АДАПТАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ МЕТОДИКИ «ЖИВА БІБЛІОТЕКА» ДО УМОВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В. М. Гриньова, О. В. Новіков, К. А. Юр'єва

Анотація


Надання пріоритету формуванню особистісного складника міжкультурної компетентності спричинює пошук інноваційних форм і методів роботи, які сприятимуть не тільки набуттю студентами досвіду «живого» спілкування з представниками різноманітних культур, але й подоланню наявних у свідомості майбутніх учителів і вихователів етнічних стереотипів, упереджень і забобонів. Виконанню цього завдання сприяє використання потенціалу міжнародного контингенту студентів педагогічного університету – представників різних країн, культур, світоглядів, способів життя. Інтерактивний формат «Жива Бібліотека» розглядається як важливий елемент створеного в педагогічному університеті середовища міжкультурного спілкування, що робить зримою мультикультурність сучасного світу та реалізує на практиці ідею міжкультурного діалогу, оскільки сприяє початку живого спілкування між людьми – представниками різних культур. Схарактеризовано специфіку методики підготовки та проведення занять у форматі «Живої Бібліотеки», яка забезпечує майбутнім учителям і вихователям можливість набути досвід безпосереднього спілкування з представниками різноманітних культур. Специфіка полягає в ретельній підготовці учасників до заходу: підготовці різноманітної інформації, наочності, роздавальних матеріалів, прийомів типу «Криголам» (для Живих Книг), а також доборі різноманітних запитань до Живих Книг (для Читачів Живої Бібліотеки). Розкрито особливості адаптації позанавчального формату «Живої Бібліотеки» до умов навчального процесу педагогічного вишу, що полягає, зокрема, в розробці та запровадженні системи оцінювання Книгами роботи Читачів та підведенні підсумків за методом експертного опитування.

Ключові слова: міжкультурна компетентність, особистісний складник міжкультурної компетентності, етнокультурне різноманіття сучасного суспільства, Жива Бібліотека, Живі Книги, Читачі, етнічні стереотипи, упередження, забобони, майбутні вчителі і вихователі.

 

Providing the priority of the personalized component formation of intercultural competence triggers the search of innovation forms and work methods, which will facilitate not only the acquisition of “live” intercourse by students with different cultures representatives but also overcoming ethnic stereotypes which are present in the minds of future teachers and educators as well as preconceptions and biases. Taking advantage of the international contingent of pedagogical university students – different countries representatives, cultures, outlooks, and ways of life – will help solve this task. “Living Library” interactive format is regarded as a crucial element of the intercultural social environment creation on the grounds of a pedagogical university, which makes visible the multicultural realia of the contemporary world and realizes the idea of the intercultural dialogue through practice, as it facilitates the beginning of the live communication between people – different cultures representatives. The specificity of the training methods and conducting lessons in the “Living Library” format has been characterized, which provides future teachers and educators with a possibility to acquire the experience of the immediate communication with various cultures representatives. The specificity lies in the thorough preparation of the participants for the event: preparation of diverse information, the use of visual aids, handouts, “Icebreaker” approach (for Living Books), as well as the choice of miscellaneous questions to Living Books (for Living Library Readers). Peculiarities of the extracurricular “Living Library” format adaptation to the terms of the pedagogical university educational process have been discovered, which are in particular the development and implementation of the Readers’ work evaluation system by Books and summarizing in accordance with the expert questioning method.

Key words: intercultural competence, personalized component of intercultural competence, ethnic cultural diversity of the contemporary society, Living Library, Living Books, ethnic stereotypes, preconceptions, biases, future teachers and educators.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волик, Л. В. (2005). Підготовка майбутніх учителів початкової школи до полікультурного виховання учнів. (Дис. ... канд. пед. наук). Київ : Інститут педагогіки і психології професійної освіти НАПН України.

Гуренко, О. І. (2005). Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища. (Дис. … канд. пед. наук). Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Гриньова, В. М., Карпова, Л. Г. (2011). Професійна компетентність учителя: суть, структура, умови формування. Харків : Вид-во Віровець А. П. "Апостроф".

Гриньова, В. М. (2015). Педагогічна культура майбутнього вчителя – організатора міжкультурної взаємодії школярів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, 1, 130-133.

Пот’є Л. (Ред.). (2010). Жива бібліотека "Ініціативи Розмаїття" : посібник для організаторів. Київ: ТОВ "Інжиніринг".

Радул, С. Г. (2014). Формування міжкультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови у процесі професійної підготовки. (Дис. ... канд. пед. наук). Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Самойленко, Н. Б. (2103) Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного профілю. Київ : Рібест.

Чёрный, Е. В. (2010). Психология моделирования поликультурного образования. Симферополь : Сонат.

Юр’єва, К. А. (2004). Деякі аспекти формування полікультурної компетентності педагога. Імідж сучасного педагога, 10(49), 55-57.

Юр’єва, К. А. (2009). Кваліметрична модель результативності етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17. Теорія і практика навчання та виховання, 13, 214-220.

Юр’єва, К. А. (2011). Інтерактивні технології в етнопедагогічний підготовці майбутніх учителів. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 36, 154-161.

Юр’єва, К. А. (2013). Інноваційні аспекти підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності в умовах етнокультурного розмаїття сучасного суспільства. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17. Теорія і практика навчання та виховання, 22, 174-179.

Юр’єва, К. А. (2012). Міжнародний контингент студентів університету як середовищний фактор особистісно-професійного становлення майбутніх педагогів. У В. М. Ефимова (отв. ред). (2012). Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации (сс. 401-410). Симферополь : Апрель.

Юр’єва, К. А. (2016). Порівняльна етнопедагогіка в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Харків : Вид. Рожко С. Г.

Юр’єва, К. А., Тіщенко, О. М. (2014). Компетенція, компетентність, міжкультурна компетентність учителя: сутність і зміст. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 42, 169-182.

Юрьева, Е. А. (2011) Интерактивные технологии подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности в полиэтническом обществе. В М. А. Араджиони и И. В. Брунова-Калисецкая (Ред.) Предупреждение насильственных конфликтов в мультикультурных сообществах и формирование культуры мира (сс. 327-333). Киев : ЧП "Золоті Ворота".

Bedeković, V. (2011). Interkulturalna kompetencija cjeloživotnog obrazovanja nastavnika. Pedagogijska istraživanja, 8(1), 139-151.

Bender-Szymanski, D. (2013). Interkulturelle Kompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern aus der Sicht der empirischen Bildungsforschung. In von Auernheimer, G. (ed), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 201-230). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hrvatić, N., Piršl, E. (2007). Interkulturalne kompetencije učitelja. In N. Babić (ur.), Kompetencije i kompetentnost učitelja (рр. 221–230). Osijek : Učiteljski fakultet, Ukraine : Kherson State University Kherson.

Lanfranchi, A. (2013). Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität – Schlussfolgerungen für die Lehrerausbildung. In Von Auernheimer, G. (ed), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 231-262). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

REFERENCES

Volyk, L. V. (2005). Pіdhotovka maibutnіkh uchytelіv pochatkovoi shkoly do polіkulturnoho vykhovannia uchnіv. (Dys. ... kand. ped. nauk) [Preparation of future primary school teachers for multicultural upbringing of students. (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Kyiv : Instytut pedahohіky і psykholohіi profesіinoi osvіty NAPN Ukrainy. [in Ukrainian]

Hurenko, O. I. (2005). Formuvannia etnokulturnoi kompetentnostі studentіv pedahohіchnoho unіversytetu v umovakh polіetnіchnoho seredovyshcha. (Dys. … kand. ped. nauk) [The forming of ethnic-cultural competence of Teacher’s Training University’s students in condition of polyethnic field. (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Kharkіv : H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. [in Ukrainian]

Hrynova, V. M., Karpova, L. H. (2011). Profesіina kompetentnіst uchytelia: sut, struktura, umovy formuvannia [Professional competence of the teacher: essence, structure, conditions of formation]. Kharkіv : Vyd-vo Vіrovets A. P. "Apostrof". [in Ukrainian].

Hrynova, V. M. (2015). Pedahohіchna kultura maibutnoho vchytelia – orhanіzatora mіzhkulturnoi vzaiemodіi shkoliarіv. Naukovyi vіsnyk Pіvdennoukrainskoho natsіonalnoho pedahohіchnoho unіversytetu іm. K.D. Ushynskoho [Pedagogical culture of the future teacher - organizer of intercultural interaction of schoolchildren. Scientific Herald of the Southern Ukrainian National Pedagogical University named after. KD Ushinskogo], 1, 130-133. [in Ukrainian]

Potie L. (Red.). (2010). Zhyva bіblіoteka «Inіtsіatyvy Rozmaittia» : posіbnyk dlia orhanіzatorіv [Living Library of Diversity Initiative: Guide for Organizers]. Kyiv: TOV «Inzhynіrynh». [in Ukrainian]

Radul, S. H. (2014). Formuvannia mіzhkulturnoi kompetentnostі maibutnoho vchytelia іnozemnoi movy u protsesі profesіinoi pіdhotovky. (Dys. ... kand. ped. nauk) [Formation of intercultural competence of the future teacher of a foreign language in the process of professional training. (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Umanskyi derzhavnyi pedahohіchnyi unіversytet іmenі Pavla Tychyny. [in Ukrainian]

Samoilenko, N. B. (2103) Mіzhkulturna kompetentnіst maibutnіkh fakhіvtsіv humanіtarnoho profіliu [Intercultural competence of future specialists in the humanitarian field]. Kyiv : Rіbest. [in Ukrainian]

Chjornyj, E. V. (2010). Psihologija modelirovanija polikul'turnogo obrazovanija [Psychology of multicultural education modeling]. Simferopol' : Sonat. [in Russian]

Yuryeva, K. A. (2004). Deiakі aspekty formuvannia polіkulturnoi kompetentnostі pedahoha. Imіdzh suchasnoho pedahoha [Some aspects of the formation of the multicultural competence of the teacher. The image of a modern educator], 10(49), 55-57. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A. (2009). Kvalіmetrychna model rezultatyvnostі etnopedahohіchnoi pіdhotovky maibutnіkh uchytelіv pochatkovykh klasіv. Naukovyi chasopys NPU іmenі M. P. Drahomanova. Ser. 17. Teorіia і praktyka navchannia ta vykhovannia [Qualimetric model of the effectiveness of ethnopedagogical training of future teachers of elementary school. Scientific journal of NP Drahomanov NPP. Ser. 17. Theory and practice of teaching and education], 13, 214-220. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A. (2011) Interaktyvnі tekhnolohіi v etnopedahohіchnyi pіdhotovtsі maibutnіkh uchytelіv. Psykholoho-pedahohіchnі problemy sіlskoi shkoly [Interactive technologies in ethnopedagogical preparation of future teachers. Psychological-pedagogical problems of rural school], 36, 154-161. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A. (2013) Innovatsіinі aspekty pіdhotovky maibutnіkh uchytelіv pochatkovykh klasіv do profesіinoi dіialnostі v umovakh etnokulturnoho rozmaittia suchasnoho suspіlstva. Naukovyi chasopys NPU іmenі M. P. Drahomanova. Ser. 17. Teorіia і praktyka navchannia ta vykhovannia [Innovative aspects of preparing future teachers of elementary school for professional activity in conditions of ethno-cultural diversity of modern society. Scientific journal of M. Drahomanov NPU. Series 17. Theory and practice of teaching and education], 22, 174-179. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A. (2012). Mіzhnarodnyi kontynhent studentіv unіversytetu yak seredovyshchnyi faktor osobystіsno-profesіinoho stanovlennia maibutnіkh pedahohіv [The international contingent of university students as an environmental factor of future teachers’personal and professional development]. In V. M. Efimova (otv. red). (2012). Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v obrazovanii v uslovijah globalizacii [International cooperation in education in the context of globalization] (ss. 401-410). Simferopol' : Aprel'. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A. (2016). Porіvnialna etnopedahohіka v profesіinіi pіdhotovtsі maibutnіkh uchytelіv pochatkovykh klasіv [Comparative ethnopedagogy in the training of elementary school future teachers]. Kharkіv : Vyd. Rozhko S. H. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A., Tіshchenko, O. M. (2014). Kompetentsіia, kompetentnіst, mіzhkulturna kompetentnіst uchytelia: sutnіst і zmіst. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [The sphere of competence, competence, teacher's inter cultural competence: essence and content. Means of educational and research work], 42, 169-182. [in Ukrainian]

Yuryeva, E. A. (2011) Interaktivnye tehnologii podgotovki budushhih uchitelej k professional'noj dejatel'nosti v polijetnicheskom obshhestve. In M. A. Aradzhioni & I. V. Brunova-Kaliseckaja (Ed.) Preduprezhdenie nasil'stvennyh konfliktov v mul'tikul'turnyh soobshhestvah i formirovanie kul'tury mira [Interactive technologies for training future teachers for professional work in a multi-ethnic society. In M. A. Aradzhioni and I. V. Brunova-Kalisetskaya (Ed.) Prevention of violent conflicts in multicultural communities and the formation of a culture of peace] (ss. 327-333). Kiev : ChP "Zolotі Vorota". [in Russian]

Bedeković, V. (2011). Interkulturalna kompetencija cjeloživotnog obrazovanja nastavnika. Pedagogijska istraživanj, 8(1), 139-151.

Bender-Szymanski, D. (2013). Interkulturelle Kompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern aus der Sicht der empirischen Bildungsforschung. In von Auernheimer, G. (ed), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 201-230). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hrvatić, N., Piršl, E. (2007). Interkulturalne kompetencije učitelja. In N. Babić (ur.), Kompetencije i kompetentnost učitelja (рр. 221–230). Osijek : Učiteljski fakultet, Ukraine : Kherson State University Kherson.

Lanfranchi, A. (2013). Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität – Schlussfolgerungen für die Lehrerausbildung. In von Auernheimer, G. (ed), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (Interkulturelle Studien) (ss. 231-262). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1312989

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.