РЕФЛЕКСІЯ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНШОМОВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Г. В. Твердохліб

Анотація


У статті уточнено поняття «іншомовне освітнє середовище» як комфортні умови для самореалізації учасників освітнього процесу під час спілкування, обміну навчальною і професійною інформацією, оволодіння й використання іноземних мов, побудови діалогу й співпраці на засадах партнерства. Зазначено, що до сучасного особистості вчителя мають висуватися такі вимоги, як: розвиток здатності до іншомовного спілкування; виявлення ініціативи й активності в об’єднанні колег для вирішення міжнародних освітянських проблем; наявність високого рівня сформованості рефлексивних умінь. Задекларовано авторську позицію, згідно якої рефлексія є складовою технології професійної самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища та є комплексом дій, а саме: самоаналіз результатів власної іншомовної діяльності; зіставлення власних потенційних можливостей з вимогами іншомовного освітнього  середовища; уявлення образу успішного вчителя.

Ключові слова: рефлексія, іншомовна компетентність учителів, іншомовне спілкування, іноземні мови, технологія, образ успішного вчителя.

 

The article clarifies the concept of “foreign language educational environmentˮ as a comfortable environment for self-realization of participants in the educational process during communication, exchange of educational and professional information, mastering and using foreign languages, building dialogue and cooperation on the basis of partnership. It is noted that the present personality of the teacher should be based on such requirements as: development of ability to communicate in foreign languages; identification of initiative and activity in the association of colleagues for solving international educational problems; presence of high level of formation of reflexive abilities. The emphasis is on the fact that, due to reflection, the teacher has the opportunity: to assess the correctness of choosing ways of professional self-realization in different types of pedagogical activities; to identify and overcome the difficulties which disturb them; to analyze the pedagogical situation and evaluate their own opportunities to solve it, to find their own mistakes and correct them quickly. The author's position is stated according to which reflection is an integral part of the technology of professional self-realization of foreign language teachers in a foreign language environment and is a complex of actions, namely: self-analysis of the results of their foreign-language activities; comparing their own potential with the requirements of a foreign language educational environment; representation of the image of a successful teacher. The mentioned technology is presented as consistently implemented concrete actions of administration of institutions of general secondary education and methodologists (stimulating teachers to self-analysis of the results of their own pedagogical activity on the basis of reflection; development and implementation of maps of possible achievements of teachers in professional activities; providing methodological assistance in development of educational projects; encouraging teachers to participate in various pedagogical activities), as well as independent actions of teachers of foreign languages (self-analysis and elimination of obstacles hindering revealing own foreign language capabilities, scheduling professional self-improvement, presentation of own products of pedagogical activity, attracting colleagues, students, parents to foreign language activities). 

Key words: reflexion, foreign language competence of teachers, foreign language communication, foreign languages, technology, appearance of a successful teacher.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко, А. М. (ред). (2004). Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги. Київ : ВД "Професіонал".

Веремчук, А. М. (2013). Рефлексія у педагогічній діяльності. Проблеми сучасної психології, 20, 92-102.

Гончаренко, С. У. (1997). Український педагогічний словник. Київ : Либідь.

Гриньов, В. Й., Лебедєва, В. В., Наумова, І. І., Рябова, О. Б., Гриньова, В. М. (ред.) (2014). Особистість майбутнього вчителя : монографія. Харків : Вид-во ТОВ "Щедра садиба плюс".

Гриньова, В. М., Золотухіна, С. Т. (ред.). (2006). Педагогічна майстерність учителя : навч. посіб. Вид. 2-е, випр. і доп. Харків : ОВС.

Гриньова, В. М., Карпова, Л. Г. (2011). Проектування розвивального освітнього середовища для обдарованих учнів. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Дубасенюк, О. А. (2017). Структура педагогічного професіоналізму викладача вищої школи. Проблеми освіти, 87, 13-19.

Кіриченко, С. В. (2016). Матеріали до проведення навчально-методичного семінару "Теорія і практика організації освітньо-проектної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів" : навч.-метод. посіб. Харків : ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

Куценко, Т. В. (2014). Авторська програма розроблення й упровадження педагогічних умов професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Маралов, В. Г. (2002). Основы самопознания и саморазвития : учеб. пособие. Москва : Академия.

Мирошник, О. (2011). Педагогічна рефлексія як чинник вияву творчого потенціалу особистості вчителя. Естетика і етика педагогічної дії, 2, 47-56.

Резван, О. А. (2016). Шляхи вдосконалення професійної рефлексії вчителів проектних класів "Інтелект України". Рідна школа, 4, 75-70.

Рибалко, Л. С. (2007). Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект). Запоріжжя : ЗДМУ.

Рогов, Е. И. (2003). Выбор профессии: Становление профессионала. Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС.

Сисоєва, С. О., Поясок, Т. Б. (2005). Психологія та педагогіка : підручник для студ. вищ. навч. закл. непедаг. профілю трад. і дистан. форм навчання. Київ : Міленіум.

Ткаченко, Н. М. (2016). Орієнтири професійної діяльності сучасного вчителя іноземних мов. Педагогічні науки, LXXIII(1), (с. 139-144). Херсон : ХДУ.

Цвєткова, Г. (2013). Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: обґрунтування технології. Рідна школа, 8-9, 60-65.

Юр’єва, К. А., Тіщенко, О. М. (2014). Компетенція, компетентність, міжкультурна компетентність учителя: сутність і зміст. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 42. 169-182.

Яременко, В., Сліпушко, О. (2008). Новий тлумачний словник української мови.

Вид. 2-е, виправл. Т. 3. "П-Я". Київ : Аконіт.

REFERENCES

Boiko, A. M. (ed). (2004). Personalіi v іstorіi natsіonalnoi pedahohіky. 22 vydatnykh ukrainskykh pedahohy [Personalities in the history of national pedagogy. 22 prominent Ukrainian educators]. Kyiv : VD "Profesіonal". [in Ukrainian]

Veremchuk, A. M. (2013). Refleksіia u pedahohіchnіi dіialnostі. Problemy suchasnoi psykholohіi [Reflection in pedagogical activity. Problems of modern psychology], 20, 92-102. [in Ukrainian]

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohіchnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv : Lybіd.

Hryn’ov, V. Y., Lebedieva, V. V., Naumova, I. I., Riabova, O. B., Hryn’ova, V. M. (ed.) (2014). Osobystіst maibutnoho vchytelia : monohrafіia [Personality of the future teacher: a monograph]. Kharkіv : Vyd-vo TOV "Shchedra sadyba plius". [in Ukrainian]

Hryn’ova, V. M., Zolotukhіna, S. T. (ed.). (2006). Pedahohіchna maisternіst uchytelia : navchalnyi posіbnyk. Vydannia 2-e, vypravlene і dopovnene [Pedagogical mastery of the teacher: Tutorial. 2nd edition, revised and supplemented]. Kharkіv : OVS. [in Ukrainian]

Hryn’ova, V. M., Karpova, L. H. (2011). Proektuvannia rozvyvalnoho osvіtnoho seredovyshcha dlia obdarovanykh uchnіv [Designing a developing educational environment for gifted students]. Kharkіv : H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. [іn Ukrainian]

Dubaseniuk, O. A. (2017). Struktura pedahohіchnoho profesіonalіzmu vykladacha vyshchoi shkoly. Problemy osvіty [Structure of the teacher of higher education pedagogical professionalism. Problems of education], 87, 13-19. [іn Ukrainian]

Kіrychenko, S. V. (2016). Materіaly do provedennia navchalno-metodychnoho semіnaru "Teorіia і praktyka orhanіzatsіi osvіtno-proektnoi dіialnostі vchytelіv zahalnoosvіtnіkh navchalnykh zakladіv" : navchalno-metodychnyi posіbnyk [Materials for conducting a training and methodical seminar "Theory and practice of organizing educational and project activity of teachers of general educational institutions": educational and methodical manual]. Kharkіv : H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. [іn Ukrainian]

Kutsenko, T. V. (2014). Avtorska prohrama rozroblennia y uprovadzhennia pedahohіchnykh umov profesіinoi samorealіzatsіi vchytelіv u systemі metodychnoi roboty zahalnoosvіtnіkh navchalnykh zakladіv [Author's program for the development and implementation of pedagogical conditions for the professional self-realization of teachers in the system of methodological work of general educational institutions]. Kharkіv : H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. [іn Ukrainian]

Maralov, V. G. (2002). Osnovy samopoznanija i samorazvitija : uchebnoe posobie [Fundamentals of self-knowledge and self-development: a tutorial]. Moskva : Akademija. [in Russian]

Myroshnyk, O. (2011). Pedahohіchna refleksіia yak chynnyk vyiavu tvorchoho potentsіalu osobystostі vchytelia. Estetyka і etyka pedahohіchnoi dіi [Pedagogical reflection as a factor of manifestation of the creative potential of the teacher's personality. Aesthetics and ethics of pedagogical action], 2, 47-56. [in Ukrainian]

Rezvan, O. A. (2016). Shliakhy vdoskonalennia profesіinoi refleksіi vchytelіv proektnykh klasіv "Intelekt Ukrainy". Rіdna shkola [Ways of perfection of professional reflection of teachers of design classes "Intellect of Ukraine". Native school], 4, 75-70. [in Ukrainian]

Rybalko, L. S. (2007). Metodoloho-teoretychnі zasady profesіino-pedahohіchnoi samorealіzatsіi maibutnoho vchytelia (akmeolohіchnyi aspekt) [Methodological and theoretical foundations of vocational and pedagogical self-realization of the future teacher (acmeological aspect)]. Zaporіzhzhia : ZDMU. [in Ukrainian]

Rogov, E. I. (2003). Vybor professii: Stanovlenie professionala [Choice of profession: Becoming a professional]. Moscow : VLADOS-PRESS. [in Russian]

Sysoieva, S. O., Poiasok, T. B. (2005). Psykholohіia ta pedahohіka : pіdruchnyk dlia studentіv vyshchykh navchalnykh zakladіv nepedahohіchnoho profіliu tradytsіnoi і dystantsіinoi form navchannia [Psychology and pedagogy: a textbook for students of higher educational establishments of the non-pedagogical profile of traditional and distance learning forms]. Kyiv : Mіlenіum. [in Ukrainian]

Tkachenko, N. M. (2016). Orіientyry profesіinoi dіialnostі suchasnoho vchytelia іnozemnykh mov. Pedahohіchnі nauky [Guidelines for the professional activities of a modern foreign language teacher. Pedagogical sciences], LXXIII(1), (s. 139-144). Kherson : KhDU. [in Ukrainian]

Tsvietkova, H. (2013). Profesіine samovdoskonalennia vykladachіv humanіtarnykh spetsіalnostei: obgruntuvannia tekhnolohіi. Rіdna shkola [Professional self-improvement of teachers of humanities: the substantiation of technology. Native school], 8-9, 60-65. [in Ukrainian]

Yuryeva, K. A., Tіshchenko, O. M. (2014). Kompetentsіia, kompetentnіst, mіzhkulturna kompetentnіst uchytelia: sutnіst і zmіst. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [The sphere of competence, competence, teacher's inter cultural competence: essence and content. Means of educational and research work], 42, 169-182. [in Ukrainian]

Yaremenko, V., Slіpushko, O. (2008). Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. Vydannia 2-e, vypravlene. T. 3. "P-Ia" [New Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language. 2nd Ed., revised. Vol. 3]. Kyiv : Akonіt. [in Ukrainian]
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1319842

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.