САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ (НА БАЗІ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ)

М. О. Князян

Анотація


У статті висвітлено проблему формування предметних компетентностей майбутніх фахівців за допомогою самостійної роботи. Уточнено сутність поняття «самостійна робота студентів» як такий вид пізнавальної діяльності, котрий спрямований на інтеріоризацію змісту професійної підготовки, формування компетентностей майбутнього фахівця, розвиток його інтересу до професії, прагнення до самовдосконалення в ній. Серед усієї системи предметних компетентностей пріоритетними є лінгвістична, комунікативна, соціокультурна, психолого-педагогічна. Вони синтезують вимоги щодо володіння теоретичним блоком лінгвістичних дисциплін (про діахронічний та синхронічний розвиток мови), практичної реалізації цих знань у комунікації, соціальні, історичні, культурні особливості розвитку країн, розробку методів викладання мов у різних типах навчальних закладів. Перший етап технології (навчально-алгоритмічний) передбачає розробку викладачем алгоритмів виконання самостійних завдань, зорієнтованість студента на отримання інформації (суб’єктивно значущої), охоплення матеріалу певної теми. Другий етап (відтворювально-синтезуючий) мав на меті вияв пізнавальної самостійності, синтез матеріалу навчальних дисциплін певного циклу, розширення системи професійно важливих знань, умінь та досвіду (що складають основу предметних компетентностей) завдяки діям за аналогією. Третій етап (дослідницько-творчий) зорієнтований на повну пізнавальну самостійність студентів, самостійне опанування змісту предметних компетентностей, створення об’єктивно нової інформації, актуалізацію матеріалу дисциплін різних циклів. Технологія самостійної роботи була реалізована на базі факультету романо-германської філології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. В експерименті взяли участь 250 студентів. Перед проведенням експерименту ми запропонували тест, який складався із завдань, що діагностують лінгвістичні, комунікативні, соціокультурні та психолого-педагогічні компетентності. Аналіз та систематизація результатів діагностування майбутніх фахівців-філологів виявили таке: до початку експерименту високий рівень сформованості предметних компетентностей був лише у кожного п’ятого респондента (20%), середній рівень – у переважної більшості студентів (54%), низький – майже у кожного четвертого (26%). Контрольний зріз після закінчення експериментальної роботи продемонстрував значне зростання кількості студентів з високим рівнем сформованості предметних компетентностей: високий рівень був виявлений у 61% студентів, середній – у 39%, низький – у жодного із респондентів. Перспективи дослідження полягають у висвітленні потенціалу науково-дослідної діяльності, інформаційно-комунікаційних технологій з навчання іноземних мов у формуванні предметних компетентностей майбутніх учителів.

Ключові слова: самостійна робота студентів, предметні компетентності, гуманітарні спеціальності, технологія.

 

In the article the problem of forming the future specialists’ subject competencies with the help of independent activity is revealed. The essence of the concept “the students’ independent activityˮ is specified as a kind of cognition, which is aimed at interiorization of the content of vocational training, formation of the future specialist’s competencies, development of his interest in the profession, aspiration for self-development. Among the whole system of subject competencies, linguistic, communicative, socio-cultural, psychological and pedagogical are the priorities. They synthesize the requirements for the possession of the theoretical block of linguistic disciplines (on the diachronical and synchronical development of language), the practical realization of this knowledge in communication, the social, historical and cultural peculiarities of the development of the countries, the creation of methods for teaching the languages in different types of educational institutions. The first stage of technology (educational-algorithmic) provids for the development of algorithms for the independent tasks’ implementation by the teacher, orientation of the student to obtain information (subjectively important), the material of a certain topic of discipline. The second stage (reproductive-synthesizing) aimed at cognitive independence, synthesis of the material of the disciplines of a certain cycle, formation of the system of professionally important knowledge, skills and experience (which form the basis of subject competencies) due to actions by analogy. The third stage (research and creative) is focused on students’ full cognitive independence, actualization of different cycles’ information, creation of objectively new information, the independent mastery of the subject competencies’ content. The technology of independent activity was implemented at the basis of the Faculty of Romance-Germanic Philology of Odessa I. I. Mechnikov National University. 250 students took part in the experiment. Prior to the experiment, we proposed a test, which consisted of tasks that diagnosed linguistic, communicative, socio-cultural, psychological and pedagogical competencies. The analysis and systematization of the results of the future philologists’ testing showed that before the beginning of the experiment, a high level of the formation of subject competencies was found only in every fifth respondent (20%), an average level – in the majority of students (54%), a low level – almost every fourth (26%). The testing after the completion of the experimental activity showed a significant increase in the number of students with a high level of formation of subject competencies: a high level was found in 61% of students, an average level – at 39%, a low level – none of the respondents. The prospects of the study are to highlight the potential of research activity, information and communication technologies for teaching foreign languages in formation of the future teachers’ subject competencies.

Key words: students’ independent activity, subject competencies, humanitarian specialties, technology.


Повний текст:

PDF

Посилання


Григорович, О. В. (2015). Проблемне навчання як засіб організації науково-дослідної діяльності в університетах Іспанії. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 35, 69-76.

Дегтярьова, Г. А. (2016) До питання діагностування рівня операційно-діяльнісного компонента ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 47, 21-35.

Казачинер, О. С. (2016) Зміст і структура інклюзивної компетентності вчителя іноземної мови. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 46, 64-74.

Князян, М. О. (2017a) Життєва та комунікативна компетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія "Педагогічні науки", 36, 122-126.

Князян, М. О. (2016а) Загальнокультурна компетентність майбутніх учителів як наукова проблема. Педагогіка та психологія, 55, 164-170.

Князян, М. О. (2017b) Засоби формування життєвої компетентності майбутніх фахівців у контексті міжкультурної комунікації. Педагогічний альманах, 36, 105-110.

Князян, М. О. (2016b) Система завдань з формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Педагогіка і психологія", 2(12), 203-208.

Князян, М. О. (2017с) Система підготовки майбутніх учителів-філологів до науково-дослідної діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 53(106), 160-165.

Лунгу, Л. В. (2015). Формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів-філологів. Теорія та методика навчання та виховання, 37, 80-85.

Маркова, О. В., Горпінич, Т. І. та Височан, Л. М. (2017). Розвиток творчих здібностей студентів у процесі навчальної діяльності. Наука і освіта, 2, 78-84.

Радкіна, В. Ф. (2015). Організація науково-дослідної діяльності майбутніх учителів-філологів (на базі досвіду університетів європейських країн). Науковий вісник Південноукраїнського національного університету імені К. Д. Ушинського, 1, 185-190.

Council of Europe (2000). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Retrieved from www.coe.int/

Definition and Selection of Competencies (1998). Retrieved from www.kaapeli.fi/

Diller, J. V. & Moule, J. (2011). Cultural Competence: A Primer for Educators Retrieved from www.nea.org/

Gera, T. (2014). Development of the creative potential of future teachers through creativity training. Australian Journal of Scientific Research, 2(6), 460-465

Khromchenko, E. (2014a). Pedagogical Conditions of Preparation of Future Teachers of Philological Specialties to Organize Educational and Research Activity of Senior Pupils. The Second International conference on development of pedagogical science in Eurasia, Vienna, November 5, 2014 (р. 41-45). Vienna: "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH.

Khromchenko, H. (2013b). The Methodological Basis of the Organization of Creative Activity of the Students Philologists on Studying the Problems of the Linguistic Development of the Danube Area. Journal of Danubian Studies and Research, 3, 235-240.

Kniazian, M. (2016c). The System of Creative Tasks for Activization of French and English Speaking of Future Teachers (Experience of Universities of Odessa Region). Journal of Danubian Studies and Research, 6(1), 346-360.

Popova, O., Yakovleva, O. (2017). Initial education stage as the determinant of future translators’ further academic success. Science and Education. Odesa: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, 12, 5-14.

Shubina, I., Zavrazhin A. (2014). Competence approach to education: from theory to practice. Australian Journal of Scientific Research, 2(6), 164-170.

REFERENCES

Hryhorovych, O. V. (2015). Problemne navchannia yak zasіb orhanіzatsіi naukovo-doslіdnoi dіialnostі v unіversytetakh Ispanіi. Humanіtarnyi vіsnyk DVNZ "Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohіchnyi unіversytet іmenі Hryhorіia Skovorody" [Problem learning as a means of organizing research activities at universities in Spain. Humanitarian Bulletin of the State Higher Educational Institution "Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after Gregory Skovoroda"], 35, 69-76. [in Ukrainian]

Dehtiarova, H. A. (2016). Do pytannia dіahnostuvannia rіvnia operatsіino-dіialnіsnoho komponenta IK-kompetentnostі vchytelіv fіlolohіchnykh dystsyplіn [The question of diagnosis of the level of operationally-activity component of the linguistic disciplines teachers’ IC competence]. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [Means of Educational and Research Work], 47, 21-35. [in Ukrainian]

Kazachyner, O. S. (2016). Zmіst і struktura іnkliuzyvnoi kompetentnostі vchytelia іnozemnoi movy [Content and structure of foreign language teachers’ inclusive competence]. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи roboty [Means of Educational and Research Work], 46, 64-74. [in Ukrainian]

Kniazian, M. O. (2017a). Zhyttieva ta komunіkatyvna kompetentnostі u profesіinіi pіdhotovtsі maibutnіkh fakhіvtsіv [Vital and communicative competences in the professional training of future specialists]. Naukovyi vіsnyk Izmailskoho derzhavnoho humanіtarnoho unіversytetu. Serіia "Pedahohіchnі nauky" [Scientific Bulletin of the Izmail State Humanitarian University. Series "Pedagogical Sciences"], 36, 122-126. [in Ukrainian]

Kniazian, M. O. (2016a). Zahalnokulturna kompetentnіst maibutnіkh uchytelіv yak naukova problema [The general cultural competence of future teachers as a scientific problem]. Pedahohіka ta psykholohіia [Pedagogy and Psychology], 55, 164-170. [in Ukrainian]

Kniazian, M. O. (2017b). Zasoby formuvannia zhyttievoi kompetentnostі maibutnіkh fakhіvtsіv u kontekstі mіzhkulturnoi komunіkatsіi [The means of forming the life competence of future specialists in the context of the intercultural communication]. Pedahohіchnyi almanakh [Pedagogical Almanac], 36, 105-110. [in Ukrainian]

Kniazian, M. O. (2016b). Systema zavdan z formuvannia zahalnokulturnoi kompetentnostі maibutnіkh uchytelіv іnozemnykh mov [The system of tasks to form the general cultural competence of future teachers of foreign languages]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho unіversytetu іmenі Alfreda Nobelia. Serіia "Pedahohіka і psykholohіia" [Bulletin of Alfred Nobel University. Series "Pedagogy and Psychology"], 2(12), 203-208. [in Ukrainian]

Kniazian, M. O. (2017c). Systema pіdhotovky maibutnіkh uchytelіv-fіlolohіv do naukovo-doslіdnoi dіialnostі [The system of training of future teachers of philology for research activities]. Pedahohіka formuvannia tvorchoi osobystostі u vyshchіi і zahalnoosvіtnіi shkolakh [Pedagogy of a creative person in higher and secondary schools formation], 53(106), 160-165. [in Ukrainian]

Lunhu, L. V. (2015). Formuvannia іntelektualnoi іnіtsіatyvy maibutnіkh uchytelіv-fіlolohіv. Teorіia ta metodyka navchannia ta vykhovannia [Formation of the intellectual initiative of future teachers of philology. Theory and methods of teaching and education], 37, 80-85. [in Ukrainian]

Markova, O. V., Horpinych, T. I. & Vysochan, L. M. (2017). Rozvytok tvorchykh zdibnostei studentiv u protsesi navchalnoi diialnosti [Development of students creative abilities in the process of educational activity]. Nauka i osvita [Science and Education], 2, 78-84. [in Ukrainian]

Radkіna, V. F. (2015). Orhanіzatsіia naukovo-doslіdnoi dіialnostі maibutnіkh uchytelіv-fіlolohіv (na bazі dosvіdu unіversytetіv yevropeiskykh krain). Naukovyi vіsnyk Pіvdennoukrainskoho natsіonalnoho unіversytetu іmenі K. D. Ushynskoho [Organization of research activities of future teachers of philology (based on the experience of universities of European countries). Scientific herald of the South Ukrainian National University named after K. D. Ushinsky], 1, 185-190. [in Ukrainian]

Council of Europe (2000). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Retrieved from www.coe.int/

Definition and Selection of Competencies (1998). Retrieved from www.kaapeli.fi/

Diller, J. V. & Moule, J. (2011). Cultural Competence: A Primer for Educators Retrieved from www.nea.org/

Gera, T. (2014)/ Development of the creative potential of future teachers through creativity training. Australian Journal of Scientific Research, 2(6), 460-465

Khromchenko, E. (2014a). Pedagogical Conditions of Preparation of Future Teachers of Philological Specialties to Organize Educational and Research Activity of Senior Pupils. The Second International conference on development of pedagogical science in Eurasia, Vienna, November 5, 2014 (р. 41-45). Vienna: "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH.

Khromchenko, H. (2013b). The Methodological Basis of the Organization of Creative Activity of the Students Philologists on Studying the Problems of the Linguistic Development of the Danube Area. Journal of Danubian Studies and Research, 3, 235-240.

Kniazian, M. (2016c). The System of Creative Tasks for Activization of French and English Speaking of Future Teachers (Experience of Universities of Odessa Region). Journal of Danubian Studies and Research, 6(1), 346-360.

Popova, O., Yakovleva, O. (2017). Initial education stage as the determinant of future translators’ further academic success. Science and Education. Odesa: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, 12, 5-14.

Shubina, I., Zavrazhin A. (2014). Competence approach to education: from theory to practice. Australian Journal of Scientific Research, 2(6), 164-170.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1319822

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.