ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ)

Ю. П. Карпенко

Анотація


У сучасних умовах процес відбору студентів навчальних закладів з метою підготовки майбутніх науковців розглядається як важлива умова реалізації багатогранних завдань, що стоять перед людством, як активний мобілізуючий чинник прогресу суспільства. Саме тому слід використовувати всі можливості сприяння науковому розвиткові студентства шляхом залучення їх до науково-дослідної діяльності. У статті розкривається питання про готовність студентів вищих медичних навчальних закладів, зокрема на прикладі Черкаської медичної академії, до участі у науково-дослідній роботі (на прикладі вивчення хімії). Опрацювання фахової літератури свідчить, про недостатнє висвітлення даного питання в аспекті саме професійної підготовки студентів медичних спеціальностей.З досвіду роботи звертаємо увагу на чинники, які сприяють продуктивності такої діяльності та наводимо приклади пошукових завдань, які сприяють підвищенню рівня готовності до наукової діяльності. Для визначення рівня готовності студентів нами проведено опитування. В ході якого виявлено, що на 1 курсі студенти мають низький рівень готовності. Після виконання низки пошукових завдань на протязі 3 років навчання (скласти кросворди, моделі, тести, презентації, схеми синтезу хімічних речовин) та виробничої практики, відмічаємо високий рівень готовності студентів до наукової діяльності. Ми вважаємо, що наукова робота відноситься до вищого рівня розумової людської діяльності, тому до неї потрібно послідовно готувати студентів впродовж усіх років навчання. Підготовка майбутніх науковців медичної галузі охоплює оволодіння критичним та творчим мисленням, методами обробки великих обсягів інформації, інформаційного захисту, створення експертних систем, швидкого реагування на нетипові ситуації, лабільності при використанні певних методів лікування чи застосування фармацевтичних препаратів, навичками роботи в колективі.

Ключові слова: готовність до наукової діяльності, фахові компетентності, сучасний фахівець, науково-дослідна робота, студент-фармацевт, пошукові завдання.

 

In modern conditions, the process of selecting students of educational institutions to prepare future scholars is considered an important condition for the implementation of the multifaceted tasks facing humanity as an active mobilizing factor in the progress of society. It is for this reason that all opportunities should be used to promote the scientific development of students through their involvement in research activities. The article reveals the question of the readiness of students of higher medical educational institutions, in particular on the example of Cherkassy Medical Academy, to participate in research work (on the example of the study of chemistry). The studying of professional literature suggests that the issue is not adequately covered in the aspect of the training of medical students. From the experience we draw attention to the factors contributing to the performance of such activities and give examples of search tasks that contribute to increasing the level of readiness for scientific activity. To determine the level of readiness of students, we conducted a survey. In the course of which it was found that students in the first year have a low level of readiness. After completing a number of search tasks for 3 years of study (make crossword puzzles, models, tests, presentations, schemes of synthesis of chemicals) and industrial practices, we note the high level of readiness of students for scientific activity. We believe that scientific work relates to a higher level of mental human activity, so it needs to consistently prepare students for all years of study. The training of future medical professionals involves mastery of critical and creative thinking, methods for processing large volumes of information, information protection, creation of expert systems, rapid response to unusual situations, lability with the use of certain methods of treatment or use of pharmaceuticals, and the skills of work in the team.

Key words: readiness for scientific activity, professional competence, modern specialist, research work, student-pharmacist, search tasks.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богданов, В. Н., Зазыкин, В. Г. (2001). Введение в акмеологию. Калуга : КГПУ.

Бусел, В. Т. (ред.). (2007). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ. Ірпінь: ВТФ "Перун".

Власюк, О. Я. (2011). Завдання та принципи формування готовності до екологічної самоосвіти у майбутніх фахівців природничих спеціальностей. У А. Тугай (ред.). Сучасні екологічно безпечні та енергетичні технології в природокористуванні (75-76). Київ : КНУБА.

Гук, І. П. (2017). Самоорганізація пізнавальної діяльності студентів медичних коледжів (дис. … канд. пед. наук). Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Єфремов, С. В. (2010). Професійна спрямованість науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах України у другій половині ХХ століття (дис. … кан. пед. наук). Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Жерновнікова, О. А. (2009). Дидактичні умови стимулювання самостійної навчальної діяльності студентів медичного коледжу (дис… канд. пед. наук). Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Князян, М. О. (2007). Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов у процесі ступеневої підготовки (дис. … д-ра пед. наук). Одеса : Південноукраїнський ДПУ імені К. Д. Ушинського.

Ковальчук, М. О. (2016). Методична система формування готовності вчителів початкових класів до використання мультимедійних технологій. Нові технології навчання, 89, 112–117.

Комар, О. А. (2008). Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій. Теоретико-методичні аспекти. Умань : ПП Жовтий.

Макаренко, В. І. (2017). Формування фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки (дис. … канд. пед. наук). Отримано з https://www.cuspu.edu.ua/images/.../y2017/m09/дисертація_В._Макаренко_290817.pdf.

Макаренко, О. В. (2017). Формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів у процесі вивчення природничих дисциплін (автореф. дис. … канд. пед. наук). Отримано з www.khnu.km.ua/root/res/2-25-113-10.pdf

Манюк, Л. В. (2017). Підготовка майбутніх лікарів до фахової комунікації засобами інформаційно-комунікативних технологій в університетах США (Автореф. дис. … канд. пед. наук). Отримано з https://ldubgd.edu.ua/sites/default/.../avtoreferat_manyuk_26.04.2017_ldubzhd.pdf

Микитюк, О. М. (2004). Теорія і практика організації науково-дослідної роботи у у вищих закладах освіти України в ХІХ ст.. (Автореф. дис. … доктора. пед. наук). Отримано з www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe?.../2004/...

Олексюк, О. Р. (2013). Аналіз готовності майбутніх учителів до роботи в середовищі інституційного депозитарію. Інформаційні технології в освіті, 16, 157-165. Отримано з http://lib.iitta.gov.ua/1015/1/Oleksiuk_157-165.pdf

Петюренко, А. П. (2014). Формування готовності студентів медичних коледжів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності (Автореф. дис. … канд. пед. наук). Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка.

Свистун, В. І. (2017). Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності. (Автореф. дис. … д-ра пед. наук). Отримано з https://www.vspu.edu.ua/science/dis/des_15_1.pdf

Сірак, І. П. (2017). Формування готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації університеті. (Автореф. дис. … канд. пед. наук). Отримано з https://www.vspu.edu.ua/science/dis/des_24_3.pdf

Тарасова, С. М. (2006). Формування у майбутніх менеджерів фінансово-економічного профілю готовності до управлінської діяльності (Дис…. канд. пед. наук). Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка.

Шевченко, Н. Ф., Сурякова, М. В. (2009). Шлях до професійної кар’єри: науково-практичний посібник. Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т.

Яремчук, В. (2012). Основи науково-дослідної роботи студентів: навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарного профілю. Острог : Національний університет "Острозька академія".

REFERENCES

Bogdanov, V. N., Zazykin, V. G. (2001). Vvedenie v akmeologiju [Introduction to acmeology]. Kaluga : KGPU. [іn Russian]

Busel, V. T. (red.). (2007). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv. Irpіn: VTF "Perun". [іn Ukrainian]

Vlasiuk, O. Ya. (2011). Zavdannia ta pryntsypy formuvannia hotovnostі do ekolohіchnoi samoosvіty u maibutnіkh fakhіvtsіv pryrodnychykh spetsіalnostei [Tasks and principles of preparing for environmental self-education of future specialists in natural sciences]. In A. Tuhai (red.). Suchasnі ekolohіchno bezpechnі ta enerhetychnі tekhnolohіi v pryrodokorystuvannі [Modern ecologically safe and energetic technologies in nature management], (75-76). Kyiv : KNUBA. [іn Ukrainian]

Huk, I. P. (2017). Samoorhanіzatsіia pіznavalnoi dіialnostі studentіv medychnykh koledzhіv (dys. … kand. ped. nauk) [Self-organization of cognitive activity of students of medical colleges (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences Author's Abstract)]. Kharkіv : H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. [іn Ukrainian]

Iefremov, S. V. (2010). Profesіina spriamovanіst naukovo-doslіdnoi roboty studentіv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy u druhіi polovynі ХХ stolіttia (dys. … kan. ped. nauk) [Professional orientation of research work of students in higher educational institutions of Ukraine in the second half of the twentieth century (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences)]. Kharkіv : H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. [іn Ukrainian]

Zhernovnіkova, O. A. (2009). Dydaktychnі umovy stymuliuvannia samostіinoi navchalnoi dіialnostі studentіv medychnoho koledzhu (dys… kand. ped. nauk) [Didactic conditions of stimulation of students’ independent educational activity of medical college (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences)]. Kharkіv : H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. [іn Ukrainian]

Kniazian, M. O. (2007). Systema formuvannia samostіino-doslіdnytskoi dіialnostі maibutnіkh uchytelіv іnozemnykh mov u protsesі stupenevoi pіdhotovky (dys. … d-ra ped. nauk) [The would-be teachers of foreign languages independent-research activity forming system in the process of degree preparation (Thesis for the Degree of Doctor in Pedagogy)]. Odesa : Pіvdennoukrainskyi DPU іmenі K. D. Ushynskoho. [іn Ukrainian]

Kovalchuk, M. O. (2016). Metodychna systema formuvannia hotovnostі vchytelіv pochatkovykh klasіv do vykorystannia multymedіinykh tekhnolohіi. Novі tekhnolohіi navchannia [Methodical system of primary school teachers’ readiness for the use of multimedia technologies formation. New technologies of teaching], 89, 112–117. [іn Ukrainian]

Komar, O. A. (2008). Pіdhotovka maibutnіkh uchytelіv pochatkovoi shkoly do zastosuvannia іnteraktyvnykh tekhnolohіi. Teoretyko-metodychnі aspekty [Training of future primary school teachers to use interactive technologies. Theoretical and methodical aspects]. Uman : PP Zhovtyi. [іn Ukrainian]

Makarenko, V. I. (2017). Formuvannia fakhovykh kompetentnostei maibutnіkh lіkarіv u protsesі pryrodnycho-naukovoi pіdhotovky (dys. … kand. ped. nauk) [Formation of professional competences of future physicians in the process of science and education (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences)]. Retrieved from https://www.cuspu.edu.ua/images/.../y2017/m09/dysertatsіia_V._Makarenko_290817.pdf [іn Ukrainian]

Makarenko, O. V. (2017). Formuvannia doslіdnytskoi kompetentnostі maibutnіkh lіkarіv u protsesі vyvchennia pryrodnychykh dystsyplіn (avtoref. dys. … kand. ped. nauk) [Formation of research competence of future doctors in the process of studying natural sciences (Thesis’ for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences Author's Abstract)]. Retrieved from www.khnu.km.ua/root/res/2-25-113-10.pdf [іn Ukrainian]

Maniuk, L. V. (2017). Pіdhotovka maibutnіkh lіkarіv do fakhovoi komunіkatsіi zasobamy іnformatsіino-komunіkatyvnykh tekhnolohіi v unіversytetakh SShA (Avtoref. dys. … kand. ped. nauk) [Preparation of future doctors for professional communication by means of information and communication technologies at US universities (Thesis’ for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences Author's Abstract)]. Retrieved from https://ldubgd.edu.ua/sites/default/.../avtoreferat_manyuk_26.04.2017_ldubzhd.pdf [іn Ukrainian]

Mykytiuk, O. M. (2004). Teorіia і praktyka orhanіzatsіi naukovo-doslіdnoi roboty u u vyshchykh zakladakh osvіty Ukrainy v ХІХ st. (Avtoref. dys. … doktora. ped. nauk) [Theory and practice of organizing research work in higher educational establishments of Ukraine in the nineteenth century (Thesis’ for the Degree of Doctor in Pedagogy Author's Abstract)]. Retrieved from www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe?.../2004/... [іn Ukrainian]

Oleksiuk, O. R. (2013). Analіz hotovnostі maibutnіkh uchytelіv do roboty v seredovyshchі іnstytutsіinoho depozytarіiu. Informatsіinі tekhnolohіi v osvіtі [An analysis of the readiness of future teachers for work in the institutional repository environment. Information technology in education], 16, 157-165. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/1015/1/Oleksiuk_157-165.pdf [іn Ukrainian]

Petiurenko, A. P. (2014). Formuvannia hotovnostі studentіv medychnykh koledzhіv do vykorystannia іnformatsіinykh tekhnolohіi u profesіinіi dіialnostі (Avtoref. dys. … kand. ped. nauk) [Formation of readiness of medical colleges students for the use of information technologies in professional activities (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences Author's Abstract)]. Kіrovohrad : KDPU іm. V. Vynnychenka. [іn Ukrainian]

Svystun, V. I. (2017). Pіdhotovka maibutnіkh fakhіvtsіv ahrarnoi haluzі do upravlіnskoi dіialnostі (Avtoref. dys. … d-ra ped. nauk) [Training of future specialists of agrarian industry for management activities (Thesis for the Degree of Doctor in Pedagogy Author's Abstract)]. Retrieved from https://www.vspu.edu.ua/science/dis/des_15_1.pdf [іn Ukrainian]

Sіrak, I. P. (2017). Formuvannia hotovnostі maibutnіkh medychnykh sester do profesіinoi samorealіzatsіi unіversytetі (Avtoref. dys. … kand. ped. nauk) [Formation of readiness of future nurses to professional self-realization of the university (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences Author's Abstract)]. Retrieved from https://www.vspu.edu.ua/science/dis/des_24_3.pdf [іn Ukrainian]

Tarasova, S. M. (2006). Formuvannia u maibutnіkh menedzherіv fіnansovo-ekonomіchnoho profіliu hotovnostі do upravlіnskoi dіialnostі (Dys…. kand. ped. nauk) [Formation in the future managers of the financial and economic profile of readiness for management activity (Thesis for the Degree of Candidate in Pedagogical Sciences)]. Kіrovohrad : KDPU іm. V. Vynnychenka. [іn Ukrainian]

Shevchenko, N. F., Suryakova, M. V. (2009). Shliakh do profesіinoi kariery: naukovo-praktychnyi posіbnyk [The path to a professional career: a scientific and practical manual]. Zaporіzhzhia : Zaporіzkyi nats. un-t. [іn Ukrainian]

Iaremchuk, V. (2012). Osnovy naukovo-doslіdnoi roboty studentіv: navchalnyi posіbnyk dlia studentіv fakultetіv humanіtarnoho profіliu [Fundamentals of Student Research: A Manual for Students in the Humanities Faculty]. Ostroh : Natsіonalnyi unіversytet "Ostrozka akademіia". [іn Ukrainian]
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1319838

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.