НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ФІЛОЛОГІЇ

К. С. Тараненко

Анотація


Стаття містить окремі результати науково-педагогічного аналізу світового досвіду забезпечення якості підготовки бакалаврів філології (викладачів іноземних та рідних мов, учителів, перекладачів) у контексті огляду українських і зарубіжних досліджень. Використано також дані вітчизняних і зарубіжних нормативних документів (освітніх стандартів, навчальних планів і програм, методичних рекомендацій тощо) передових країн світу, зокрема – Канади і Польщі. З’ясовано аспекти наукового інтересу українських дослідників до надбань польського досвіду в галузі забезпечення якості підготовки майбутніх викладачів, учителів англійської мови та канадської національної системи мультикультурної підготовки вчителів (викладачів) вітчизняних та іноземних мов. Визначено, що в контексті канадської філологічної освіти основні стандарти підготовки бакалаврів на філологічних факультетах спрямовані на: вивчення другої державної мови та / або іншої мови; забезпечення програмної реалізації комунікативного підходу до вивчення мов (формування мовної, дискурсивної, соціолінгвістичної та загальнокультурної компетентностей); розвиток ключових компетентностей особистості міжкультурного спрямування. У програмах більшості навчальних закладів Канади ці компетентності відповідають компонентам змісту освіти, що розглядаються як стратегії навчання і культурні технології, які формують загальну мовну компетентність і забезпечують міжкультурні можливості особистості. У процесі порівняльного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду проблеми підготовки бакалаврів філології з’ясовано, що освітні системи Канади та Польщі мають стандарти компетентності, які легко адаптуються на національному рівні бакалаврської філологічної освіти. Перспективами використання досвіду цих країн при створенні автором статті дослідницької технології моніторингу якості підготовки бакалаврів філології в українських вищих навчальних закладах визначено: розроблення й удосконалення стандартів підготовки фахівців філології; забезпечення мультикультурної спрямованості навчального процесу; застосування сучасних освітніх технологій; індивідуалізація навчальних траєкторій студентів; оптимізація кількості навчальних дисциплін у навчальних планах та освітніх програмах.

Ключові слова: професійна підготовка, бакалавр філології, учитель (викладач) іноземних мов, моніторинг якості підготовки, стандарти підготовки.

The article contains the results of scientific and pedagogical analysis of world experience in ensuring the quality of preparation of bachelors of philology (teachers of foreign and native languages, teachers, translators) in the context of the review of Ukrainian and foreign studies. Also used data of domestic and foreign normative documents (educational standards, curricula and programs, methodological recommendations, etc.) of the advanced countries of the world, in particular, Canada and Poland. The aspects of scientific interest of Ukrainian researchers to the achievements of Polish experience in the field of quality assurance of the training of future teachers, teachers of English and the Canadian national system of multicultural training of teachers (teachers) of domestic and foreign languages have been clarified. It is determined that in the context of Canadian philological education, the basic standards of preparation of bachelors in philological faculties are aimed at: studying the second state language and / or another language; provision of programmatic implementation of the communicative approach to the study of languages (formation of linguistic, discursive, sociolinguistic and general cultural competences); development of key competencies of the personality of intercultural direction. In the programs of most educational institutions in Canada, these competences are consistent with components of the content of education that are considered as learning strategies and cultural technologies that form a common language competence and provide intercultural capabilities of the individual. In the process of comparative analysis of the domestic and foreign experience of the problem of preparation of bachelors of philology, it became clear that educational systems of Canada and Poland have standards of competence that are easy to adapt at the national level of bachelor philological education. Prospects for using the experience of these countries when creating the article of the research technology of monitoring the quality of preparation of bachelors of philology in Ukrainian higher education institutions are defined: development and improvement of standards for the training of specialists in philology; provision of multicultural orientation of the educational process; application of modern educational technologies; Individualization of traineeships of students; optimization of the number of academic disciplines in curricula and educational programs.

Key words: professional training, bachelor of philology, teacher (teacher) of foreign languages, monitoring of training quality, standards of training.


Повний текст:

PDF

Посилання


Балицкая, И. В., Волосович, Л. В., Майорова, И. И. (2010). Образование в современной Канаде. Южно-Сахалинск : СахГУ.

Боднар, С. С. (2010). Подготовка педагогических кадров в высших учебных заведениях Канады. Вестник развития науки и образования, 2, 108-110.

Деркач, С. (2011). Професійна підготовка вчителів англійської мови у ВНЗ Польщі й України: компаративний аналіз. Порівняльно-педагогічні студії, 1(7), 86-92.

Мукан, Н. В. (2010). Неперервна педагогічна освіта вчителів загальноосвітніх шкіл: професійне становлення та розвиток (на матеріалах Великої Британії, Канади, США). Львів : Видавництво Львівської політехніки.

Погребняк, В. А. (2010). Підготовка майбутнього вчителя до професійної діяльності у полікультурному середовищі загальноосвітньої школи Канади (дис. … канд. пед. наук). Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.

Слоньовська, О. Б. (2010). Підготовка майбутніх педагогів гуманітарного профілю до діяльності в умовах полікультурного освітнього простору. Нові технології навчання, 192-197.

Ушаков, А. С. (2014). Іншомовна підготовка викладачів іноземних мов у Канаді в умовах інтеграційних процесів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету, 3, 154-161.

ESL Teacher Training in Canada. Retrieved from http://www.eslincanada.com/english/tesl.php.

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Retrieved from http://www.angli.uw.edu.pl/index.php/kontakt.html

Karsenti, T. Lataille-Demore, D. & Demorem, M. (2008). Educational technology to train teachers of minority languages in Canada: Challenges and successes. Proceedings ascilite Melbourne, 474–476.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Retrieved from http://www.kul.pl/

Lapkin, Sh., MacFarlane, A. & Vandergrift, L. (2006). Teaching French as a second language in Сanada: teachers’ perspectives: [reserch report] CTF, CASLT ACPI. Canada : Canadian Heritage.

Ministere de L’Education. (2003). Attracting, Training and Retaining High-Quality Teachers in Quebec: Report by the du Quebec (Canada) to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Quebec : Ministere de L’Education.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Retrieved from http://www.nkjo.bydgoszcz.pl/?id=3&gid=3&did=3

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu. Retrieved from http://www.nkjo.opole.pl/nkjo/

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach. Retrieved from http://www.tyskiekolegium.pl/joomla/

Poznań Adam Mickiewicz University. Retrieved from http://ifa.amu.edu.pl/fa/

Shifting minds: a 21st century vision of public education for Canada (2012). Canada : Canadians for the 21st century: learning and innovation.

Tardif, M. (2002). Pre-service Teacher Training Programs: outcomes of recent reforms and new trends towards effective professional training. Retrieved from http://www.thierrykarsenti.ca/pdf/scholar/RAP-karsenti-11-2002.pdf.

Uniwersytet w Białymstoku. Retrieved from http://filologia.uwb.edu.pl/

REFERENCES

Balickaja, I. V., Volosovich, L. V., Majorova, I. I. (2010). Obrazovanie v sovremennoj Kanade [Education in modern Canada]. Juzhno-Sahalinsk : SahGU. [in Russian]

Bodnar, S. S. (2010). Podgotovka pedagogicheskih kadrov v vysshih uchebnyh zavedenijah Kanady. Vestnik razvitija nauki i obrazovanija [Training of teaching staff in higher education institutions in Canada. Development of Science and Education Bulletin], 2, 108-110. [in Russian]

Derkach, S. (2011). Profesіina pіdhotovka vchytelіv anhlіiskoi movy u VNZ Polshchі y Ukrainy: komparatyvnyi analіz. Porіvnialno-pedahohіchnі studіi [Professional training of English language teachers in universities of Poland and Ukraine: comparative analysis. Comparative and pedagogical research], 1(7), 86-92. [in Ukrainian]

Mukan, N. V. (2010). Neperervna pedahohіchna osvіta vchytelіv zahalnoosvіtnіkh shkіl: profesіine stanovlennia ta rozvytok (na materіalakh Velykoi Brytanіi, Kanady, SShA) [Continuing Teacher Education for Teachers of Secondary Schools: Professional Becoming and Development (on materials from Great Britain, Canada, USA)]. Lvіv : Vydavnytstvo Lvіvskoi polіtekhnіky. [in Ukrainian]

Pohrebniak, V. A. (2010). Pіdhotovka maibutnoho vchytelia do profesіinoi dіialnostі u polіkulturnomu seredovyshchі zahalnoosvіtnoi shkoly Kanady (dys. … kand. ped. nauk) [Preparing a future teacher to professional activity in a multicultural environment general school in Canada (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Poltavskyi natsіonalnyi pedahohіchnyi unіversytet іmenі V. H. Korolenka. [in Ukrainian]

Slon’ovska, O. B. (2010). Pіdhotovka maibutnіkh pedahohіv humanіtarnoho profіliu do dіialnostі v umovakh polіkulturnoho osvіtnoho prostoru. Novі tekhnolohіi navchannia [Preparation of future teachers of the humanitarian profile for activities in the conditions of multicultural educational space. New learning technologies], 192-197. [in Ukrainian]

Ushakov, A. S. (2014). Inshomovna pіdhotovka vykladachіv іnozemnykh mov u Kanadі v umovakh іntehratsіinykh protsesіv. Naukovі zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohіchnoho unіversytetu [Foreign language teaching of foreign language teachers in Canada in the context of integration processes. Scientific notes of the Berdyansk State Pedagogical University], 3, 154-161. [in Ukrainian]

ESL Teacher Training in Canada. Retrieved from http://www.eslincanada.com/english/tesl.php.

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Retrieved from http://www.angli.uw.edu.pl/index.php/kontakt.html

Karsenti, T. Lataille-Demore, D. & Demorem, M. (2008). Educational technology to train teachers of minority languages in Canada: Challenges and successes. Proceedings ascilite Melbourne, 474–476.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Retrieved from http://www.kul.pl/

Lapkin, Sh., MacFarlane, A. & Vandergrift, L. (2006). Teaching French as a second language in Сanada: teachers’ perspectives: [reserch report] CTF, CASLT ACPI. Canada : Canadian Heritage.

Ministere de L’Education. (2003). Attracting, Training and Retaining High-Quality Teachers in Quebec: Report by the du Quebec (Canada) to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Quebec : Ministere de L’Education.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Retrieved from http://www.nkjo.bydgoszcz.pl/?id=3&gid=3&did=3

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu. Retrieved from http://www.nkjo.opole.pl/nkjo/

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach. Retrieved from http://www.tyskiekolegium.pl/joomla/

Poznań Adam Mickiewicz University. Retrieved from http://ifa.amu.edu.pl/fa/

Shifting minds: a 21st century vision of public education for Canada (2012). Canada : Canadians for the 21st century: learning and innovation.

Tardif, M. (2002). Pre-service Teacher Training Programs: outcomes of recent reforms and new trends towards effective professional training. Retrieved from http://www.thierrykarsenti.ca/pdf/scholar/RAP-karsenti-11-2002.pdf.

Uniwersytet w Białymstoku. Retrieved from http://filologia.uwb.edu.pl/
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1319828

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.