Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Біологія та валеологія?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

1. Журнал «Біологія та валеологія» публікує статті українською або англійською мовами, які описують результати наукових досліджень з усіх розділів біології та наук про здоров’я. Вони повинні містити оригінальні, раніше не опубліковані дані або оригінальні огляди актуальних наукових проблем. Рукописи, оформлені з порушенням цих вимог, відхиляються без розгляду.

2. Рукописи приймаються до опублікування за результатами анонімного рецензування. Редакція залишає за собою право здійснювати технічне редагування та коректуру без повідомлення авторів.

3. Обсяг рукопису, разом з таблицями, списком літератури та ілюстраціями не повинен містити менше 5 сторінок і перевищувати 20 сторінок (публікація робіт більшого обсягу можлива за згодою редакції).

4. Рукописи приймаються набраними в текстовому редакторі Microsoft Word, формат doc або docx, на електронну адресу allamamotenko@gmail.com, тема листа: «Біологія та валеологія».

5. Оформлення рукопису має відповідати наступним вимогам: шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1, абзацний відступ 1 см, усі поля 2 см, вирівнювання тексту – за шириною, автоматичні перенесення обов’язкові. Для елементів, вирівняних у центрі (заголовки тощо), абзацний відступ не встановлюється.

6. Стаття має складатися з наступних елементів:

–     шифр УДК (зліва, без відступу, прямий нежирний шрифт, 14 пт);

–     ідентифікатори ORCID усіх авторів та інші індикатори, якщо вони є у автора, наприклад ResearcherID у Scopus (зліва, без відступу, прямий нежирний шрифт, 10 пт);

–     НАЗВА СТАТТІ (у центрі, великі літери, жирний шрифт, 14 пт);

–     прізвища та ініціали авторів, не більше п’яти (у центрі, прямий нежирний шрифт, 14 пт);

–     назви установ та міст, останнє – якщо назва установи не містить вказівку на місто (у центрі, курсив, 14 пт);

–     e-mail авторів (у центрі, курсив, 14 пт);

–     резюме мовою статті (прямий нежирний шрифт, за шириною, 14 пт);

–     ключові слова мовою статті (за шириною, курсив, 14 пт);

–     текст статті (див. далі);

–     Література (заголовок у центрі, жирний курсив, 14 пт; джерела за шириною, прямий нежирний шрифт, 12 пт);

–     назва статті та прізвища авторів, резюме та ключові слова англійською мовою – для статей українською, або ж українською мовою – для статей англійською (оформлення таке ж, як і в основній частині роботи).

7. Текст статті складається з наступних розділів: вступ, матеріали і методи, результати, обговорення, висновки або підсумок. Всі розділи, окрім вступу, повинні мати ЗАГОЛОВКИ (на окремому рядку, зліва, великими літерами, напівжирним шрифтом). В межах результатів і обговорення можна, за необхідності, вводити Підзаголовки (на окремому рядку, з великої літери, напівжирним шрифтом, вирівнювання по лівому краю). Заголовки та підзаголовки не нумеруються. Крапки після них не ставляться.

Вступ являє собою стислий аналіз публікацій, у яких започатковано розв'язання поставленої проблеми, що супроводжується виділенням не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття. Вступ має завершуватись прямим або непрямим формулюванням мети дослідження.

Матеріали і методи включають принаймні 2 абзаци: що було матеріалом дослідження і якими методами вказаний матеріал був опрацьований;

Результати – це розділ, призначений для викладення результатів, без жодних інтерпретацій. Саме до цього розділу прив’язана більшість рисунків та таблиць. Причини спостережуваних явищ, припущення та порівняння до цього розділу не вносяться.

Обговорення – це розділ, призначений для аналізу одержаних результатів. Він включає пояснення, інтерпретації, припущення, порівняння з даними інших авторів. Редакція не рекомендує об’єднувати результати і обговорення у один розділ і може відхилити рукопис, у якому міститься таке об’єднання.

Текст мають завершувати висновки (нумерований перелік тверджень) або підсумок (абзац, написаний у вільній формі).

ПРИКЛАД  ОФОРМЛЕННЯ  СТАТТІ:                                        

 

8. Оформлення тексту статті має відповідати наступним вимогам:

–   скорочення слів, окрім загальноприйнятих, розшифровуються після першої згадки, наприклад: Національний природний парк (далі НПП);

–   латинські назви видів і родів наводяться курсивом (Passer domesticus), таксонів вищого рангу – прямим шрифтом (Passeridae);

–   підчас першої згадки назва родів і видів наводяться з вказівкою на авторів назви (Homo sapiens L.); у подальшому назва роду наводиться у скороченою до однієї літери (за необхідності – декількох літер) та без авторів: H. sapiens.

–   знак «-»  (дефіс) використовується лише у складних словах (напр.: синьо-зелений, 5-кратний);

–   знак «–» (тире) використовується (1) для наведення діапазонів значень, у т. ч. для відображення процитованих сторінок, без пробілів, наприклад: 20–25°С, С. 80–81; (2) для позначення граматичного тире, з пробілами, наприклад: Це – найкращий журнал;

–   одиниці виміру та математичні дії слід позначати спеціальними знаками: ° (а не 0), × (а не х), (∙ а не *) тощо;

–   єдиний дозволений формат лапок для української мови – « » (варіант “ ” допускається за необхідності наводити слово або словосполучення в лапках посеред фрази, вже поміщеної у лапки; варіанти " " „ “ ‘ ’ тощо не допускаються);

–   єдиний дозволений формат лапок для англійської мови – “ ” (варіант ‘ ’  допускається за необхідності наводити слово або словосполучення в лапках посеред фрази, вже поміщеної у лапки);

–   десяткові дроби позначаються через крапку: 12.2 (не 12,2).

9. У тексті статті не потрібно повторювати дані з таблиць та діаграм; таблиці та діаграми не повинні дублювати одна одну за змістом.

10.Таблиці слід підписувати у наступному форматі:

Елементи таблиці вирівнюються у центрі як по довжині, так і по висоті, але ліва колонка вирівнюється по лівому краю. Над і під назвою таблиці вводиться додатковий міжабзацний інтервал висотою 6 пт. Порожні комірки в таблицях не допускаються (це стосується також верхньої лівої комірки!). У назві таблиці або заголовках колонок обов’язково наводяться одиниці вимірювання.

11. Рисунки, виконані у MS Word або MS Excel (графіки, діаграми) подаються безпосередньо у файлі рукопису, після списку літератури. Усі інші зображення подаються у форматі jpg з роздільністю 300 dpi, кольорова схема RGB, ширина до 18 см, висота до 25 см (фізичний розмір рисунка має бути встановлений автором з урахуванням його розташування на сторінці). Підписи до рисунків наводяться у складі рукопису, на окремому аркуші після списку літератури та таблиць. Редакція може відхилити рисунки низької технічної якості.

Підпис до рисунка ставиться під ним і вирівнюється за шириною. Над і під підписом вводиться додатковий міжабзацний інтервал висотою 6 пт:

12. За умови використання запозичених зображень (у т. ч. географічних карт), у підписі до рисунка обов’язково наводиться джерело. У запозиченому зображені не допускаються текстові елементи, зроблені мовою, іншою за мову тесту статті.

13. Висновки, основані на кількісних даних, мають бути підкріплені статистичною обробкою з підтвердженням статистичної значущості спостережуваних відмінностей. Якщо для кількісних наводяться у форматі 28.1±1.68, слід обов’язково пояснити, яка саме міра середнього (середнє арифметичне, мода, медіана…) та величина розкиду (стандартна похибка, стандартне відхилення, довірчий інтервал…) маються на увазі.

Редакція залишає за собою право отримати від автора файли, в яких містяться безпосередні результати статистичної обробки (*.xls, *.sta тощо) та відхиляти рукописи за наявності сумнівів у достовірності даних статистичного аналізу або вочевидь некоректного його здійснення.

14. Посилання на літературу в тексті подаються у такому форматі: [1, 2–4]. Список літератури обов'язково повинен містити посилання на англомовні джерела, опубліковані за останні 5–6 років.

15. Список використаних джерел складається в алфавітному порядку, з нумерацією. Оформлення списку має відповідати стандарту Vancouver (з деталями щодо цього стилю можна ознайомитись за посиланням):

Книга:

Вентцель ЕС. Системи обробки інформації. Київ: Політехніка; 1992. 552 с.

Царик ЙВ, редактор. Зоологія хордових: підручник. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка; 2013. 356 с.

Rojas C, Stephenson SL, editors. Myxomycetes: Biology, Systematics, Biogeography and Ecology. Elsevier Science Publishing Co Inc.; 2017. 474 p.

Розділ книги:

Сизова Т.П. Отдел Слизевики (Myxomycetes). В кн.: Мир растений; М.: Просвещение, 1991; Т. 2: Грибы; С. 7–12.

Петренко ІМ, Сидоренко ОЄ. Заказник «Піски». У кн.: Іваненко ЯП, редактор. Гідрологічні заказники України. Київ: Наукова думка; 1992. С. 28–29.

Leontyev DV, Schnittler M. Phylogeny of myxomycetes. In: Rojas Alvarado C, Stephenson SL, editors. Myxomycetes. Biology, Systematics, Biogeography and Ecology. Science Publishing Co Inc.; 2017. P. 83–106.

Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed.Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. Chapter 29, Endometriosis. P. 1103–1133.

Стаття в журналі:

1–6 авторів

Петренко ОЮ, Головченко ІМ. Структура ценопопуляцій Taraxaxum officinale L. у рудеральних біотопах м. Харків. Український ботанічний журнал. 2018; 74(1):16–25.

Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005; 62(1):112–116.

Leontyev DV, Dudka IO, Malanyuk VB, van Hooff JPM. Myxomycetes of Nature Reserve “Gorgany”. Kyiv: Ukr. Botan. Journ. 2013; 70 (1): 94–102. [In Ukrainian]

7 та більше авторів:

Батурин СА, Дьяченко НХ, Ложкін РН, Ільченко АС, Кур’ята ЛД, Шумко ВГ, та ін. Розробка математичної моделі відкладання сажі у фільтрі відпрацьованих газів автомобіля. Вісник ЖДТУ. Сер.: Техн. Науки. 2013;4(67):75–79.

Тези:

Петренко ПС, Сидоренко СП. Аналіз вмісту важких металів у яйцях Дуплогніздних птахів. Матеріали І Міжнар. конф. молодих вчених Харківський природничий форум; 2018 Квіт 19–20; Харків. Харків: ХНП імені Г.С. Сковороди; 2015, с. 415.

Електронна публікація:

Польщиков КО, Лаврут ОО. Математична модель процесу обміну інформацією. Системи обробки інформації [Інтернет]. 2007 [цитовано 2016 Січ 20]; Доступно: http://sit.nuou.org.ua/article/view/39029 DOI 10.1109/25.966585

Lado C. An on line nomenclatural information system of Eumycetozoa [Internet].  2005–2018 [cited 2018 Oct 23]. Available from: http: //www.eumycetozoa.com.

Автореферат:

Коваленко МТ. Діатомові водорості (Bacillariophyceae) водойм басейну Дніпра [автореферат дисертації… док. біол. наук]. Чернівці: Чернівецький національний університет; 2014. 68 с.

Kryvomaz TI. The taxonomic structure and ecology specificities of myxomycetes in the forests ofUkraine[autoabstract]. Kyiv: M.G. Kholodny Institute of Botany; 2010. 24 p. [In Ukrainian]

16. Якщо процитована публікація має ідентифікатор doi, при посиланні на неї, ідентифікатор вказують у списку літератури, наприклад:

Ликова ІО, Харченко ЛП. Анатомо-гістологічна будова кишечнику куликів (Charadrii) як мігрантів. Біологія та валеологія. 2016; 18: 44–56. doi.org/10.5281
/zenodo.167374.

17. До статті додається інформація про авторів на мові статті: прізвище, ім'я та по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, ORCID (+ інші індикатори, якщо вони є у автора).  

Відповідальний секретар редакційної колегії

ст. викл. Мамотенко А.В.

тел.+380507182642

 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу на наступних умовах:

  • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
  • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
  • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.