ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ КОЛЕДЖУ

В. В. Деміденко

Анотація


На основі аналізу отриманих у ході варіативного педагогічного експерименту даних виявлено, що реалізація запропонованих організаційно-педагогічних умов (розробка та реалізація індивідуальних програм розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів; створення стимулювального професійно-педагогічного середовища коледжу; взаємодія професійно-педагогічного та цілісного освітнього середовищ коледжу) сприяла суттєвим статистично значущим позитивним змінам у рівнях розвитку складників професійно-педагогічної компетентності викладачів. У роботі з викладачами-початківцями найбільш дієвими формами роботи стали наставництво досвідчених колег, а також активні й інтерактивні методи: семінари, круглі столи, дискусії з актуальних проблем педагогіки вищої школи (для викладачів без педагогічної освіти) та ознайомлення зі специфікою фахової підготовки студентів для встановлення міжпредметних і міжциклових зв’язків у викладанні (для викладачів, які мають педагогічну освіту). Для роботи з викладачами зі стажем педагогічної діяльності 5–10 років найбільш цінним виявилось залучення до групової проектної роботи, яка надавала можливість поглиблювати й розширювати фахові й педагогічні знання, оволодівати вміннями застосовувати новітні методи освітньої діяльності; для досвідчених педагогів зі стажем роботи понад 10 років найважливішу роль відігравало наставництво над молодими колегами, що сприяло узагальненню власного викладацького досвіду, а також проходження психологічних тренінгів для розвитку професійно значущих особистісних якостей і властивостей, профілактики професійного вигоряння, набуття здатності ефективно працювати в команді. Особливим стимулом для викладачівстало залучення студентів і їхніх батьків до діагностики розвитку особистісного складника професійно-педагогічної компетентності, чим, зокрема, була забезпечена співпраця професійно-педагогічного та цілісного освітнього середовища закладу вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації. Статистична обробка експериментальних даних за допомогою критерію Пірсона χ2уможливила висновок про те, що позитивні зміни в групі Е2 є суттєвішими, ніж у групі Е1, що свідчить про дієвість комплексної реалізації усіх трьох організаційно-педагогічних умов розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу, передбачених розробленою і теоретично обґрунтованою моделлю.

Ключові слова: викладачі коледжу, професійно-педагогічна комепентеність, науково-методична робота, організаційно-педагогічні умови, модель, експеримент.

 

According to the analysis of the data received in the due course of the variable pedagogic experiment it has been discovered that the implementation of the proposed organizational pedagogic conditions (development and implementation of individual programmes of teachers’ professional-pedagogics competence development; creation of the stimulated professional-pedagogic environment of a college) has facilitated substantial statistically meaningful positive changes on the levels of teachers’ professional-pedagogics competence development components. In the work of teachers-beginners the most active work factors became experienced teachers’ mentoring, as well as active and interactive methods: seminars, round tables, discussions on actual problems of higher education pedagogics (for teachers, who have no pedagogical educational background) and the introduction to the specific specialty training of students for making intersubject and intercycle connections in teaching (for teachers, who have pedagogical education). For the work with teachers who have 5-10 years’ pedagogical experience the most important thing turned out to be the group project work engagement which enabled the possibility to deepen and widen special and pedagogical knowledge, to master the ability to apply up-to-date methods of educational activity; for experienced pedagogues with over 10 years’ of experience the most important role was played by mentoring younger colleagues, which helped generalise own pedagogical experience as well as undergoing psychological trainings to develop professionally important personal qualities and features, preventing professional burnout, acquisition of the ability to efficiently work in a team. A special stimulus for teachers became the involvement of students and their teachers for the diagnosing the development of the personalized component of professional-pedagogical competence, which, in particular, provided the cooperation of the professional-pedagogical and holistic educational environment of an educational establishment of the I-II accreditation levels. Statistical processing of the experiment data with the help of Pearson criterion χ2promoted the conclusion that the positive changes in the group Е2are more considerable than in the group Е1, thatspeaks for the effectiveness of the complex realisation of all three organisation-pedagogical conditions of the teachers’ professional-pedagogical competence development in the system of scientific-methodological work of the college, envisaged by the developed and theoretically grounded model.

Key words: college teachers, professional-pedagogical competence, scientific-methodological work, organisation-pedagogical conditions, model, experiment.

Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко, Н. В. (2013). Науково-методична робота в школі. Харків : Вид. група "Основа".

Вознюк, О. М. (2017). Післядипломна педагогічна освіта в Україні як важлива ланка професійного вдосконалення кадрів, розвитку та компетентнісного зростання педагогічних кадрів відповідно до вимог державної політики в галузі освіти. Отримано з : http://www.zippo.net.ua/data/files/2017.kaf_psihol/metod_rob/2017.03.10/a1.pdf

Гриньова, В. М., Карпова, Л. Г. (2011). Професійна компетентність учителя: суть, структура, умови формування. Харків : Вид-во Віровець А. П. "Апостроф".

Деміденко, В. В. (2017). Діагностика розвитку складників професійно-педагогічної компетентності викладачів коледжу. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 48, 35-46.

Деміденко, В. В. (2015). Модель розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 44, 73-84.

Єрмола, А. М. (1999). Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. Харків : Гімназія.

Жерносєк, І. П. (2000). Науково-методична робота в навчальному закладі системи загальної середньої освіти. Київ : Ін-т пед. АПН України; КОІПОПК.

Завалевський, Ю. І. (2016). Розвиток професійної компетентності викладача у процесі методичної роботи. Педагогіка і психологія, 55, 148-154.

Козырев, В. А. (1999). Построение модели гуманитарной образовательной среды. Педагогика, 2, 26-32.

Котельнікова, Н. М. (2014). Підвищення кваліфікації вчителів на базі школи як важливий компонент системи післядипломної педагогічної освіти в Китаї. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. 2. 94-101.

Лісова, Н. І. (2005). Розвиток психолого-педагогічної компетентності молодих учителів у системі післядипломної освіти (Дис. ... канд. пед. наук). Київ : Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України.

Лунячек, В. Професійний розвиток вчителя: нові можливості, які відкриває Закон України "Про освіту". Освітня політика : Портал громадських експертів. Отримано з : http://education-ua.org/ua/articles/1085-profesijnij-rozvitok-vchitelya-novi-mozhlivosti-yaki-vidkrivae-zakon-ukrajini-pro-osvitu

Міщенко, С. Г. (2017). Розвиток професійної компетентності викладачів фундаментальних дисциплін у системі науково-методичної роботи коледжу машинобудівного профілю (Дис. … канд. пед. наук). Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Савельева, С. С. (2007). Креативная среда как фактор формирования профессиональной компетентности учителя. Воспитательное пространство: проблемы региона : материалы Рос. науч.-метод. конф. Рязань : РГУ им. С. А. Есенина, 133-137.

Сидоренко, О. Л. (1996). Педагогічні умови ефективності науково-методичної роботи з учителями загальноосвітніх навчально-виховних закладів (Дис. ... канд. пед. наук). Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Тюнников, Ю. С. (2010). Формирование информационной базы проектирования образовательной программы дополнительного профессионального образования. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология, 4, 49-53.

Чжан Лун. (2016). Система заходів з неперервного особистісно-професійного розвитку вчителів у Китайській Народній Республіці. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 45, 116–127. DOI 10.5281/zenodo.56265

Юр’єва, К. А. (2012). Середовищний підхід у підготовці майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах етнокультурного розмаїття сучасного суспільства. Науково-практичні аспекти психології та педагогіки : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, Україна, 13–14 липня 2012 року). Харків : Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень", 27-31.

Ясвин, В. А. (2001). Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М. : Смысл.

Jarvilehto, T. (1999). The theory of the organism-environment system: III. Role of efferent influences on receptors in the formation of knowledge. Integrative Physiological and Behavioral Science, 34, 90-100.

RЕFERENCES

Vasylenko, N. V. (2013). Naukovo-metodychna robota v shkolі [Scientific and methodical work at school]. Kharkіv : Vyd. hrupa "Osnova". [in Ukrainian]

Vozniuk, O. M. (2017). Pіsliadyplomna pedahohіchna osvіta v Ukrainі yak vazhlyva lanka profesіinoho vdoskonalennia kadrіv, rozvytku ta kompetentnіsnoho zrostannia pedahohіchnykh kadrіv vіdpovіdno do vymoh derzhavnoi polіtyky v haluzі osvіty [Postgraduate pedagogical education in Ukraine as an important part of professional development of personnel, development and competence development of pedagogical staff in accordance with the requirements of the state policy in the field of education]. Retrieved from : http://www.zippo.net.ua/data/files/2017.kaf_psihol/metod_rob/2017.03.10/a1.pdf [in Ukrainian]

Hrynova, V. M., Karpova, L. H. (2011). Profesіina kompetentnіst uchytelia: sut, struktura, umovy formuvannia [Professional competence of the teacher: essence, structure, conditions of formation]. Kharkіv : Vyd-vo Vіrovets A. P. "Apostrof". [in Ukrainian]

Demіdenko, V. V. (2017). Dіahnostyka rozvytku skladnykіv profesіino-pedahohіchnoi kompetentnostі vykladachіv koledzhu. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [Diagnostics of colleagus teachers professional and pedagogical competency components development. Means of educational and research work], 48, 35-46. [in Ukrainian]

Demіdenko, V. V. (2015). Model rozvytku profesіino-pedahohіchnoi kompetentnostі vykladachіv u systemі naukovo-metodychnoi roboty koledzhu. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [Teachers professional-pedagogical competence development model in the college scientific and methodical work system. Means of educational and research work], 44, 40-50. [in Ukrainian]

Yermola, A. M. (1999). Tekhnolohіia orhanіzatsіi naukovo-metodychnoi roboty z pedahohіchnymy kadramy [Organization of scientific-methodical work with pedagogical personnel technology]. Kharkіv : Hіmnazіia. [in Ukrainian]

Zhernosiek, I. P. (2000). Naukovo-metodychna robota v navchalnomu zakladі systemy zahalnoi serednoi osvіty [Scientific and methodical work in the educational institution of the general secondary education system]. Kyiv : In-t ped. APN Ukrainy; KOIPOPK. [in Ukrainian]

Zavalevskyi, Yu. I. (2016). Rozvytok profesіinoi kompetentnostі vykladacha u protsesі metodychnoi roboty. Pedahohіka і psykholohіia [Development of professional competence of the teacher in the process of methodical work. Pedagogy and psychology], 55, 148-154. [in Ukrainian]

Kozyrev, V. A. (1999). Postroenie modeli gumanitarnoj obrazovatel'noj sredy. Pedagogika [Construction of humanitarian educational environment model. Pedagogy], 2, 26-32. [in Russian]

Kotelnіkova, N. M. (2014). Pіdvyshchennia kvalіfіkatsіi vchytelіv na bazі shkoly yak vazhlyvyi komponent systemy pіsliadyplomnoi pedahohіchnoi osvіty v Kytai. Naukovі zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohіchnoho unіversytetu. Ser. : Pedahohіchnі nauky. [Teachers' upgrading on the basis of the school as an important component of the postgraduate pedagogical education system in China. Scientific notes of the Berdyansk State Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences], 2, 94-101. [in Ukrainian]

Lіsova, N. I. (2005). Rozvytok psykholoho-pedahohіchnoi kompetentnostі molodykh uchytelіv u systemі pіsliadyplomnoi osvіty (Dys. ... kand. ped. nauk) [Development of psychological and pedagogical competence of young teachers in the postgraduate education system (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Kyiv : In-t pedahohіky і psykholohіi prof. osvіty APN Ukrainy. [in Ukrainian]

Luniachek, V. Profesіinyi rozvytok vchytelia: novі mozhlyvostі, yakі vіdkryvaie Zakon Ukrainy "Pro osvіtu". Osvіtnia polіtyka : Portal hromadskykh ekspertіv [Professional development of a teacher: new opportunities opened by the Law of Ukraine "On Education". Educational Policy: Portal of Public Experts]. Retrieved from : http://education-ua.org/ua/articles/1085-profesijnij-rozvitok-vchitelya-novi-mozhlivosti-yaki-vidkrivae-zakon-ukrajini-pro-osvitu/ [in Ukrainian]

Mіshchenko, S. H. (2017). Rozvytok profesіinoi kompetentnostі vykladachіv fundamentalnykh dystsyplіn u systemі naukovo-metodychnoi roboty koledzhu mashynobudіvnoho profіliu (Dys. ... kand. ped. nauk) [Development of the professional competence of teachers of fundamental disciplines in the system of scientific and methodological work of the College of Machine Building Profile (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Kharkіv : H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. [in Ukrainian]

Savel'eva, S. S. (2007). Kreativnaja sreda kak faktor formirovanija professional'noj kompetentnosti uchitelja. Vospitatel'noe prostranstvo: problemy regiona : materialy Ros. nauch.-metod. konf [Creative environment as a factor in the formation of the teacher's professional competence. Educational space: problems of the region: materials of the Russian scientific-methodical conference]. Rjazan' : RGU im. S. A. Esenina, 133-137. [in Russian]

Sydorenko, O. L. (1996). Pedahohіchnі umovy efektyvnostі naukovo-metodychnoi roboty z uchyteliamy zahalnoosvіtnіkh navchalno-vykhovnykh zakladіv (Dys. ... kand. ped. nauk) [Pedagogical conditions of efficiency of scientific and technical work with teachers of secondary educational institutions (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Kharkіv : H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. [in Ukrainian]

Tjunnikov, Ju. S. (2010). Formirovanie informacionnoj bazy proektirovanija obrazovatel'noj programmy dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovanija. Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 3: Pedagogika i psihologija [Formation of an information base for designing an educational program for additional professional education. Bulletin of the Adyghe State University. Series 3: Pedagogy and Psychology], 4, 49-53. [in Russian]

Zhang Long. (2016). Systema zakhodіv z neperervnoho osobystіsno-profesіinoho rozvytku vchytelіv u Kytaiskіi Narodnіi Respublіtsі. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [The system of measures for teachers continuous personal and professional development in the people's republic of china. Means of educational and research work], 45, 116–127. DOI 10.5281/zenodo.56265 [in Ukrainian]

Yuryeva, К. А. (2012). Seredovyshchnyi pіdkhіd u pіdhotovtsі maibutnіkh uchytelіv do profesіinoi dіialnostі v umovakh etnokulturnoho rozmaittia suchasnoho suspіlstva. Naukovo-praktychnі aspekty psykholohіi ta pedahohіky : materіaly nauk.-prakt. konf. (m. Kharkіv, Ukraina, 13–14 lypnia 2012 roku) [An Environmental Approach in Preparing Future Teachers for Professional Activities in the Conditions of the Ethnic and Cultural Diversity of Modern Society. Scientific and practical aspects of psychology and pedagogy: materials of the scientific-practical conference (Kharkiv, Ukraine, July 13-14, 2012)]. Kharkіv : Skhіdnoukrainska orhanіzatsіia "Tsentr pedahohіchnykh doslіdzhen", 27-31. [in Ukrainian]

Jasvin, V. A. (2001). Obrazovatel'naja sreda: ot modelirovanija k proektirovaniju [Educational environment: from modeling to design]. M. : Smysl.

Jarvilehto, T. (1999). The theory of the organism-environment system: III. Role of efferent influences on receptors in the formation of knowledge. Integrative Physiological and Behavioral Science, 34, 90-100.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1312958

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.