САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ІНТЕРАКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

О. В. Салі

Анотація


У статті розкрито сутність поняття «самостійна робота студентів». Визначено засоби формування професійних компетенцій. Проаналізовано зміст самостійної роботи. Схарактеризовано основні рівні сформованості самостійної роботи: низький, середній та високий. Визначено види самостійної діяльності за цільовою ознакою. Головним засобом формування самостійної роботи визнано навчальні програми систем-завдань, які спрямовують усі пізнавальні дії студента. Проаналізовано структурні компоненти цих програм. Ефективність самостійної роботи досягається протягом 4 етапів. Діагностика рівня сформованості вмінь студентів організовувати самостійну роботу проводилася згідно із системою критеріїв, котрі відповідають окресленим рівням (низький, середній, високий). Експериментальна робота була проведена на базі 4 курсу факультету іноземних  мов Ізмаїльського державного гуманітарного університету. В експерименті взяли участь 100 першокурсників. Студентам пропонувалися два види самостійних завдань, наприклад: для оволодіння знаннями про сутність, структуру комунікативно-інтерактивної компетентності, засоби її формування, а також для діагностики та самодіагностики розвитку комунікативно-інтерактивної компетентності: розв’язування ситуаційних завдань (кейсів). На першому етапі самостійної роботи виявлялося «невідоме нове», яке мало бути знайдено в результаті виконання самостійних завдань. Другий етап передбачав пошук інформації. На третьому етапі була проведена аналітично-синтетична переробка інформації щодо ефективності вияву у студента комунікативно-інтерактивної компетентності. Заключним етапом виконання цього завдання було поширення отриманого досвіду, який ставав надбанням інших. У нашому педагогічному експерименті велика увага приділялася також розробці та впровадженню самостійно-навчальних задач. Після проведення спецкурсу «Принципи мовної навчальної інтеракції» студентам було запропоновано відвідати декілька занять з іноземної мови та проаналізувати рівень використання інтерактивного методу Case-study, розробити власні прийоми впровадження цього методу формування комунікативно-інтерактивної компетентності. Студенти мали додати приклади інтерактивних технологій у власне професійне портфоліо, створити авторські інтерактивні технології, враховуючи різні аспекти. Якісний аналіз результатів експерименту дозволив стверджувати, що самостійна робота потребувала правильної постановки проблеми та методів її вирішення, аби студенти ефективно з нею впорались. У ході дослідження ми виявили проблеми, які заважали ефективній організації самостійної роботи. Основними  були невміння планувати навчальну роботу, важко було знайти необхідну інформацію, нестача часу, недостатність методичного керівництва від викладача, невміння опрацьовувати та фіксувати інформацію. По завершенню експерименту виявлено, що більшість студентів мають високий рівень сформованості вмінь організовувати ефективну самостійну роботу.

Ключові слова: самостійна робота, навчальна програма, систем-завдань, аналітично-синтетична переробка інформації, пізнавальна діяльність.

 

 

The article reveals the essence of the concept of «self-study activity of students». The means of formation of communicative interactive competence are determined.  The content of self-study activity is analyzed. The main levels of self-formation are considered: low, medium and high. The types of independent activity on a target basis are determined. The main means of formation of self-study activity outlined educational programs of system-tasks, which guide all cognitive actions of the student.  Structural components of these programs are analyzed. The efficiency of self-study activity is achieved during 4 stages.  Diagnostics of the level of formation of students' skills to organize self-study activity was conducted in accordance with a system of criteria that correspond to the specified levels (low, medium, high). Experimental work was carried out on the basis of the 4th course of the Faculty of Foreign Languages of the Izmail State Humanitarian University. The experiment was attended by 100 students. Students were offered two types of self-study tasks, for example: for mastering the knowledge about the essence, the structure of communicative and interactive competence, the means of its formation, as well as for diagnostics and self-diagnosis of the development of communicative and interactive competence: solving situational tasks (cases). At the first stage of self-study work, «an unknown new» was revealed, which had to be found as a result of performing independent tasks. The second stage involved the search for information. At the third stage, analytical and synthetic information processing was carried out on the effectiveness of the student's communicative and interactive competence. The final stage of this task was to disseminate the experience gained, which became the property of others. In our pedagogical experiment, much attention was also paid to the development and implementation of self-study tasks. After conducting the special course «Principles of Linguistic Interaction», students were invited to attend several lessons in a foreign language and to analyze the level of use of the interactive Case-study method, to develop their own methods for implementing this method of forming communicative and interactive competence. Students had to add examples of interactive technologies in their own professional portfolio, to create authoring interactive technologies, taking into account various aspects. The qualitative analysis of the results of the experiment made it possible to assert that independent work required a correct problem setting and methods for solving it so that students could handle it effectively. During the study we found problems that hindered the efficient organization of self-study work, the main of which were the inability to plan educational work, it was difficult to find the necessary information, lack of time, lack of methodological guidance from the teacher, inability to process and record information. At the end of the experiment, it was discovered that most students have a high level of skill formation to organize effective self-study activity.

Key words: self-study activity, educational program of system-tasks, analytical-synthetic processing of information, cognitive activity.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк, М. С. (2005) Психологічні особливості формування у студентів умінь і навичок самостійної роботи. У Сучасні педагогічні технології у вищій школі: науково методичний збірник (с. 111-113). Київ : Вища школа.

Буряк, В. (2001) Самостійна робота як вид навчальної діяльності школяра. Рідна школа, 9, 49-52.

Величко, С. П. і Слободяник, О. В. (2009) Самостійна робота студентів як важливий чинник підготовки високопрофесійного фахівця з вищою освітою. Самостійна робота студентів та її інформаційно–методичне забезпечення: проблеми, досвід, методика : Методичний вісник, 2, 34–42.

Григор’єв, А. В. (2009) Моніторинг самостійної роботи студентів. Стандарти і моніторинг в освіті, 1, 20-24.

Гурська, О. В. (2013) Основні аспекти та проблеми організації самостійної роботи студентів ВНЗ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Педагогіка А.С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі", присвячена 125-й річниці з дня народження А.С. Макаренка (м. Полтава, 12-14 березня 2013 р.), 78-121.

Демченко, О. (2006) Дидактична система організації самостійної роботи студентів. Рідна школа, 5, 68-70.

Дичківська, І. М. (2004) Інноваційні педагогічні технології. Київ : Академвидав.

Драч, І. І. (2004) Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як важливий елемент сучасної підготовки фахівців. Нові технології навчання, 37, 86-90.

Журавська, Л. М. (1999) Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у ВНЗ. Освіта та управління, 3, 45-78.

Зіньковський, Ю. Ф. (2008) Самостійна робота студентів. У В. Г. Кремінь (ред.). Енциклопедія освіти (с. 25-38). Київ : Юрінком Інтер.

Князян, М. О. (2017) Життєва та комунікативна компетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія "Педагогічні науки", 36, 122-126.

Кудрянт, З. Н. (2001) Система освіти в Україні. У Педагогіка : Навчальний посібник (55-56). Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського.

Малихін, О. В. (2009) Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект. Кривий Ріг : Видавничий дім.

Міністерство освіти України. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. У Наказ Міністерства освіти України № 161 від 02 червня 1993 р. Отримано з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93

Олійник, П. М., Гончаренко, С. У. і Федорченко, В. К. (ред.). (2003). Методика навчання і наукових досліджень у вищий школі. Київ: Вища школа.

Оленюк, І. В. (2003) Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно-орієнтованого навчання. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна, 9, 35-37.

Підкасистий, П. І. (1980) Самостійна пізнавальна діяльність школярів у навчанні, М. : Педагогіка.

Семенишина, І. В. (2015) Самостійна робота, як важливий резерв підвищення ефективності підготовки спеціалістів. Аграрна освіта : Збірник наукових праць, 1, 89-93.

Симоненко, Т. В. (2006) Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів. Черкаси : Брама.

Шестакова, Л. Г. Організація самостійної роботи студента в педагогічному ВНЗ. – Отримано з http://lerner.edu3000.ru/Moskva-2007/shestakova. htm

REFERENCES

Antoniuk, M. S. (2005). Psykholohіchnі osoblyvostі formuvannia u studentіv umіn і navychok samostіinoi roboty. In Suchasnі pedahohіchnі tekhnolohіi u vyshchіi shkolі: naukovo metodychnyi zbіrnyk [Psychological peculiarities of forming students' skills and abilities of independent work. In Modern pedahohical technologies in high school: a scientific and methodical collection] (p. 111-113). Kyiv : Vyshcha shkola. [in Ukrainian]

Buriak, V. (2001). Samostіina robota yak vyd navchalnoi dіialnostі shkoliara. Rіdna shkola [Self-study work as a kind of educational activity of a schoolboy. Native school], 9, 49-52. [in Ukrainian]

Velychko, S. P. & Slobodianyk, O. V. (2009). Samostіina robota studentіv yak vazhlyvyi chynnyk pіdhotovky vysokoprofesіinoho fakhіvtsia z vyshchoiu osvіtoiu. Samostіina robota studentіv ta yii іnformatsіino–metodychne zabezpechennia: problemy, dosvіd, metodyka : Metodychnyi vіsnyk [Self-study work of students as an important factor in the training of a highly professional specialist in higher education. Self-study work of students and its informational and methodical support: problems, experience, methodology: Methodical Herald], 2, 34–42. [in Ukrainian]

Hryhoriev, A. V. (2009). Monіtorynh samostіinoi roboty studentіv. Standarty і monіtorynh v osvіtі [Monitoring of Self-study work of students. Standards and monitoring in education], 1, 20-24. [in Ukrainian]

Hurska, O. V. (2013). Osnovnі aspekty ta problemy orhanіzatsіi samostіinoi roboty studentіv VNZ. Materіaly Mіzhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsіi «Pedahohіka A. S. Makarenka v polіkulturnomu osvіtnomu prostorі», prysviachena 125-i rіchnytsі z dnia narodzhennia A. S. Makarenka (m. Poltava, 12-14 bereznia 2013 r.) [The main aspects and problems of the organization of Self-study work of students of higher educational institutions. Materialy Mijnarodnoy naukovo-practychnoy konferentyi Pedahohika A.S.Makarenko v polikulturnomu osvitnyomu prostory [Materials of the International Scientific and Practical Conference "Pedagogics A.S. Makarenko in the multicultural educational space" (Poltava, March 12-14, 2013)], 78-121. [in Ukrainian]

Demchenko, O. (2006). Dydaktychna systema orhanіzatsіi samostіinoi roboty studentіv. Rіdna shkola [Didactic system of organization of Self-study work of students. Native school], 5, 68-70. [in Ukrainian]

Dychkіvska, I. M. (2004). Innovatsіinі pedahohіchnі tekhnolohіi [Innovative Pedagogical Technologies]. Kyiv : Akademvydav. [in Ukrainian]

Drach, I. I. (2004). Samostіina robota studentіv vyshchykh navchalnykh zakladіv yak vazhlyvyi element suchasnoi pіdhotovky fakhіvtsіv. Novі tekhnolohіi navchannia [Self-study work of students of higher educational institutions as an important element of modern training of specialists. New technologies of teaching], 37, 86-90. [in Ukrainian]

Zhuravska, L. M. (1999). Kontseptualnі umovy upravlіnnia samostіinoiu robotoiu studentіv u VNZ. Osvіta ta upravlіnnia [Conceptual conditions for the management of self-study work of students in higher educational institutions. Education and management], 3, 45-78. [in Ukrainian]

Zіnkovskyi, Yu. F. (2008). Samostіina robota studentіv. In V. H. Kremіn (red.). Entsyklopedіia osvіty [Self-study work of students. Encyclopedia of education] (p. 25-38). Kyiv : Yurіnkom Inter. [in Ukrainian]

Kniazian, M. O. (2017). Zhyttieva ta komunіkatyvna kompetentnostі u profesіinіi pіdhotovtsі maibutnіkh fakhіvtsіv. Naukovyi vіsnyk Izmailskoho derzhavnoho humanіtarnoho unіversytetu. Serіia «Pedahohіchnі nauky» [Vital and communicative competences in the professional training of future specialists. Scientific Bulletin of the Izmail State Humanitarian University. Series "Pedagogical Sciences"], 36, 122-126. [in Ukrainian]

Kudriant, Z. N. (2001). Systema osvіty v Ukrainі [Educational System in Ukraine]. In Pedahohіka. Navchalnyi posіbnyk [Pedagogy. Tutorial] (p. 55-56). Odesa : PDPU іm. K. D. Ushynskoho. [in Ukrainian]

Malykhіn, O. V. (2009). Orhanіzatsіia samostіinoi navchalnoi dіialnostі studentіv vyshchykh pedahohіchnykh navchalnykh zakladіv: teoretyko-metodolohіchnyi aspekt [Organization of self-study educational activity of students of higher educational institutions: theoretical and methodological aspect]. Kryvyi Rіh : Vydavnychyi dіm. [in Ukrainian]

Mіnіsterstvo osvіty Ukrainy. (1993). Polozhennia pro orhanіzatsіiu navchalnoho protsesu u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Regulations of the organization of educational process in higher educational institutions]. In Nakaz Mіnіsterstva osvіty Ukrainy № 161 vіd 02 chervnia 1993 r. [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine. No 161, dated June 2, 1993]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93 [in Ukrainian]

Olіinyk, P. M., Honcharenko, S. U. & Fedorchenko, V. K. (red.). (2003). Metodyka navchannia і naukovykh doslіdzhen u vyshchyi shkolі: navchalnyi posibnik [Methodology of teaching and research in high school: teaching manual]. Kyiv: Vyshcha shkola. [in Ukrainian]

Oleniuk, I. V. (2003). Orhanіzatsіia samostіinoi roboty studentіv v umovakh osobystіsno-orіientovanoho navchannia. Zbіrnyk naukovykh prats Kamianets-Podіlskoho natsіonalnoho unіversytetu іmenі Ivana Ohіienka. Serіia pedahohіchna [Organization of self-study work of students in the conditions of person-oriented learning. Collection of scientific works of the Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogienko. The series is pedagogical], 9, 35-37. [in Ukrainian]

Pіdkasystyi, P. I. (1980). Samostіina pіznavalna dіialnіst shkoliarіv u navchannі [Independent cognitive activity of students in education]. M. : Pedahohіka. [in Ukrainian]

Semenyshyna, I. V. (2015). Samostіina robota, yak vazhlyvyi rezerv pіdvyshchennia efektyvnostі pіdhotovky spetsіalіstіv. Ahrarna osvіta : Zbіrnyk naukovykh prats [Self-study work as an important reserve for improving the efficiency of training specialists. Agrarian Education. Collection of scientific works], 1, 89-93. [in Ukrainian]

Symonenko, T. V. (2006). Teorіia і praktyka formuvannia profesіinoi movnokomunіkatyvnoi kompetentsіi studentіv fіlolohіchnykh fakultetіv [Theory and practice of formation of professional language and communicative competence of students of philological faculties]. Cherkasy : Brama. [in Ukrainian]

Shestakova, L. H. (2007). Orhanіzatsіia samostіinoi roboty studenta v pedahohіchnomu VNZ [Organization of self-study work of a student at a pedagogical university]. Retrieved from http://lerner.edu3000.ru/Moskva-2007/shestakova.htm [in Ukrainian]
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1319824

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.