ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ю. С. Бушнєв

Анотація


Мета експерименту, який описано у даній статті, полягає у перевірці змістово-функціональної моделі формування громадянської позиції майбутніх учителів у позанавчальній діяльності педагогічного коледжу за обставини створення визначених педагогічних умов (усвідомлення викладачами і студентами необхідності підвищення власного рівня сформованості громадянської позиції; спрямованість змісту позанавчальних заходів на формування активної громадянської позиції майбутніх учителів; залучення студентів до створення середовища, яке сприяє ефективності процесу формування громадянської позиції майбутніх учителів). У відповідності до структури громадянської позиції майбутніх учителів визначено однойменні компонентам критерії її сформованості: мотиваційно-ціннісний, знаннєво-інформаційний, діяльнісно-поведінковий. Мотиваційно-ціннісний критерій сформованості громадянської позиції майбутніх учителів уможливлює встановлення рівня сформованості ціннісних орієнтацій і професійних якостей майбутніх учителів та розвитку в них пізнавального інтересу до проблем держави. Знаннєво-інформаційний критерій вказує на рівень сформованості знань, які забезпечують функціональну громадянську освіченість, психолого-педагогічних та методичних знань, що є необхідними для формування даної якості особистості. Діяльнісно-поведінковий критерій дає змогу оцінити прагнення майбутніх учителів до прояву соціальної активності і їхню здатність займати й відстоювати активну громадську позицію, визначити рівень сформованості вмінь реалізувати заходи, які сприяють розвитку громадянського суспільства. Проведене дослідження доводить обґрунтованість організаційно-педагогічних умов та розробленої моделі формування громадянської позиції майбутніх учителів у позанавчальній діяльності педагогічного коледжу.

Ключові слова: модель, педагогічні умови, громадянська позиція майбутніх учителів, складники громадянської позиції, компоненти, критерії, показники, рівні сформованості громадянської позиції.

 

The pedagogical experiment is described in the article, the purpose of which is the formation of the future teachers’ civil position in the extracurricular activities of the pedagogical college, the empirical results of the experiment are presented, the conclusions and recommendations for the implementation of relevant activities in other higher education establishments are outlined. The purpose of the experiment described in this article is to check the content-functional model of forming the future teachers’ civil position in the extracurricular activity of the pedagogical college, provided with certain pedagogical conditions (teachers’ awareness and students’ need to increase their own level of formation of civil position, the direction of the content of extracurricular activities on formation of future teachers’ active civil position, students’ involvement into the environment creation, favorable to the process of formation future teachers’ civil position). In accordance with the structure of the future teachers’ civil position, the criteria with the components for its formation are identified: motivational-valuable, knowledge-informational, activity-behavioral. The motivational-valuable criterion of the formation of the future teachers’ civil position enables the establishment of the formation level of future teachers’ valuable orientations and professional qualities and their availability of cognitive interest to the state problems. The knowledge-informational criterion points at the formation level of knowledge which provides functional civil education, psychological, pedagogical and methodological knowledge, which are necessary for the formation of this personality quality. Activity-behavioral criterion makes it possible to assess the future teachers’ aspiration for the manifestation of social activity and their ability to occupy and defend an active civil position, to determine the formation level of skills in implementing measures promoting the development of civil society. Thus, the conducted research proves the justification of organizational-pedagogical conditions and formation model of the future teachers’ civil position in the extracurricular activity of the pedagogical college.

Keywords: model, pedagogical conditions, future teachers’ civil position, components of civil position, components, criteria, indicators, levels of the civil position formation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєва, О. В. (2006) Формування громадянської позиції сучасної молоді. Педагогіка і психологія, 2, 31-35.

Боришевський, М., Яблонська, Т. і Антоненко, В. (2007) Розвиток громадянської спрямованості: монографія. Київ: Педагогічна думка.

Гребеник, Т. В. (2011) Управління процесом громадянського виховання студентів вищого навчального закладу (дис. … канд. пед. наук). Суми.

Дьоміна, О. В. (2012) Про сутність поняття «громадянська позиція» в інформаційно-довідникових джерелах. Наукові записки НДУ ім. М Гоголя, 1, 11-13. Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_1_4

Козлова, О. Г. (2005) Експериментальна апробація процесу формування готовності педагога до інноваційної діяльності в умовах післядипломної освіти. Педагогічні науки, 37-54.

Козлова, О. Г. (2015) Організаційні засади інноваційних процесів у системі вищої освіти. Теорії і технології інноваційного розвитку вищої освіти : глобальний та регіональний аспекти, 175-191. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Кокун, О. М., Пішко, І. О., Лозінська, Н. С., Копаниця, О. В. і Малхазов, О. Р. (2011) Збірник методик для діагностики психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів: Методичний посібник. Київ: НДЦ ГП ЗСУ.

Косарєва, Н. І. (1998) Особливості громадянського виховання студентської молоді. Громадянське виховання студентської молоді в умовах трансформації суспільства, 36-42.

Леонтьев, Д. А. (2000) Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). (3-е изд.). М.: Смысл.

Михайлычев, Е. А., Карпова, Г. Ф. и Леонова, Е. Е. (2002) Педагогическая диагностика: история, теория, современность. Ростов н/Д.: Изд-во Рост. пед. ун-та.

Молодцова, И. В. (2004) Педагогическое обеспечение процесса становления гражданской позиции старших подростков в условиях модернизации образования. Образование и социализация личности в современном обществе. 178-183.

Наливайко, Т. В. (2014) Формування громадянської позиції особистості. Науковий вісник Херсонського державного ун-ту, 2(1), 100-103.

Острянко, М. М. (2009) Формування активної громадянської позиції студентів – майбутніх педагогів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка, 74(2), 62-65.

Рокіцька, І. А. Шляхи формування громадянської позиції студентів у вищій школі. Режим доступу http://tme.umo.edu.ua/docs/Dod/3_2010/Rokitska.pdf

Рязанова, М. П. (2015) Понятие «гражданская позиция»: сравнительный анализ. Вектор науки ТГУ, Самара, 4(23), 164-166. Режим доступу http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-grazhdanskaya-pozitsiya-sravnitelnyy-analiz

Сігова, А. Г. (2008) Педагогічні умови формування громадянської позиції студентської молоді (дис. ... канд. пед. наук). Київ: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України.

Снігур, Л. А. (2004) Психологія становлення громадянськості особистості. Одеса: Видавець М. П. Черкасов.

Сухомлинська, О. (1999) Ідеї громадянського виховання й школа в Україні. Шлях освіти, 4, 20-25.

Rokeach, M. (1973) The nature of human values. New York: Free Press.

REFERENCES

Aleksieieva, O. V. (2006) Formuvannia hromadianskoi pozytsii suchasnoi molodi. Pedahohika i psykholohiia [Formation of modern youth’s civil attitude. Pedagogy and psychology], 2, 31-35. [in Ukrainian].

Boryshevskyi, M. Y. (2007) Rozvytok hromadianskoi spriamovanosti osobystosti: monohr. [Development of the person’s civil orientation: monogr.]. Kyiv: Pedahohіchna dumka. [in Ukrainian]

Domina, O. V. (2012) Pro sutnist poniattia «hromadianska pozytsiia» v informatsiino-dovidnykovykh dzherelakh. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia [On the essence of the concept of "civil position" in information reference sources. Scientific notes of NDU them. M. Gogol], 1, 11-13. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_1_4 [in Ukrainian]

Grebenyk, T. V. (2011). Upravlinnja procesom gromadjans'kogo vyhovannja studentiv vyshhogo navchal'nogo zakladu (dys. … kand. ped. nauk) [Management of the process of students’ civic education of the higher educational establishment (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences)]. Sumy. [in Ukrainian]

Kokun, O. M., Pishko I.O., Lozinska N.S., Kopanytsia O.V. & Malkhazov O.R. (2011) Zbirnyk metodyk dlia diahnostyky psykholohichnoi hotovnosti viiskovosluzhbovtsiv viiskovoi sluzhby za kontraktom do diialnosti u skladi myrotvorchykh pidrozdiliv: Metodychnyi posibnyk. [A methodic collection for diagnosing the military servicemen under a contract psychological readiness to work in peacekeeping units: a methodical manual]. Kyiv: NDZ HP ZSU. [in Ukrainian]

Kosarieva, N. I. (1998) Osoblyvosti hromadianskoho vykhovannia studentskoi molodi. Hromadianske vykhovannia studentskoi molodi v umovakh transformatsii suspilstva. [Features of student youth’s civil education. Student youth’s civil education in the conditions of society transformation, 36-42. [in Ukrainian]

Kozlova, O. H. (2005). Eksperymentalna aprobatsiia protsesu formuvannia hotovnosti pedahoha do innovatsiinoi diialnosti v umovakh pisliadyplomnoi osvity [Experimental approbation of the process of formation of teacher's readiness for innovative activity in the postgraduate education. Pedahohichni nauky. Zbirnyk naukovykh prats [Pedagogical sciences. Collection of scientific works], 37-54. [in Ukrainian]

Kozlova, O. H. (2015) Orhanizatsiini zasady innovatsiinykh protsesiv u systemi vyshchoi osvity. Teorii i tekhnolohii innovatsiinoho rozvytku vyshchoi osvity : hlobalnyi ta rehionalnyi aspekty : monohrafiia. [Organizational principles of innovational processes in the higher educational system. Theories and technologies of innovational development of higher education: global and regional aspects: monograph], 175-191. [in Ukrainian]

Leontev, D. A. (2000) Test smyslozhyznennykh oryentatsyi (SZhO) [Symposium oriented test (SOT). (3d ed.). M.: Smysl. [in Russian]

Molodtsova, Y. V. (2004) Pedahohycheskoe obespechenye protsessa stanovlenyia hrazhdanskoi pozytsyy starshykh podrostkov v uslovyiakh modernyzatsyy obrazovanyia. Obrazovanye y sotsyalyzatsyia lychnosty v sovremennom obshchestve [Pedagogical support of the formation process of the senior adolescents’ civil position in the conditions of education modernization. Education and socialization of personality in modern society], 178-183. [in Russian].

Mykhailychev, E. A. (2002). Pedahohycheskaia dyahnostyka: istoryia, teoryia, sovremennost [Pedagogical diagnostics: history, theory, modernity]. Rostov n/D.: Izdatel'stvo Rostovskogo pedagogicheskogo universiteta. [in Russian]

Nalyvajko, T. V. (2014). Formuvannja gromadjans'koi' pozycii' osobystosti Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo un-tu [Formation of the person’s citizen position. Scientific herald of Kherson state university], 2(1), 100-103. [in Ukrainian]

Ostrjanko, M. M. Formuvannja aktyvnoi' gromadjans'koi' pozycii' studentiv – majbutnih pedagogiv [Formation of active citizenship of students – future teachers]. Retrieved from http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=16890&chapter=1 [in Ukrainian].

Riazanova, M. P. (2015) Poniatye «hrazhdanskaia pozytsyia»: sravnytelnii analyz. Vektor nauky THU, Samara [The notion of "civil position": a comparative analysis. Vector Science, TSU, Samara,], 4(23), 164-166. Retrieved from http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-grazhdanskaya-pozitsiya-sravnitelnyy-analiz [in Russian]

Rokeach, M. (1973) The nature of human values. New York: Free Press.

Rokitska, I. A. Shliakhy formuvannia hromadianskoi pozytsii studentiv u vyshchii shkoli. [Ways of forming students’ civil position in high school]. Retrieved from http://tme.umo.edu.ua/docs/Dod/3_2010/Rokitska.pdf in Ukrainian]

Sihova, A. H. (2008) Pedahohichni umovy formuvannia hromadianskoi pozytsii studentskoi molodi (dys. ... kand. ped. nauk). [Pedagogical conditions for the formation of student youth civic position (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences)]. Kyiv: Tsentralnyi іnstytut pіsliadyplomnoi pedahohіchnoi osvіty APN Ukrainy. [in Ukrainian]

Snihur, L. A. (2004) Psykholohiia stanovlennia hromadianskosti osobystosti [Psychology of the civil personality formation]. Odesa: Vydavets M. P. Cherkasov. [in Ukrainian]

Sukhomlynska, O. (1999) Idei hromadianskoho vykhovannia y shkola v Ukraini. Shliakh osvity [Ideas of civic education at schools in Ukraine. Educational path], 4, 20-25. [in Ukrainian]
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1312952

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.