ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

V. М. Zaiachkovskyi

Анотація


The article presents the results of an experimental study of the pedagogical conditions (orientation of the content of advanced training on modern requirements of the technological culture development, personality-oriented focus of the educational process, implementation of complexity, integration and innovation of training, use of active and interactive teaching methods) of the technological culture development of secondary education institutions managers in the system of postgraduate education. Technological culture is considered as an integrative quality of personality which provides a specific way of using modern technology formed by combination of technification of the management process, values of the modern information world, professionally significant personal qualities and motives of activity. It is proved that the phenomenon of technological culture is genetically related to motives, values, self-identity, and also includes a set of knowledge and skills to identify technological needs in the process of obtaining information, its evaluation and effective use. Thus, technological culture encompasses technological competence, as well as values and motives of an individual aimed at adaptation to changes caused by the rapid pace of development of information society and digital technologies. The structure of technological culture, i.e. motivational, social, strictly professional components, has been justified; four levels of its development: intuitive, basic, sufficient, and creative have been characterized. The course and results of the pedagogical experiment to verify scientifically grounded pedagogical conditions have been described and analyzed: in the experimental group, the number of participants with the intuitive level decreased by 6%, with the basic level - by 9%, with the sufficient level – increased by 8%, and with the creative level – by 7%; the number of managers who have reached the creative level increased in the experimental group to 24.19%. The results proved the effectiveness of the proposed and experimentally tested pedagogical conditions of the technological culture development.

Key words: technological culture, pedagogical conditions, system of postgraduate education, managers of secondary education institutions.

  

У статі представлені результати експериментального дослідження педагогічних умов (орієнтація змісту підвищення кваліфікації на сучасні вимоги щодо розвитку рівнів технологічної культури, особистісно орієнтована спрямованість освітнього процесу, реалізація комплексності, інтегративності та інноваційності навчання, використання активних та інтерактивних методів навчання) розвитку технологічної культури керівників закладів загальної середньої освіти у системі післядипломної освіти. Технологічна культура розглядається як інтегративна властивість особистості, яка забезпечує специфічний спосіб використання сучасних технологій, сформований шляхом сполучення технологізації управлінського процесу, цінностей сучасного інформаційного світу, професійно значущих особистісних якостей і мотивів діяльності. Доведено, що феномен технологічної культури генетично пов’язаний з мотивами, цінностями, самооцінкою особистості, а також включає набір знань і вмінь, які дозволяють ідентифікувати технологічні потреби в процесі отримання інформації, її оцінювання та ефективного використання. Таким чином, технологічна культура охоплює технологічну компетентність, а також цінності та мотиви особистості, спрямовані на адаптацію до змін, спричинених швидкими темпами розвитку інформаційного суспільства та цифрових технологій. Обґрунтовано структуру технологічної культури: мотиваційний, соціальний, власне професійний компоненти, схарактеризовано чотири рівні її розвитку: інтуїтивний, базовий, достатній, творчий. Розкрито хід і проаналізовано результати педагогічного експерименту з перевірки науково обґрунтованих педагогічних умов: в експериментальній групі кількість учасників з інтуїтивним рівнем зменшилась на 6%, з базовим – на 9%, з достатнім – збільшилась на 8%, а з творчим – на 7%; кількість керівників, що досягли творчого рівня, зріс в експериментальній групі до 24,19%. Результати переконливо довели дієвість запропонованих та експериментально перевірених педагогічних умов розвитку технологічної культури.

Ключові слова: технологічна культура, педагогічні умови, система післядипломної освіти, керівники закладів загальної середньої освіти.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Благун, Н. М. (2015). Організація як соціально-функціональна складова управління загальноосвітнім навчальним закладом. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 44, 26-40. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56173

Бойчук, В. М. (2016). Формування професійної кометентності вчителя технологій. Scientific Journal «ScienceRise», 1/5(18), 17-21.

Василенко, Н. В. (2017). Ефективні форми розвитку технологічної компетентності керівника навчального закладу: ділове спілкування, ділова бесіда, ділова нарада. Миколаїв : Педагогічні науки.

Гуревич, Р. С., Коломієць, А. М., Коломієць, Д. І. (2001). Формування інформаційної культури педагога в контексті неперервної освіти. У Неперервна професійна освіта: теорія і практика (сс. 276-281). Київ : Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих.

Гуревич, Р. С., Кадемія, М. Ю. (2006). Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі і наукових дослідженнях. К. : Освіта України.

Заячковський, В. М. (2017). Модель розвитку технологічної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти (інноваційна розробка). У Матеріали ІХ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (сс. 232-238). Черкаси : ЧОІПОПП.

Кадемія, М. Ю. (2013) Використання сервісів медіа в навчальному процесі ВНЗ: Блоги, Веб-квести, Блог-квести. Вінниця: ТОВ фірма "Ландо".

Києнко-Романюк, Л. А. (2017). Розвиток критичного мислення – вектор вищої нооосвіти. Вища освіта України: теоретичний та науковий часопис. Тематичний випуск "Університет і лідерство", 2, 18-21.

Коломієць, А. М., Коломієць, Д. І. (2011). Інформаційна культура як основа професіоналізму педагога. Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія, 2, 87-93.

Коломієць, А. М. (2007). Функції освіти в період становлення інформаційного суспільства. Теорія і практика управління соціальними системами, 1, 15-23.

Лаптєва, В. М. (2015). Інтелектуальні навчальні системи в практиці підготовки іноземних студентів. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 45, 35-45. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56255

Островерхова, Н. М. (2012). Методологія формування технологічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу. Київ : Педагогічна думка.

Симоненко, В. Д. (2001). Технологическая культура и образование (культурно-технологическая концепция развития общества и образования). Брянск : Изд-во БГПУ.

REFERENCES

Blahun, N. M. (2015). Orhanіzatsіia yak sotsіalno-funktsіonalna skladova upravlіnnia zahalnoosvіtnіm navchalnym zakladom. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [Organization as a socio-functional component of the management of a comprehensive school. Means of educational and research work], 44, 26-40. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56173 [in Ukrainian]

Boichuk, V. M. (2016). Formuvannia profesіinoi kometentnostі vchytelia tekhnolohіi. Scientific Journal "ScienceRise" [Formation of professional competence of a technology teacher. Scientific Journal "ScienceRise"], 1/5(18), 17-21. [in Ukrainian]

Vasylenko, N. V. (2017). Efektyvnі formy rozvytku tekhnolohіchnoi kompetentnostі kerіvnyka navchalnoho zakladu: dіlove spіlkuvannia, dіlova besіda, dіlova narada [Effective forms of development of technological competence of a manager of an educational institution: business communication, business talk, business meeting]. Mykolaiv : Pedahohіchnі nauky. [in Ukrainian]

Hurevych, R. S., Kolomіiets, A. M., Kolomіiets, D. I. (2001). Formuvannia іnformatsіinoi kultury pedahoha v kontekstі neperervnoi osvіty [Formation of information culture of a teacher in the context of continuing education]. U Neperervna profesіina osvіta: teorіia і praktyka [Continuous education: theory and practice] (ss. 276-281). Kyiv : Instytut pedahohіchnoi osvіty ta osvіty doroslykh. [in Ukrainian]

Hurevych, R. S., Kademіia, M. Yu. (2006). Informatsіino-komunіkatsіinі tekhnolohіi v navchalnomu protsesі і naukovykh doslіdzhenniakh [Information and communication technologies in educational process and scientific research]. Kyiv : Osvіta Ukrainy. [in Ukrainian]

Zaiachkovskyi, V. M. (2017). Model rozvytku tekhnolohіchnoi kultury kerіvnykіv zahalnoosvіtnіkh navchalnykh zakladіv u systemі pіsliadyplomnoi osvіty (іnnovatsіina rozrobka) [Model of development of technological culture of managers of secondary education institutions in the system of postgraduate education (innovative development)]. U Materіaly IKh Mіzhnarodnoho festyvaliu pedahohіchnykh іnnovatsіi [Materials of the IX International Festival of Pedagogical Innovations] (ss. 232-238). Cherkasy : ChOIPOPP. [in Ukrainian]

Kademіia, M. Yu. (2013) Vykorystannia servіsіv medіa v navchalnomu protsesі VNZ: Blohy, Veb-kvesty, Bloh-kvesty [Use of media services in educational process of universities: Blogs, Web quests, Blog quests]. Vіnnytsia: TOV fіrma «Lando». [in Ukrainian]

Kyienko-Romaniuk, L. A. (2017). Rozvytok krytychnoho myslennia – vektor vyshchoi nooosvіty. Vyshcha osvіta Ukrainy: teoretychnyi ta naukovyi chasopys. Tematychnyi vypusk "Unіversytet і lіderstvo" [Critical thinking development is a vector of higher nооeducation. Higher education of Ukraine: theoretical and scientific journal. Thematic issue "University and Leadership"], 2, 18-21. [in Ukrainian]

Kolomіiets, A. M., Kolomіiets, D. I. (2011). Informatsіina kultura yak osnova profesіonalіzmu pedahoha. Problemy suchasnoi pedahohіchnoi osvіty: pedahohіka і psykholohіia [Information culture as the basis of the professionalism of a teacher. Problems of modern pedagogical education: pedagogy and psychology], 2, 87-93. [in Ukrainian]

Kolomіiets, A. M. (2007). Funktsіi osvіty v perіod stanovlennia іnformatsіinoho suspіlstva. Teorіia і praktyka upravlіnnia sotsіalnymy systemamy [Functions of education in the period of formation of the information society. Theory and practice of management of social systems], 1, 15-23. [in Ukrainian]

Laptieva, V. M. (2015). Intelektualnі navchalnі systemy v praktytsі pіdhotovky іnozemnykh studentіv. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [Intelligent educational systems in practical training of foreign students. Means of educational and research work], 45, 35-45. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56255 [in Ukrainian]

Ostroverkhova, N. M. (2012). Metodolohіia formuvannia tekhnolohіchnoi kultury kerіvnyka zahalnoosvіtnoho navchalnoho zakladu [Methodology of formation of technological culture of a manager of an educational institution]. Kyiv : Pedahohіchna dumka. [in Ukrainian]

Simonenko, V. D. (2001). Tehnologicheskaja kul'tura i obrazovanie (kul'turno-tehnologicheskaja koncepcija razvitija obshhestva i obrazovanija) [Technological culture and education (concept of cultural and technological development of society and education)]. Brjansk : Izd-vo BGPU. [in Russian]
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1312997

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.