КОМПОНЕНТИ СТРУКТУРИ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМ

Л. В. Лебедик

Анотація


Професійна підготовленість майбутніх викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем, на думку автора, займає провідне місце в ієрархії якостей магістра як викладача. Виділено три основних компоненти у структурі зазначеної підготовленості: діяльнісний, когнітивний і особистісний. Діяльнісний компонент складає система педагогічних умінь, об’єднаних у декілька груп: організаторські, комунікативні, дидактичні, пізнавальні, проектувальні. Когнітивний компонент є сукупністю науково-теоретичних знань про педагогічну діяльність взагалі і про проектування дидактичних систем зокрема. Рівень розвитку когнітивного компонента визначається повнотою, глибиною, системністю знань у сфері проектування дидактичних систем. Когнітивний компонент складають два блоки знань: 1) знання педагогіки, методичні знання і знання суміжних гуманітарних дисциплін, 2) спеціальні знання дисципліни викладання і суміжних з нею дисциплін. Особистісний компонент визначає сформованість таких важливих для майбутнього викладача вищої школи якостей і властивостей, як креативність, ініціативність, націленість на співробітництво, упевненість у собі, схильність до самоаналізу, здатність до імпровізації, передбачення, ініціативної, критичної й інноваційної рефлексії і прогнозування результатів своєї діяльності, творчої уяви, а також професіонально значимих якостей. Зроблено висновок, що запропонована структура педагогічної підготовленості магістрів дозволяє визначити зміст основних її компонентів (що діагностувати) та шляхи її оцінювання (як діагностувати). Таке гіпотетичне уявлення про структуру підготовленості майбутніх викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем дозволить цілеспрямовано впливати на зростання рівнів цієї підготовленості, об’єктивно вимірювати зміни за допомогою методів математичної статистики.

Ключові слова: проектування, дидактична система, компонент, структура, підготовленість, майбутній викладач вищої школи, проектування дидактичних систем.

 

According to the author, the professional preparedness of future high school teachers for the didactic systems design occupies a leading position in the master's hierarchy as a teacher. The author asserts that the masters as a future teacher must know their case perfectly, apply the most effective methods and ways of teaching and designing didactic systems. Three main components are distinguished in the structure of the preparedness of high school teachers for the design of didactic systems: active, cognitive and personal. Active component is a system of pedagogical skills, grouped into several groups: organizational, communicative, didactic, cognitive, and design. The cognitive component is a combination of scientific and theoretical knowledge about pedagogical activity in general and the design of didactic systems in particular. The level of development of the cognitive component is determined by the completeness, depth, and systematic knowledge of didactic systems design. The cognitive component consists of two blocks of knowledge: 1) knowledge of pedagogy, methodological knowledge and knowledge of adjacent humanities disciplines; 2) special knowledge of the discipline of teaching and related disciplines. The personal component determines the formation of such important qualities and properties as the future teacher of higher education, such as creativity, initiative, co-operation, self-confidence, propensity for self-examination, ability to improvise, prediction, initiative, critical and innovative reflection and prediction of the results of its activities, creative imagination, as well as professionally significant qualities. It is concluded that the proposed model allows to determine the content of the main components in the investigated structure (to diagnose) and ways of its evaluation (how to diagnose). Such a hypothetical idea about the structure of the preparedness of future high school teachers to the design of didactic systems will purposefully influence the growth of its levels, objectively measure changes using methods of mathematical statistics.

Key words: designing, didactic system, component, structure, preparedness, future teacher of higher education, design of didactic systems.

Повний текст:

PDF

Посилання


Козаков, В. А., Дзвінчук, Д. І. (2003). Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах: Методологія та практика. Київ: ЗАТ "Нічлава".

Кузьмина, Н. В. (1980). Методы системного педагогического исследования. Ленинград : Изд-во ЛГУ.

Лебедик Л. В. (2017). Критерії готовності майбутнього викладача до проектування дидактичних систем. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. "Педагогічні науки", 69, 69-73.

Лебедик, Л. В. (2011). Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних навчальних закладах. Полтава: РВВ ПУЕТ.

Лебедик, Л. В. (2015). Підготовка викладача вищої школи до проектування дидактичних систем на основі культурологічного підходу. Імідж сучасного педагога, 10, 14-18.

Подобєдова, Т. Ю. (2005). Підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до педагогічного проектування (дис. … канд. пед. наук). Луганськ: Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка.

Поясок, Т. Б. (2014). Акмеологічні технології у підготовці майбутніх економістів до професійної взаємодії. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки, 24, 102-107. Отримано з http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuP_2014_24_19.

Поясок, Т. Б. (2011). Психолого-педагогічна підготовка фахівців виробничої сфери (на прикладі напряму підготовки "Економіка і підприємництво"). Кременчук: ПП Щербатих О. В.

Романова, Г. М. (2010). Андрагогічний контекст підготовки майбутніх викладачів економіки до проектування навчальних технологій. Педагогічний процес : теорія і практика, 3(II), 115-123.

Романова, Г. (2009). Вимірювання рівнів готовності викладачів до проектування навчальних технологій. Людинознавчі студії, 19, 56-69.

Романова, Г. (2010). Дидактичне проектування як напрям психолого-педагогічної підготовки викладачів ВНЗ. Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка, 1(28), 219-223.

Романова, Г. (2010). Дидактичні умови підготовки майбутніх викладачів економіки до проектування навчальних технологій. Вища освіта України. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", VI(24), 456-465.

Романова, Г. М. (2010). Концепція та модель підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій. Вища освіта України. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", II(27), 365-372.

Романова, Г. М. (2009). Підготовка викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій. Київ : КНЕУ.

Романова, Г. М. (2015). Проектування особистісно-розвивальних технологій навчання майбутніх кваліфікованих робітників. У Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах евроінтеграційних процесів (с. 225-234). Київ : НТУ.

Романова, Г. М. (2014). Проектування технологій професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників. Професійно-технічна освіта: науково-методичний журнал, 1(62), 47-64.

Романова, Г. М. (2011). Суб’єктно-продуктивний підхід у підготовці викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 59, 93-97.

Скопненко, О. І., Цимбалюк, Т. В. (Ред.) (2006). Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тисяч слів і словосполучень. К. : Довіра.

Стрельніков, В. Ю. (2013). А. С. Макаренко – основоположник теорії проектування дидактичних систем. У В. М. Гриньова (ред.). Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. "Педагогіка А. C. Макаренка в полікультурному освітньому просторі", присвяченої 125-й річниці з дня народження А. C. Макаренка (м. Полтава, 12–14 березня 2013 р.) (с. 163-165). Полтава, ПНПУ.

Стрельніков, В. Ю. (2008). Концепція проектування дидактичної системи. Імідж сучасного педагога, 7-8, 11-15.

Стрельніков, В. Ю. (2012). Модель професійної компетентності викладача вищої школи. Наукові записки ПОІППО: Моделі ключових та професійних компетентностей педагогічного працівника, 2, 25-33.

Стрельніков, В. Ю. (2017). Особливості побудови курсів підготовки викладачів до проектування системи дистанційного навчання. У Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя (E-Learning and University Education – 2017) : матеріали XLІІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 9–10 лютого 2017 року) (с. 230-232). Полтава : ПУЕТ.

Стрельніков, В. (2006). Підготовка викладачів до проектування дидактичних систем. Педагогіка і психологія професійної освіти, 2, 9-23.

Стрельніков, В. (2009). Підготовка викладачів до проектування системи інтенсивного навчання. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 25(1), 40-47.

Стрельніков, В. Ю. (2004). Проектування дидактичної системи навчального закладу згідно вимог Болонського процесу. Навчально-методичний посібник для слухачів курсів. Полтава: РВВ ПУСКУ.

Стрельніков, В. Ю. (2010). Проектування дидактичної системи підготовки фахівців на засадах Болонського процесу. Вища освіта України. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", V(23), 291-297.

Стрельніков, В. Ю. (2005). Проектування дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки на основі міжнародних стандартів ISO 9001. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г.Короленка. Серія "Педагогічні науки", 7(46), 228-238.

Стрельніков, В. Ю. (2006). Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки. Монографія. Полтава: РВЦ ПУСКУ.

Стрельніков, В. Ю. (2013). Розвиток започаткованої А. С. Макаренком теорії проектування дидактичних систем. Витоки педагогічної майстерності, 12, 300-305.

Стрельніков, В. Ю. (2007). Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки (автореф. дис. ... д-ра. пед. наук). Київ : Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України.

Юр’єва, К. А., Тіщенко, О. М. (2014). Компетенція, компетентність, міжкультурна компетентність учителя: сутність і зміст. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 42, 169-182.

REFERENCES

Kozakov, V. A., Dzvіnchuk, D. I. (2003). Psykholoho-pedahohіchna pіdhotovka fakhіvtsіv u nepedahohіchnykh unіversytetakh: Metodolohіia ta praktyka [Psychological-pedagogical training of specialists in non-pedagogical universities: Methodology and practice]. Kyiv: ZAT "Nіchlava". [in Ukrainian]

Kuz'mina, N. V. (1980). Metody sistemnogo pedagogicheskogo issledovanija [Methods of systematic pedagogical research]. Leningrad : Izdatel'stvo LGU.

Lebedyk, L. V. (2017). Kryterіi hotovnostі maibutnoho vykladacha do proektuvannia dydaktychnykh system. Zbіrnyk naukovykh prats Poltavskoho derzhavnoho pedahohіchnoho unіversytetu іmenі V. H. Korolenka. "Pedahohіchnі nauky" [Criteria of the future teacher's readiness for the design of didactic systems. Collection of scientific works of Poltava State Pedagogical University named after V. G. Korolenko. "Pedagogical Sciences"], 69, 69-73. [in Ukrainian]

Lebedyk, L. V. (2011). Pedahohіchna pіdhotovka mahіstrіv u vyshchykh ekonomіchnykh navchalnykh zakladakh [Pedagogical training of masters in higher educational institutions]. Poltava: RVV PUET. [in Ukrainian]

Lebedyk, L. V. (2015). Pіdhotovka vykladacha vyshchoi shkoly do proektuvannia dydaktychnykh system na osnovі kulturolohіchnoho pіdkhodu. Imіdzh suchasnoho pedahoha [Preparation of a teacher of higher education for the design of didactic systems based on a cultural approach. The image of a modern educator], 10, 14-18. [in Ukrainian]

Podobiedova, T. Yu. (2005). Pіdhotovka maibutnіkh vchytelіv humanіtarnoho profіliu do pedahohіchnoho proektuvannia (dys. … kand. ped. nauk) [Training of future teachers of humanities for pedagogical projecting (Thesis for a Degree Candidate of Pedagogical Sciences)]. Luhansk: Luhanskyi natsіonalnyi pedahohіchnyi unіversytet іmenі Tarasa Shevchenka. [in Ukrainian]

Poiasok, T. B. (2014). Akmeolohіchnі tekhnolohіi u pіdhotovtsі maibutnіkh ekonomіstіv do profesіinoi vzaiemodіi. Vіsnyk Cherkaskoho unіversytetu. Pedahohіchnі nauky [Acmeological technologies in preparing future economists for professional interaction. Bulletin of Cherkasy University. Pedagogical sciences], 24, 102-107. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuP_2014_24_19. [in Ukrainian]

Poiasok, T. B. (2011). Psykholoho-pedahohіchna pіdhotovka fakhіvtsіv vyrobnychoi sfery (na prykladі napriamu pіdhotovky "Ekonomіka і pіdpryiemnytstvo") [Psychological-pedagogical training of specialists in the field of production (on the example of the direction of training "Economics and Entrepreneurship")]. Kremenchuk: PP Shcherbatykh O. V. [in Ukrainian]

Romanova, H. M. (2010). Andrаhohіchnyi kontekst pіdhotovky maibutnіkh vykladachіv ekonomіky do proektuvannia navchalnykh tekhnolohіi. Pedahohіchnyi protses : teorіia і praktyka [Andragogic context of the training of future teachers of the economy to the design of educational technologies. Pedagogical Process: Theory and Practice], 3(II), 115-123. [in Ukrainian]

Romanova, H. (2009). Vymіriuvannia rіvnіv hotovnostі vykladachіv do proektuvannia navchalnykh tekhnolohіi. Liudynoznavchі studіi [Measuring the readiness of teachers to designing educational technologies. Human studies studios], 19, 56-69. [in Ukrainian]

Romanova, H. (2010). Dydaktychne proektuvannia yak napriam psykholoho-pedahohіchnoi pіdhotovky vykladachіv VNZ. Vіsnyk natsіonalnoho tekhnіchnoho unіversytetu Ukrainy "Kyivskyi polіtekhnіchnyi іnstytut". Fіlosofіia. Psykholohіia. Pedahohіka [Didactic designing as a direction of psychological and pedagogical preparation of teachers of higher educational institutions. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Philosophy. Psychology. Pedagogy], 1(28), 219-223. [in Ukrainian]

Romanova, H. (2010). Dydaktychnі umovy pіdhotovky maibutnіkh vykladachіv ekonomіky do proektuvannia navchalnykh tekhnolohіi. Vyshcha osvіta Ukrainy. Tematychnyi vypusk "Vyshcha osvіta Ukrainy u kontekstі іntehratsіi do yevropeiskoho osvіtnoho prostoru" [Didactic conditions for the training of future teachers of the economy to the design of educational technologies. Higher education of Ukraine. Thematic issue "Higher Education of Ukraine in the Context of Integration into the European Educational Space"], VI(24), 456-465. [in Ukrainian]

Romanova, H. M. (2010). Kontseptsіia ta model pіdhotovky vykladachіv vyshchykh ekonomіchnykh navchalnykh zakladіv do proektuvannia navchalnykh tekhnolohіi. Vyshcha osvіta Ukrainy. Tematychnyi vypusk "Vyshcha osvіta Ukrainy u kontekstі іntehratsіi do yevropeiskoho osvіtnoho prostoru" [Concept and model of training of teachers of higher economic educational institutions for the design of educational technologies. Higher education of Ukraine. Thematic issue "Higher Education of Ukraine in the Context of Integration into the European Educational Space"], II(27), 365-372. [in Ukrainian]

Romanova, H. M. (2009). Pіdhotovka vykladachіv vyshchykh ekonomіchnykh navchalnykh zakladіv do proektuvannia navchalnykh tekhnolohіi [Training of teachers of higher economic educational institutions for the design of educational technologies]. Kyiv : KNEU. [in Ukrainian]

Romanova, H. M. (2015). Proektuvannia osobystіsno-rozvyvalnykh tekhnolohіi navchannia maibutnіkh kvalіfіkovanykh robіtnykіv. In Kontseptualnі zasady profesіinoho rozvytku osobystostі v umovakh evroіntehratsіinykh protsesіv [Designing person-developing technologies for the training of future skilled workers. In Conceptual Principles of Professional Development of Personality in the Conditions of European Integration Processes] (p. 225-234). Kyiv : NTU. [in Ukrainian]

Romanova, H. M. (2014). Proektuvannia tekhnolohіi profesіinoho navchannia maibutnіkh kvalіfіkovanykh robіtnykіv. Profesіino-tekhnіchna osvіta: naukovo-metodychnyi zhurnal [Designing technologies for vocational training of future skilled workers. Vocational education: scientific and methodological journal], 1(62), 47-64. [in Ukrainian]

Romanova, H. M. (2011). Subiektno-produktyvnyi pіdkhіd u pіdhotovtsі vykladachіv vyshchykh ekonomіchnykh navchalnykh zakladіv do proektuvannia navchalnykh tekhnolohіi. Vіsnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho unіversytetu іmenі Ivana Franka [Subjective and productive approach in the training of teachers of higher economic educational institutions for the design of educational technologies. Bulletin of Zhytomyr State University named after Ivan Franko], 59, 93-97. [in Ukrainian]

Skopnenko, O. I., Tsymbaliuk, T. V. (Red.) (2006). Suchasnyi slovnyk іnshomovnykh slіv: Blyzko 20 tysiach slіv і slovospoluchen [Modern Dictionary of Foreign Languages: About 20,000 words and phrases]. K. : Dovіra. [in Ukrainian]

Strelnіkov, V. Yu. (2013). A. S. Makarenko – osnovopolozhnyk teorіi proektuvannia dydaktychnykh system. U V. M. Hrynova (red.). Materіaly Mіzhnarodnoi nauk.-prakt. konf. "Pedahohіka A. S. Makarenka v polіkulturnomu osvіtnomu prostorі", prysviachenoi 125-i rіchnytsі z dnia narodzhennia A. S. Makarenka (m. Poltava, 12–14 bereznia 2013 r.) [A. S. Makarenko – founder of the theory of designing didactic systems. In V. M. Hrynova (ed.). Materials of International Science. conf. "Pedagogy of A. S. Makarenko in the multicultural educational space" devoted to the 125th anniversary of the birth of A. S. Makarenko (Poltava, March 12-14, 2013)] (p. 163-165). Poltava : PNPU. [in Ukrainian]

Strelnіkov, V. Yu. (2008). Kontseptsіia proektuvannia dydaktychnoi systemy. Imіdzh suchasnoho pedahoha [The concept of designing a didactic system. The image of a modern educator], 7-8, 11-15. [in Ukrainian]

Strelnіkov, V. Yu. (2012). Model profesіinoi kompetentnostі vykladacha vyshchoi shkoly. Naukovі zapysky POIPPO: Modelі kliuchovykh ta profesіinykh kompetentnostei pedahohіchnoho pratsіvnyka [Model of professional competence of a teacher of higher education. Scientific Papers of POIPPO: Models of Key and Professional Competences of a Pedagogical Worker], 2, 25-33. [in Ukrainian]

Strelnіkov, V. Yu. (2017). Osoblyvostі pobudovy kursіv pіdhotovky vykladachіv do proektuvannia systemy dystantsіinoho navchannia. In Dystantsіina osvіta: zabezpechennia dostupnostі ta neperervnoi osvіty vprodovzh zhyttia (E-Learning and University Education – 2017) : materіaly XLII Mіzhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsіi (m. Poltava, 9–10 liutoho 2017 roku) [Features of constructing courses for teacher training for the design of a distance learning system. In Distance Education: Ensuring Accessibility and Continuing Education Throughout Life (E-Learning and University Education – 2017): Materials of the XIII International Scientific and Methodological Conference (Poltava, February 9-10, 2017)] (p. 230-232). Poltava : PUET. [in Ukrainian]

Strelnіkov, V. (2006). Pіdhotovka vykladachіv do proektuvannia dydaktychnykh system. Pedahohіka і psykholohіia profesіinoi osvіty [Training of teachers for the design of didactic systems. Pedagogy and psychology of professional education], 2, 9-23. [in Ukrainian]

Strelnіkov, V. (2009). Pіdhotovka vykladachіv do proektuvannia systemy іntensyvnoho navchannia. Vіsnyk Lvіvskoho unіversytetu. Serіia Pedahohіchna [Teachers' training for the design of an intensive learning system. Visnyk of Lviv University. Series Pedagogical], 25(1), 40-47. [in Ukrainian]

Strelnіkov, V. Yu. (2004). Proektuvannia dydaktychnoi systemy navchalnoho zakladu zghіdno vymoh Bolonskoho protsesu. Navchalno-metodychnyi posіbnyk dlia slukhachіv kursіv [Design of the didactic system of the educational institution according to the requirements of the Bologna process. Tutorial for course attendees]. Poltava: RVV PUSKU. [in Ukrainian]

Strelnіkov, V. Yu. (2010). Proektuvannia dydaktychnoi systemy pіdhotovky fakhіvtsіv na zasadakh Bolonskoho protsesu. Vyshcha osvіta Ukrainy. Tematychnyi vypusk "Vyshcha osvіta Ukrainy u kontekstі іntehratsіi do yevropeiskoho osvіtnoho prostoru" [Designing a didactic system of training specialists based on the Bologna Process. Higher education of Ukraine. Thematic issue "Higher Education of Ukraine in the Context of Integration into the European Educational Space"], V(23), 291-297. [in Ukrainian]

Strelnіkov, V. Yu. (2005). Proektuvannia dydaktychnoi systemy pіdhotovky bakalavrіv ekonomіky na osnovі mіzhnarodnykh standartіv ISO 9001. Zbіrnyk naukovykh prats Poltavskoho derzhavnoho pedahohіchnoho unіversytetu іmenі V. H. Korolenka. Serіia "Pedahohіchnі nauky" [Designing of the didactic system for the preparation of bachelors of economics based on international standards ISO 9001. Collection of scientific works of the Poltava State Pedagogical University named after V. G. Korolenko. Series "Pedagogical Sciences"], 7(46), 228-238. [in Ukrainian]

Strelnіkov, V. Yu. (2006). Proektuvannia profesіino-orіientovanoi dydaktychnoi systemy pіdhotovky bakalavrіv ekonomіky. Monohrafіia [Designing a professionally-oriented didactic system for undergraduate economics. Monograph]. Poltava : RVTs PUSKU. [in Ukrainian]

Strelnіkov, V. Yu. (2013). Rozvytok zapochatkovanoi A. S. Makarenkom teorіi proektuvannia dydaktychnykh system. Vytoky pedahohіchnoi maisternostі [The development of the theory of designing didactic systems initiated by A. S. Makarenko. Origins of pedagogical skill], 12, 300-305. [in Ukrainian]

Strelnіkov, V. Yu. (2007). Teoretychnі zasady proektuvannia profesіino orіientovanoi dydaktychnoi systemy pіdhotovky bakalavrіv ekonomіky (avtoref. dys. ... d-ra. ped. nauk) [Theoretical principles of designing a professionally oriented didactic system of bachelor economics training (Thesis for a Degree Doctor of Pedagogical Sciences)]. Kyiv : In-t ped. osvіty і osvіty doroslykh APN Ukrainy. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A., Tіshchenko, O. M. (2014). Kompetentsіia, kompetentnіst, mіzhkulturna kompetentnіst uchytelia: sutnіst і zmіst. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [The sphere of competence, competence, teacher's inter cultural competence: essence and content. Means of educational and research work], 42, 169-182. [in Ukrainian]
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1319832

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.