in Ukraine: to update the regulatory provision of in-service training of pedagogical cadres; to conduct a series of national polls on the subject of the present state of the system of postgraduate education and its development prospects; to elaborate effective mechanisms for upgrading educators’ qualification, taking into account the best world practices; to develop standards for postgraduate pedagogical education and the system for assessment of the quality of service rendering by their providers; to set up a system of education statistics and monitoring of services in postgraduate pedagogical education; to design and introduce technologies of tracking individual professional development trajectories of teachers, etc.

Keywords: e-learning, innovational teaching forms, postgraduate pedagogical education, in-service training, professional development, comparative studies, educator

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарук, Я. В. (2013) Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації учителів у США. (автореф. дис. … канд. пед. наук). Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси.

Борзенко, О. П. (2014) Організація дистанційного навчання студентської молоді в Канаді. (дис. … канд. пед. наук). Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків.

Габелко, О. (2015) Проблема підвищення кваліфікації вчителів у США. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 135, 79-83. Режим доступу http://clc.to/geZtVQ

Заир-бек, Е. С. (2011) Анализ европейских моделей повышения квалификации учителей как источник развития непрерывного педагогического образования в педагогическом университете. Вестник Герценовского университета, 9, 36-43.

Зварич, І. (2012) Критерії оцінювання педагогічної компетентності викладачів у США та застосування методу відеозапису. Вища школа, 7, 56-65.

Ковальчук, В. (2015, вересень 17). Професійний розвиток вчителів: зарубіжний досвід. Режим доступу http://education-ua.org/ua/porivnyalna-pedagogika/485-profesijnij-rozvitok-uchiteliv-zarubizhnij-dosvid

Котельнікова, Н. М. (2012) Система післядипломної освіти вчителів у Китаї (дис. ... канд. пед. наук). Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганськ.

Локшина, О., Пуховська, Л. і Сбруєва, А. (2015) Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів: хрестоматія. Київ: Педагогічна думка.

Лунячек, В. Е. (2008) Деякі практичні питання управління освітою в США. Нова педагогічна думка, 1, 16-20.

Лунячек, В. Е. (2013) Сучасна освіта Китаю: проблеми і перспективи розвитку. Постметодика, 1, 47-54.

Лунячек, В. Е. (2016, лютий 3) Післядипломна педагогічна освіта: чи потрібна нова модель розвитку? Режим доступу http://education-ua.org/ua/articles/588-pislyadiplomna-pedagogichna-osvita-chi-potribna-nova-model-rozvitku

Мукан, Н. В. (2010) Неперервна педагогічна освіта вчителів загальноосвітніх шкіл: професійне становлення та розвиток (на матеріалах Великої Британії, Канади, США). Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка».

Мукан, Н. В. (2011) Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Великої Британії, Канади, США. Львів: Вид-во Львівської політехніки.

Мэй Ханьчэн (2005). Реформа педагогического образования в Китае и в России : сравнительный анализ (дис. ... канд. пед. наук). Московский педагогический государственный университет, Москва.

Несін, Ю. М. (2012) Система підвищення кваліфікації вчителів у Франції (дис. ... канд. пед. наук). Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Київ.

Про освіту. № 2145-VIII (2017). Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Пуховська, Л. П., Артюшина, М. В., Базелюк, В. Г., Лушин, П. В., Снісаренко, О. С., Сніцар, Л. П. і Солодков В. Т. (2012). Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін: навч.-метод. посіб. Київ: Педагогічна думка.

Салберг, П. (2017). Фінські уроки 2.0: Чого може навчитися світ з освітніх змін у Фінляндії. Харків: Ранок.

Сбруєва, А. А. (2004). Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.). Суми: Сум. обл. друкарня ; Козацький вал.

Хатюшина, А. А. (2009) Теория и практика повышения квалификации учителей США: на примере штата Южная Каролина (дисс. … канд. пед. наук). Российский государственный социальный университет, Москва.

Чжан Лун (2016) Учитель у традиційному китайському суспільстві очима іноземців. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 44, 118-132.

Чжан Лун (2017). Особистісно-професійний розвиток учителів у системі безперервної педагогічної освіти Китайської Народної Республіки (дис. ... канд. пед. наук). Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ.

Шаркевич, С. Л. (2014) Инновационные процессы в повышении квалификации учителей европейских стран. Режим доступу http://clc.to/HHTB9A

Canada. Teachers, Teacher Education, and Professional Development (2015). Retrieved from http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/encyclopedia/countries/canada/teachers-teacher-education-and-professional-development/

Continuing Professional Development: Teaching in Scotland (2013). Retrieved from http://www.gov.scot/Publications/2003/01/18713/31241

National Center for Education Statistics (USA). Retrieved from https://nces.ed.gov/

Professional Development in the United States: Trends and Challenge: Technical Report (2010). Retrieved from https://learningforward.org/docs/pdf/nsdcstudy2010.pdf

Professional Learning in the Learning Profession. A Status Report on Teacher Development in the U.S. and Abroad. Technical Report (2009). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/237327162_Professional_Learning_in_the_Learning_Profession_A_Status_Report_on_Teacher_Development_in_the_United_States_and_Abroad

Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers (2005). Retrieved from http://www.oecd.org/edu/school/48627229.pdf

The New Teacher Induction Program (Ontario ministry of education). Retrieved from http://www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/faq.html

The New Teacher Induction Program (2010). Retrieved from http://www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/pdfs/NTIP-English_Elements-september2010.pdf

UNESCO Institute for Lifelong Learning. Retrieved from http://www.uil.unesco.org/

REFERENCES

Bondaruk, Ya. V. (2013) Orhanіzatsіia navchalnoho protsesu v systemі pіdvyshchennia kvalіfіkatsіi uchytelіv u SShA (avtoref. dys. … kand. ped. nauk) [Organization of the educational process in the system of teachers training in the USA (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences Author's Abstract)]. Cherkaskyi natsіonalnyi unіversytet іmenі Bohdana Khmelnytskoho, Cherkasy. [in Ukrainian]

Borzenko, O. P. (2014) Orhanіzatsіia dystantsіinoho navchannia studentskoi molodі v Kanadі (dys. … kand. ped. nauk) [Organization of distance learning for student youth in Canada (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences)]. Kharkіv : H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University [in Ukrainian]

Canada. Teachers, Teacher Education, and Professional Development (2015). Retrieved from http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/encyclopedia/countries/canada/teachers-teacher-education-and-professional-development/

Continuing Professional Development: Teaching in Scotland (2013). Retrieved from http://www.gov.scot/Publications/2003/01/18713/31241

Habelko, O. (2015) Problema pіdvyshchennia kvalіfіkatsіi vchytelіv u SShA. Naukovі zapysky. Serіia: Pedahohіchnі nauky [The problem of teacher training in the United States. Proceedings. Series: Pedagogical Sciences], 135, 79-83. Retrieved from http://clc.to/geZtVQ [in Ukrainian]

Hatjushina, A. A. (2009) Teorija i praktika povyshenija kvalifikacii uchitelej SShA: na primere shtata Juzhnaja Karolina (diss. … kand. ped. nauk) [Theory and practice of teacher qualifications Increase US: States in Example South Carolina (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences)]. Rossijskij gosudarstvennyj social'nyj universitet, Moskva [in Russian].

Kotelnіkova, N. M. (2012) Systema pіsliadyplomnoi osvіty vchytelіv u Kytai (dys. ... kand. ped. nauk) [Postgraduate Teacher Education System in China (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences)]. Luhanskyi natsіonalnyi unіversytet іmenі Tarasa Shevchenka, Luhansk. [in Ukrainian]

Kovalchuk, V. (2015, veresen 17). Profesіinyi rozvytok vchytelіv: zarubіzhnyi dosvіd. Retrieved from http://education-ua.org/ua/porivnyalna-pedagogika/485-profesijnij-rozvitok-uchiteliv-zarubizhnij-dosvid [in Ukrainian]

Lokshyna, O., Pukhovska, L. & Sbruieva, A. (2015) Porіvnialna pedahohіka: metodolohіchnі orіientyry ukrainskykh komparatyvіstіv [Comparative pedagogy: methodological benchmarks of Ukrainian comparativists]: khrestomatіia. Kyiv: Pedahohіchna dumka. [in Ukrainian]

Luniachek, V. E. (2008) Deiakі praktychnі pytannia upravlіnnia osvіtoiu v SShA. Nova pedahohіchna dumka [Some practical issues of education management in the US. New pedagogical thought], 1, 16-20. [in Ukrainian]

Luniachek, V. E. (2013) Suchasna osvіta Kytaiu: problemy і perspektyvy rozvytku. Postmetodyka [Modern education in China: challenges and prospects for development. Post-methodology], 1, 47-54. [in Ukrainian]

Luniachek, V. E. (2016, liutyi 3) Pіsliadyplomna pedahohіchna osvіta: chy potrіbna nova model rozvytku? [Postgraduate Pedagogical Education: Do You Need a New Development Model?] Retrieved from http://education-ua.org/ua/articles/588-pislyadiplomna-pedagogichna-osvita-chi-potribna-nova-model-rozvitku [in Ukrainian]

Mey Khan'chen (2005). Reforma pedagogicheskogo obrazovaniya v Kitae i v Rossii : sravnitelnyy analiz (dis. ... kand. ped. nauk) [Reform of pedagogical education in China and Russia: comparative analysis (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences)]. Moskovskiy pedagogicheskiy gosudarstvennyy universitet, Moskva. [in Russian]

Mukan, N. V. (2010) Neperervna pedahohіchna osvіta vchytelіv zahalnoosvіtnіkh shkіl: profesіine stanovlennia ta rozvytok (na materіalakh Velykoi Brytanіi, Kanady, SShA) [Continuing Teacher Education for Teachers of Secondary Schools: Professional Development and Development (on materials from Great Britain, Canada, USA)]. Lvіv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lvіvska polіtekhnіka». [in Ukrainian]

Mukan, N. V. (2011) Profesіinyi rozvytok uchytelіv zahalnoosvіtnіkh shkіl Velykoi Brytanіi, Kanady, SShA [Professional development of secondary schools teachers in Great Britain, Canada, USA]. Lvіv: Vyd-vo Lvіvskoi polіtekhnіky. [in Ukrainian]

National Center for Education Statistics (USA). Retrieved from https://nces.ed.gov/

Nesіn, Yu. M. (2012) Systema pіdvyshchennia kvalіfіkatsіi vchytelіv u Frantsіi (dys. ... kand. ped. nauk) [The system of teacher training in France (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences)]. Natsіonalna akademіia pedahohіchnykh nauk Ukrainy, Instytut pedahohіchnoi osvіty і osvіty doroslykh, Kyiv. [in Ukrainian]

Pro osvіtu [About education]. № 2145-VIII (2017). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian]

Professional Development in the United States: Trends and Challenge: Technical Report (2010). Retrieved from https://learningforward.org/docs/pdf/nsdcstudy2010.pdf

Professional Learning in the Learning Profession. A Status Report on Teacher Development in the U.S. and Abroad. Technical Report (2009). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/237327162_Professional_Learning_in_the_Learning_Profession_A_Status_Report_on_Teacher_Development_in_the_United_States_and_Abroad

Pukhovska, L. P., Artiushyna, M. V., Bazeliuk, V. H., Lushyn, P. V., Snіsarenko, O. S., Snіtsar, L. P. & Solodkov, V. T. (2012). Pіsliadyplomna osvіta v umovakh yevroіntehratsіi: sutnіst, zmіst, tekhnolohіi, hotovnіst do zmіn [Postgraduate education in the context of European integration: essence, content, technology, readiness for change]: navch.-metod. posіb. Kyiv: Pedahohіchna dumka. [in Ukrainian]

Salberh, P. (2017). Finski uroky 2.0: Choho mozhe navchytysia svit z osvitnikh zmin u Finliandii [Finnish lessons 2.0: What can the world learn from the educational changes in Finland]. Kharkiv: Ranok. [in Ukrainian]

Sbruieva, A. A. (2004). Tendentsii reformuvannia serednoi osvity rozvynenykh anhlomovnykh krain v konteksti hlobalizatsii (90-ti rr. ХХ – pochatok ХХI st.) [Trends in the reform of secondary education in developed English-speaking countries in the context of globalization (90-ies XX – early XXI century.)]. Sumy: Sum. obl. drukarnia; Kozatskyi val. [in Ukrainian]

Sharkevich, S. L. (2014) Innovacionnye processy v povyshenii kvalifikacii uchitelej evropejskih stran [Innovative processes in improving the skills of teachers in European countries]. Retrieved from http://clc.to/HHTB9A [in Russian]

Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers (2005). Retrieved from http://www.oecd.org/edu/school/48627229.pdf

The New Teacher Induction Program (2010). Retrieved from http://www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/pdfs/NTIP-English_Elements-september2010.pdf

The New Teacher Induction Program (Ontario ministry of education). Retrieved from http://www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/faq.html

UNESCO Institute for Lifelong Learning. Retrieved from http://www.uil.unesco.org/

Zair-bek, E. S. (2011) Analiz evropeyskikh modeley povysheniya kvalifikatsii uchiteley kak istochnik razvitiya nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya v pedagogicheskom universitete. Vestnik Gertsenovskogo universiteta [Analysis of European models of teacher training as a source for the development of continuous pedagogical education at a pedagogical university. Journal of the Hertsen University], 9, 36-43. [in Russian]

Zhang Long (2016) Uchytel u tradytsiinomu kytaiskomu suspilstvi ochyma inozemtsiv. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty [A teacher in traditional Chinese society through the eyes of foreigners. Means of educational and research work], 44, 118-132. [in Ukrainian]

Zhang Long (2017). Osobystisno-profesiinyi rozvytok uchyteliv u systemi bezperervnoi pedahohichnoi osvity Kytaiskoi Narodnoi Respubliky (dys. ... kand. ped. nauk) [Personal and professional development of teachers in the continuous pedagogical education system of the People’s Republic of China (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences)]. Donbaskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet, Sloviansk. [in Ukrainian]

Zvarych, I. (2012) Kryterіi otsіniuvannia pedahohіchnoi kompetentnostі vykladachіv u SShA ta zastosuvannia metodu vіdeozapysu. Vyshcha shkola [Criteria for assessing the teaching competence of teachers in the United States and the use of video recording method. High school], 7, 56-65. [in Ukrainian]
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1290696

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.