ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ ШКОЛЯРІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Ван Сяофей

Анотація


Реформування системи фізичного виховання школярів КНР відбувається з урахуванням американського досвіду, але з додаванням національних стандартів у галузі фізичної культури. Мета статті полягає в вивченні та аналізі особливостей організації занять школярів у системі фізичного виховання Китайської Народної Республіки. У КНР активно розробляється і впроваджується система державних нормативів. Іспити з фізичної підготовки стають нормою для переходу на всі наступні ланки школи. Запроваджуються вступні іспити з фізичної культури до вищих навчальних закладів. Позитивним фактором слід визнати врахування анатомо-фізіологічних особливостей школярів при плануванні уроків фізичної культури. Аналіз стандартів для початкової школи вказує на складність і багатогранність нормативів для юних школярів. Приклад КНР у побудові та реалізації системи фізичного виховання школярів є показовим і вкрай перспективним. У подальшому заслуговує уваги розгляд проблем підготовки педагогічних кадрів для втілення реформ у галузі фізичної культури.

Ключові слова: фізична культура, рухова активність, концепція, національні традиції.

 

The reformation of the schoolchildren’s physical education system of the PRC is carried out taking into consideration the US experience but adding national standards in the sphere of physical education. The aim of the article is to study and analyze peculiarities of schoolchildren’s physical education system of the People’s Republic of China. The system of state standards is being actively developed and implemented in the PRC. Physical education entrance examinations to higher educational establishments are being implemented. Anatomic-physical peculiarities of schoolchildren should be considered as a positive factor while planning physical education lessons. Primary school standards analysis indicates their complexity and versatility for young schoolchildren. The example of the PRC in the construction and realisation of the schoolchildren’s physical education system is representative and extremely perspective. Consideration of the trained pedagogical specialists is worth further attention for the implementation the reforms in the sphere of physical education.

Key words: physical education, physical culture, movement activities, schoolchildren, concept, national traditions, the People’s Republic of China

Повний текст:

PDF

Посилання


Ван, Сюемань. (2011). Особливості організаційно-управлінських основ масової фізичної культури в Китайській Народній Республіці і Україні (автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту). Харків : Харківська державна академія фізичної культури.

Глоба, Г. В. (2012). Система фізичного виховання в школах Китаю. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 10, 16-19.

Лан, Давей. (2007). Природные рекреационные ресурсы Китая – важная составляющая для развития спортивно-оздоровительного туризма в стране. Слобожанський науково-спортивний вісник, 12, 364-368.

Государственное Генеральное Управление КНР по делам физкультуры и спорта. (2006). План осуществления "Основных положений об общегосударственном спортивном плане (2006–2010 гг.)". Пекин.

Чжан, Лянжуй. (1995). Физическое воспитание в школах Китая на пороге 21 века. Физкультурное образование Сибири, 2, 71-73.

国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010–2020年) [Національна довгострокова реформа і план розвитку освіти (2010–2020 р.)]. 新华社北京7月29日电. Отримано з http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm

REFERENCES

Van, Siueman. (2011). Osoblyvostі orhanіzatsіino-upravlіnskykh osnov masovoi fіzychnoi kultury v Kytaiskіi Narodnіi Respublіtsі і Ukrainі (avtoref. dys. ... kand. nauk z fіzychnoho vykhovannia і sportu) [Features organizational and managerial foundations of mass physical culture in the People's Republic of China and Ukraine (Thesis for the Degree of Candidate in Physical Education and Sports Author's Abstract)]. Kharkіv : Kharkіvska derzhavna akademіia fіzychnoi kultury. [in Ukrainian]

Hloba, H. V. (2012). Systema fіzychnoho vykhovannia v shkolakh Kytaiu. Pedahohіka, psykholohіia ta medyko-bіolohіchnі problemy fіzychnoho vykhovannia і sportu [The system of physical education in schools in China. Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sports], 10, 16-19. [in Ukrainian]

Lan, Davej. (2007). Prirodnye rekreacionnye resursy Kitaja – vazhnaja sostavljajushhaja dlja razvitija sportivno-ozdorovitel'nogo turizma v strane. Slobozhans'kij naukovo-sportivnij vіsnik [Natural recreational resources of China – an important component for the development of sports and health tourism in the country. Slobozhansky scientific and sports newsletter], 12, 364-368. [in Russian]

State General Administration of the People's Republic of China for Physical Education and Sports. (2006). Plan osushhestvlenija "Osnovnyh polozhenij ob obshhegosudarstvennom sportivnom plane (2006–2010)" [Plan for the implementation of the "Basic Provisions on the National Sports Plan (2006-2010)"]. Beijing. [in Chinese Language]

Chzhan, Ljanzhuj. (1995). Fizicheskoe vospitanie v shkolah Kitaja na poroge 21 veka. Fizkul'turnoe obrazovanie Sibiri [Physical education in the schools of China on the threshold of the 21st century. Physical Education of Siberia], 2, 71-73. [in Russian]

国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010–2020年) [National Long-term Reform and Education Development Plan (2010-2020)]. 新华社北京7月29日电. Retrieved from http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm [in Chinese Language]
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1319836

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.