Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Економіка"?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською мовою та містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

З метою дотримання вищезазначених вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень.

Статті, які не відповідають вимогам ДАК України, до друку не приймаються.

Обсяг статті повинен становити 5-12 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, без переносів. Відстань між рядками – півтора інтервали комп'ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє –20 мм, ліворуч –25 мм, праворуч –10 мм, абзацний відступ –12,5 мм. Середня кількість знаків у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30.

У тексті коротке тире (–) і дефіс (-) розрізняються за розміром та наявністю/відсутністю пробілів.

Ілюстративний матеріал або одиниця, що досліджується, друкується курсивом.

Цитата оформляється за зразком «...».

У верхньому лівому куті (вирівнювання по лівому краю) першої сторінки рукопису ставиться УДК (код статті), нижче у правому (вирівнювання по правому краю) – ініціали автора (перед прізвищем) та прізвище друкуються жирним шрифтом (УВАГА! Усі ініціали в тексті набирати перед прізвищем через нерозривний пробіл), нижче через рядок посередині рядка (вирівнювання по центру) – назва статті великими літерами (жирним шрифтом). Нижче через рядок – анотації і ключові слова. Нижче через рядок – подається текст статті.

Анотації і ключові слова подаються з абзацу українською, російською та англійською мовами після назви статті (1000-1500 знаків кожна анотація, через 1 інтервал, кегль 14, шрифт – курсив; ключові слова – 5-8 одиниць жирним шрифтом). Анотації містять стислу інформацію про основні положення наукової статті: актуальність, мета, завдання, висновки, перспектива дослідження.

Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 80], де 5 – номер джерела за списком літератури, 80 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються так: [4, с. 63; 6; 8, с. 95-97].

Список літератури оформляється згідно вимог ДСТУ 8302:2015 (наказ ДП «УкрНДНЦ» №65 від 04.05.2016). Бібліографічні джерела подаються в алфавітному порядку підряд, без відокремлення абзацом, прізвище автора праці (або перше слово назви) виділяється жирним шрифтом.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу на наступних умовах:

  • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
  • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
  • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.