Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Журнал «Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія» публікує статті українською або англійською мовами, які репрезентують результати польових і лабораторних досліджень у галузі біологічного різноманіття та екології природних і антропогенно-змінених територій, а також експериментальних досліджень у галузі клітинної і молекулярної біології, фізіології та біохімії. Статті повинні містити оригінальні, раніше не опубліковані дані або, як виняток, оригінальні огляди актуальних наукових проблем. Рукописи, що порушують ці вимоги, відхиляються без розгляду.

Рукописи приймаються до опублікування за результатами анонімного рецензування.

Редакція залишає за собою право здійснювати технічне редагування та коректуру без повідомлення авторів.

ПОДАННЯ РУКОПИСІВ

Рукописи статей та інформацію про авторів надсилайте на адресу секретаря редакційної колегії: evtverd@gmail.com (Твердохліб Олена Володимирівна) з поміткою: рукопис.

Будь ласка, не користуйтеся системою подачі рукописів он-лайн (наведена вище) – через технічні причини ми не в змозі одержувати статті з цієї системи.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

В разі прийому статті до друку авторам буде запропоновано сплатити добровільний внесок, який покриває видатки на друк і розсилку до бібліотек обов’язкових примірників журналу, а також верстку і коректуру номера. Сплата визначається для кожного номеру журналу окремо і в середньому складає 250 грн. за статтю (будь ласка, уточнюйте суму у секретаря редколегії).

Автори також можуть замовити друкований примірник журналу. Його вартість в середньому складає 80 грн. (будь ласка, уточнюйте суму у секретаря редколегії).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

1. Обсяг рукопису, разом з таблицями, списком літератури та ілюстраціями, не повинен бути меншим за 5 сторінок і перевищувати 15 сторінок (публікація робіт більшого обсягу можлива після узгодження з редакцією). Статті з тематики менеджменту даних біорізноманіття, які містять посилання на доступні в мережі Інтернет масиви даних та електронні додатки, можуть, за згодою редакції, мати обсяг менше 5 сторінок.
2. Рукописи приймаються набраними в текстовому редакторі Microsoft Word, у форматі doc або docx, на електронну адресу evtverd@gmail.com, тема листа: «Рукопис».
3. Оформлення рукопису має відповідати наступним вимогам: шрифт Times New Roman, кегль 10–14 (залежно від розділу, див. нижче), інтервал 1, абзацний відступ 1 см, усі поля 2 см, вирівнювання тексту – за шириною. Для елементів, вирівняних за центром (назва статті тощо), абзацний відступ не встановлюється.
4. Стаття має складатися з наведених нижче елементів, кожен з яких відділяється від попереднього порожнім рядком без збільшеного міжабзацного відступу:

–     шифр УДК (зліва, без відступу, прямий нежирний шрифт, 10 пт);

–     ідентифікатори ORCID усіх авторів та інші індикатори, якщо вони є у автора, наприклад Researcher ID / Scopus ID (зліва, без відступу, прямий нежирний шрифт, 10 пт);

–     НАЗВА СТАТТІ (у центрі, великі літери, жирний шрифт, 14 пт);

–     прізвища та ініціали авторів (у центрі, прямий нежирний шрифт, 14 пт);

–     назви установ та міст, останнє – лише якщо назва установи не містить вказівку на місто (у центрі, курсив, 10 пт);

–     e-mail авторів (у центрі, курсив, 10 пт);

–     резюме мовою статті (за шириною, прямий нежирний шрифт, 10 пт). Обсяг резюме – не менше 1800 знаків;

–     ключові слова мовою статті (5‒8 слів) (за шириною, курсив, 10 пт);

–     ЗАГОЛОВКИ РОЗДІЛІВ (зліва, великими літерами, напівжирним шрифтом, на окремому рядку,);

–     Підзаголовки (лише за необхідністю, в межах результатів і обговорення, на окремому рядку, з великої літери, зліва, напівжирним шрифтом, 14 пт). Заголовки та підзаголовки не нумеруються. Крапки після них не ставляться;

–     основний текст статті (за шириною, у двох колонках, прямий нежирний шрифт, 12 пт);

–     заголовок Література (заголовок ‒ у центрі, жирний курсив, 14 пт)

–     перелік літературних джерел (за шириною, прямий нежирний шрифт, 10 пт);

–     назва статті та прізвища авторів, резюме (не менше 1800 знаків) та ключові слова англійською мовою – для статей українською, або ж українською мовою – для статей англійською (оформлення таке ж, як і в основній частині роботи)

5. Текст статті складається з наступних розділів: вступ, матеріали і методи, результати, обговорення, висновки або підсумок.

6. Вступ являє собою стислий аналіз існуючої проблеми та публікацій, у яких започатковано її розв'язання. Далі у цьому розділі здійснюється виділення відкритих питань та нерозв’язаних складових проблеми, яким присвячена стаття. Вступ має завершуватись прямим або непрямим формулюванням мети дослідження. Формальні елементи, властиві кваліфікаційним роботам, як-то об’єкт і предмет дослідження, завдання тощо у вступі не наводяться.

7. Матеріали і методи включають опис походження та структури досліджуваного матеріалу (культур, колекцій, об’єктів експерименту, баз даних тощо), а також викладення методів досліджень чи посилання на їхні раніше опубліковані описи.

8. Результати – це розділ, призначений для викладення власне результатів, без жодних інтерпретацій. Саме до цього розділу прив’язана більшість рисунків та таблиць. Причини спостережуваних явищ, припущення та порівняння до цього розділу не вносяться.

9. Обговорення – це розділ, призначений для аналізу одержаних результатів. Він включає пояснення, інтерпретації, припущення, порівняння з даними інших авторів. Редакція не рекомендує об’єднувати результати і обговорення у один розділ і може відхилити рукопис, у якому міститься таке об’єднання.

10. Текст мають завершувати висновки (нумерований перелік тверджень) або підсумок (абзац, написаний у вільній формі). У суто описових роботах цей розділ можна не наводити.

11. Оформлення тексту статті має відповідати таким вимогам:

 • скорочення слів, окрім загальноприйнятих, розшифровуються після першої згадки, наприклад: Національний природний парк (далі НПП);
 • латинські назви видів і родів наводяться курсивом (Passer domesticus), таксонів вищого рангу – прямим шрифтом (Passeridae);
 • підчас першої згадки назви родів і видів наводяться з вказівкою на авторів назви, та, у разі згадування зоологічних об’єктів – року першоопису (Homo sapiens Linneus, 1758); у подальшому назва роду наводиться у скороченою до однієї літери (за необхідності – декількох літер) та без авторів: H. sapiens.
 • знак «-» (дефіс) використовується лише у складних словах (напр.: синьо-жовтий, 5-кратний);
 •  знак «–» (тире) використовується (1) для наведення діапазонів значень, у т. ч. для відображення процитованих сторінок, без пробілів, наприклад: 20–25°С, С. 80–81; (2) для позначення граматичного тире, з пробілами, наприклад: це – найкращий журнал;
 • одиниці виміру та математичні дії слід позначати спеціальними знаками: ° (а не 0), × (а не х), ∙ (а не *) тощо;
 • єдиний дозволений формат лапок для української мови – «_» (варіант “_” допускається за необхідності наводити слово або словосполучення в лапках посеред фрази, вже поміщеної у лапки; варіанти "_" „_“ ‘_’ тощо не допускаються);
 • єдиний дозволений формат лапок для англійської мови – “_” (варіант ‘_’  допускається за необхідності наводити слово або словосполучення в лапках посеред фрази, вже поміщеної у лапки);
 • десяткові дроби позначаються через крапку: 12.2 (не 12,2). 

12. У тексті статті не потрібно повторювати дані з таблиць та діаграм; таблиці та діаграми не повинні дублювати одна одну за змістом.

13. Таблиці та рисунки слід подавати безпосередньо в тексті, бажано після абзацу, в якому вони вперше згадуються. Якщо таблиця або рисунок не вміщається у сторінку, варто навести її/його на початку наступної сторінки, а попередню сторінку дозаповнити текстом.

14. Таблиці слід підписувати у наступному форматі:

 

 • Елементи таблиці вирівнюються за центром комірок як за довжиною, так і за висотою, але лівий стовпчик вирівнюється за лівим краєм. Над та під назвою таблиці вводиться додатковий міжабзацний інтервал висотою 6 пт. Порожні комірки в таблицях не допускаються (це стосується також верхньої лівої комірки!). У назві таблиці або заголовках колонок обов’язково наводяться одиниці вимірювання. Після таблиці уводиться порожній рядок
 • Рисунки повинні мати розрізнення 300 dpi. Редакція може відхилити рисунки низької технічної якості. Підпис до рисунка ставиться під ним і вирівнюється за шириною. Над та під підписом вводиться додатковий міжабзацний інтервал висотою 6 пт. Після підпису уводиться порожній рядок:

15. За необхідності використання запозичених зображень (насамперед географічних карт), у підписі до рисунка обов’язково наводиться джерело (Google Maps тощо). У запозиченому зображені не допускаються текстові елементи, зроблені мовою, іншою за мову тесту статті.

16. Висновки, основані на кількісних даних, мають бути підкріплені статистичною обробкою з підтвердженням статистичної значущості спостережуваних відмінностей. Якщо для кількісних наводяться у форматі 28.1±1.68, слід обов’язково пояснити, яка саме міра середнього (середнє арифметичне, мода, медіана…) та величина розкиду (стандартна похибка, стандартне відхилення, довірчий інтервал…) маються на увазі.

17. Редакція залишає за собою право вимагати від автора файли, в яких містяться безпосередні результати статистичної обробки (*.xls, *.sta тощо) та відхиляти рукописи за наявності сумнівів у достовірності даних статистичного аналізу або вочевидь некоректного його здійснення.

18. Під час здійснення статистичної обробки пам'ятайте 7 заповідей статистики

Більш детально про мінімальні вимоги до статистичної обробки даних можна послухати тут: https://youtu.be/uNB8MzfA3Ek

19. Посилання на літературу в тексті подаються у такому форматі: [1, 2–4]. Список літератури обов'язково повинен містити посилання на англомовні джерела, опубліковані за останні 5–6 років, бажано з DOI.

20. Список використаних джерел складається в алфавітному порядку, з нумерацією. Усі посилання на джерела, надруковані кирилицею, подаються англійською мовою (!!!), спираючись на офіційний переклад їхніх назв, наведений у резюме цих джерел. У разі відсутності офіційного перекладу дозволяється транслітерація оригінальної назви латинськими літерами. Оформлення списку має відповідати наступним правилам:

Книга

Name N.N. (2019) Book. Town: Publisher.

Zohary D., Hopf M. (2000) Domestication of plants in the Old World (3rd ed.). Oxford: Clarendon Press.

Розділ книги

Name N.N. (2019) Chapter. In: Book. Ed.: N.N. Name. Town: Publisher, p. 100–110.

Leontyev D.V., Schnittler M. (2017) Phylogeny of myxomycetes. In: Myxomycetes. Biology, Systematics, Biogeography and Ecology. 1st ed. Eds. C. Rojas Alvarado, S.L. Stephenson. Amsterdam: Elsevier, p. 83–106.

Стаття

Name N.N. (2019) Article. Journal 1(1): 100–110.

Singh P.K., Shrivastava N., Sharma B., Bhagyawant S. S. (2015) Effect of domestic processes on chickpea seeds for antinutritional contents and their divergence. American Journal of Food Science and Technology 3(4): 111–117.

Матеріали конференцій

Name N.N. (2019) Abstract. Conference “Name of the Conference” (date, place). Town: Publisher, p. 100‒101.

Rozhkov R., Tverdokhlib O., Pariy J., Pariy M., Popov V., Oboznyi O., Dolgova T., Kyriyenko A., Zaitceva G. (2017) The main areas of genetics and breeding research of wheat in the All-Ukrainian Scientific Institute of Breeding. Proceedings of 13th International Wheat Genetics Symposium (23–28 April 2017, Tulln, Austria). Vienna: BOKU, p. 178.

Електронний ресурс

Name N.N. (2019) Webpage name [online]. Available from: www.site.org [Accessed 01.01.2020]

Lindfors, A-M. (2001). Respect or Ridicule: Translation strategies and the Images of a Foreign Culture. Helsinki English Studies [online]. Available from: http://www.eng.helsinki.fi/hes/Translation [Accessed 12 july 2001]

Bird [online]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Bird [Accessed 23.12.2019]

Підчас посилання на веб-ресурси слід видаляти гіперпосилання і надавати текст веб-адреси чорним шрифтом без підкреслювання.

До статті, окремим документом Word, додається інформація про авторів на мові статті: прізвище, ім'я та по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання.

 Відповідальний секретар редакційної колегії

Твердохліб Олена Володимирівна

тел.+380679434042

evtverd@gmail.com

 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу на наступних умовах:

 • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
 • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
 • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.