ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІДЕРСЬКОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ В ПУЕТ

С. І. Нестуля

Анотація


У статті розкрито суть реалізації лідерського підходу до підготовки фахівців нового покоління у практиці роботи Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ). З’ясовано, що в педагогічному аспекті лідер є членом колективу, який у важливих ситуаціях здатний помітно впливати на поведінку інших членів колективу, виявляти ініціативу в діях, брати на себе відповідальність за діяльність колективу. Виявлено, що базовими елементами лідерського потенціалу студентів є: лідерські потреби, лідерські можливості, лідерські цінності та засоби. На прикладі діяльності навчально-наукового інституту лідерства у ПУЕТ було здійснено заходи практичної реалізації лідерського підходу до підготовки фахівців нового покоління: розроблена та впроваджена Програма «Заходів розвитку лідерського потенціалу студентів ПУЕТ»; організовано зустріч із директором Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; проведено тренінги «Викладання у вищій освіті: сучасні тенденції та виклики» і «Трансформація управління сучасним університетом»; візит команди ПУЕТ до Університету Портсмуту та Університету Саутхемптону (Англія) для ознайомлення з досвідом організації сандвіч-курсів; традиційний семінар «Про корпоративну культуру сучасної компанії»; міні-тренінг «Емоційний інтелект – інструмент продуктивних відносин і соціального успіху»; реалізація програми підвищення кваліфікації працівників міського виконавчого комітету «Кваліфікація 2030» в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні»; тренінги типу «Креативний активізм», «Корпоративна культура», «Створення ефективної та вмотивованої команди», «Ефективна комунікація», «Мотивація, самомотивація та їх практичні способи», «Зміни, адаптація до змін. Стратегічне мислення», «Управління стресом», «Професійне вигорання»; реалізація авторської програми «Інноваційні методики викладання у вищій школі: Новітнє в європейській та світовій практиці»; розроблена програма підвищення кваліфікації працівників соціальних служб державних органів та місцевого самоврядування «Психологічне забезпечення ефективного функціонування особистості та організації» тощо.

Ключові слова: лідер, лідерство, програма, проект, тренінг, інновація, студент, самоврядування

 

The article reveals the essence of the implementation of the leadership approach to the training of specialists of the new generation in the practice of Poltava University of Economics and Trade (PUЕT). It is found out that in the pedagogical aspect the leader is a member of the collective, who in important situations can significantly influence the behavior of other members of the team, to identify the initiative in actions, take responsibility for the activities of the team. It is revealed that the basic elements of leadership potential of students are: leadership needs leadership opportunities, leadership values and tools. On the example of the activity of the teaching and research institute of leadership in PUЕT the measures of practical implementation of the leadership approach to the training of specialists of the new generation were implemented: The “PUЕT Student Leadership Development Stepsˮ Program was developed and implemented; meeting with the Director of the Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, trainings “Teaching in Higher Education: Contemporary Trends and Challengesˮ and “Transformation of Modern University Managementˮ; PUЕT's visit to Portsmouth University and Southampton University (England) to familiarize with sandwich course experience; traditional seminar “On the corporate culture of a modern companyˮ; mini-training “Emotional intelligence – an instrument of productive relations and social successˮ; Implementation of the program of professional development of the employees of the city executive committee “Qualification 2030ˮ within the framework of the project “Integrated urban development in Ukraineˮ; such as “Creative Activismˮ, “Corporate Cultureˮ, “Creating an Effective and Motivated Teamˮ, “Effective Communicationˮ, “Motivation, Self-Motivation and Their Practical Waysˮ, “Changes, Adaptation to Changeˮ. “Strategic thinkingˮ, “Stress managementˮ, “Professional burnoutˮ; Implementation of the author's program “Innovative Methods of Teaching in Higher School: Latest in European and World Practiceˮ; program of training of employees of social services of state bodies and local self-government “Psychological support for effective functioning of the person and organizationˮ and other measures.

Key words: leader, leadership, program, project, training, innovation, student, self-governance


Повний текст:

PDF

Посилання


Алфімов, Д. В. (2010). Виховання лідерських якостей школярів у сучасній загальноосвітній школі. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 4, 3-14.

Джулиани, Р. У. (2002). Лидерство. М. : Мирамакс.

Ершов, А. А. (1991). Лидер и авторитет. Ленинград.

Зорина, А. В. (2009). Педагогические условия формирования лидерских качеств у студентов вуза (Автореф. дисс. … канд. пед. наук). Н. Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный униврситет.

Ирхина, И. В., Беседина, О. А. (2012). Организация педагогического сопровождения дистанционного обучения студентов : из опыта работы Национального исследовательского университета «БелГУ» Современные проблемы науки и образования : электрон. науч. журн., 2. Получено с http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/6152/1/Irkhina_Pedagogigal_Support.pdf

Канафоцька, Г. (2008). Через нову парадигму менеджменту – до нового лідерства. Тези доповідей VIІI Міжнародного форуму «Етичні та духовні аспекти розвитку людини і суспільства» (Київ, 18–20 квітня 2008 р.) (с. 19-20). Київ.

Канафоцька, Г. П. (2010). Лідерство-служіння. Тези доповідей ІХ Міжнародного форуму «Етичні та духовні аспекти розвитку людини і суспільства» (Київ, 4–15. травня 2010 р.) (с. 49-50). Київ.

Краснощок, І. П. (2012). Розвиток лідерських якостей студентів. Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки, 112, 211-219.

Кричевский, Р. Л. (2007). Психология лидерства. М. : Статус.

Кузьмінський, А. І., Омеляненко, В. Л. (2006). Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. Київ : Знання.

Ландсберг, М. (2004). Лидерство. Видение, вдохновение и энергия. М. : Эксмо.

Лаптєва, М. В. (2015). Інтелектуальні навчальні системи в практиці підготовки іноземних студентів. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 45. 35-45.

Максвелл, Д. С. (2004). Обязательное качество лидера. Минск : Попурри.

Максвелл, Д. С. (2005). Воспитай в себе лидера. Минск : Попурри.

Максвелл, Д. С. (2005). Создай команду лидеров. Минск : Попурри.

Менегетти, А. (1999). Психология лидера. 2-е изд., испр. и доп. М. : Славянская ассоциация Онтопсихологии.

Мудрик, А. Б., Шишкіна, Х. Ю. (2013). Розвиток лідерських якостей : програма тренінгу. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Романовський, О. Г. (2017). Лідерські якості в професійній діяльності : навч. посіб. / О. Г. Романовський [та ін.]. Харків : НТУ "ХПІ".

Червона, Л. (2017). Студентське самоврядування як інструмент розвитку лідерського потенціалу університетів у контексті глобального лідерства. Теоретичний та методично-науковий часопис «Вища освіта України», 2(1), 149-154.

Ягоднікова, В. (2009). Виховання лідерів. Виховна робота в школі, 10, 2-36.

Locke, E. A. (1991). The Essence of Leadership. N. Y. : Lexington Books.

REFERENCES

Alfimov, D. V. (2010). Vykhovannia liderskykh yakostei shkoliariv u suchasnii zahalnoosvitnii shkoli. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka [Education of leadership qualities of pupils in a modern general school. Personality Spirituality: Methodology, Theory and Practice], 4, 3-14.

Dzhuliani, R. U. (2002). Liderstvo [Leadership]. M. : Miramaks.

Ershov, A. A. (1991). Lider i avtoritet [Leader and authority]. Leningrad.

Zorina, A. V. (2009). Pedagogicheskie uslovija formirovanija liderskih kachestv u studentov vuza (Avtoref. diss. … kand. ped. nauk) [Pedagogical conditions for the formation of leadership qualities among university students (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. N. Novgorod : Nizhegorodskij gosudarstvennyj arhitekturno-stroitel'nyj univrsitet.

Irhina, I. V., Besedina, O. A. (2012). Organizacija pedagogicheskogo soprovozhdenija distancionnogo obuchenija studentov : iz opyta raboty Nacional'nogo issledovatel'skogo universiteta "BelGU". Sovremennye problemy nauki i obrazovanija : jelektron. nauch. zhurn. [Organization of pedagogical support of distance learning of students: from the experience of the National Research University "BelGU" Modern problems of science and education: an electronic scientific journal], 2. Retrieved from http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/6152/1/Irkhina_Pedagogigal_Support.pdf

Kanafotska, H. (2008). Cherez novu paradyhmu menedzhmentu – do novoho lіderstva. Tezy dopovіdei VIII Mіzhnarodnoho forumu «Etychnі ta dukhovnі aspekty rozvytku liudyny і suspіlstva» (Kyiv, 18–20 kvіt. 2008 r.) (s. 19-20) [Through a new paradigm of management - to a new leadership. Abstracts of VIІI International Forum "Ethical and Spiritual Aspects of Human and Social Development" (Kyiv, April 18-20, 2008) (р. 19-20)]. Kyiv.

Kanafotska, H. P. (2010). Lіderstvo-sluzhіnnia. Tezy dopovіdei IKh Mіzhnarodnoho forumu «Etychnі ta dukhovnі aspekty rozvytku liudyny і suspіlstva» (Kyiv, 4–15. travnia 2010 r.) (s. 49-50) [Leadership-ministry. Abstracts of the IX International Forum "Ethical and spiritual aspects of human and society development" (Kyiv, May 4-15, 2010) (р. 49-50)]. Kyiv.

Krasnoshchok, I. P. (2012). Rozvytok lіderskykh yakostei studentіv. Naukovі zapysky KDPU іm. V. Vynnychenka. Serіia: Pedahohіchnі nauky [Development of student leadership skills. Scientific notes of KDPU them. V. Vynnychenko. Series: Pedagogical Sciences], 112, 211-219.

Krichevskij, R. L. (2007). Psihologija liderstva [Leadership Psychology]. M. : Status.

Kuzmіnskyi, A. I., Omelianenko, V. L. (2006). Pedahohіka u zapytanniakh і vіdpovіdiakh : navch. posіb. [Pedagogy in questions and answers: tutorial]. Kyiv : Znannia.

Landsberg, M. (2004). Liderstvo. Videnie, vdohnovenie i jenergija [Leadership. Vision, inspiration and energy]. M. : Jeksmo.

Laptieva, M. V. (2015). Intelektualnі navchalnі systemy v praktytsі pіdhotovky іnozemnykh studentіv. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [Intelligent training systems in the practice of training foreign students. Means of educational and research work], 45, 35-45.

Maksvell, D. S. (2004). Objazatel'noe kachestvo lidera [The mandatory quality of the leader]. Minsk : Popurri.

Maksvell, D. S. (2005). Vospitaj v sebe lidera [Educate the leader in yourself]. Minsk : Popurri.

Maksvell, D. S. (2005). Sozdaj komandu liderov [Create a team of leaders]. Minsk : Popurri.

Menegetti, A. (1999). Psihologija lidera [Psychology of the leader]. 2nd ed. M. : Slavjanskaja associacija Ontopsihologii.

Mudryk, A. B., Shyshkіna, Kh. Yu. (2013). Rozvytok lіderskykh yakostei : prohrama trenіnhu [Development of leadership qualities: training program]. Lutsk : Skhіdnoievropeiskyi natsіonalnyi unіversytet іmenі Lesі Ukrainky.

Romanovskyi, O. H. ta іn. (2017). Lіderskі yakostі v profesіinіi dіialnostі : navch. posіb. [Leadership skills in professional activities: tutorial]. Kharkіv : NTU "KhPI".

Chervona, L. (2017). Studentske samovriaduvannia yak іnstrument rozvytku lіderskoho potentsіalu unіversytetіv u kontekstі hlobalnoho lіderstva. Teoretychnyi ta metodychno-naukovyi chasopys «Vyshcha osvіta Ukrainy» [Student Self-Government as a Tool for Developing Leadership Capacity of Universities in the Context of Global Leadership. Theoretical and methodological and scientific journal "Higher education of Ukraine"], 2(1), 149-154.

Iahodnіkova, V. (2009). Vykhovannia lіderіv. Vykhovna robota v shkolі [Leadership education. Educational work in school], 10, 2–36.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1319826

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.