ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

О. О. Зеленько, І. О. Ночвіна

Анотація


Розглянуто характеристики процесу прямого іноземного інвестування в національній економіці. На основі аналізу країн-донорів прямих іноземних інвестицій, їх галузевої структури зроблено висновок щодо несуттєвого впливу останніх на економічну динаміку в Україні та невідповідності реальної ситуації з надходженням прямих іноземних інвестицій очікуванням українських урядовців. Запропоновано шляхи покращення інвестиційного клімату вітчизняної економіки, які передбачають активну структурно-інвестиційну політику держави, інвестування з боку держави в обрані галузеві пріоритети, боротьбу з корупцією, реформування судової та правоохоронної систем, реформу податкової системи, подальшу дерегуляцію підприємницької діяльності.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, країни-донори прямих іноземних інвестицій, галузева структура прямих іноземних інвестицій, інвестиційний клімат, структурно-інвестиційна політика держави.

 

Рассмотрены характеристики процесса прямого иностранного инвестирования в национальной экономике. На основе анализа стран-доноров прямых иностранных инвестиций, их отраслевой структуры сделан вывод о несущественном влиянии последних на экономическую динамику в Украине и несоответствие реальной ситуации с привлечением иностранных инвестиций ожиданиям украинских чиновников. Предложены пути улучшения инвестиционного климата отечественной экономики, которые предусматривают активную структурно-инвестиционную политику государства, государственное инвестирование в выбранные отраслевые приоритеты, борьбу с коррупцией, реформирование судебной и правоохранительной систем, реформу налоговой системы, дальнейшее дерегуляцию предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, страны-доноры прямых иностранных инвестиций, отраслевая структура прямых иностранных инвестиций, инвестиционный климат, структурно-инвестиционная политика государства.

 

Characteristics of the foreign direct investment process in the national economy are considered. Сonclusion on immaterial impact on economic dynamics of the Ukraine economy and real situation inconsistency with foreign investments attraction to the Ukrainian government officials expectations based on the analysis of the donors of the foreign direct investments, their sectoral structure was drawn. Ways of investment environment improvement of domestic economy that provide an active structurally investment state policy, the state investment into selected priority sectors, fighting corruption, reforming the system of courts and law enforcement, fiscal system reform, further entrepreneurial business deregulation are offered.

Keywords: foreign direct investments, donors of foreign direct investments, sectoral structure of foreign direct investments, investment environment, structurally investment state policy.


Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Переверзєва А. В. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в економіку України [Електронний ресурс] / А. В. Переверзева // Вісник Запорізького національного університету. – 2016. – № 1. – С. 74 – 81 – Режим доступу : file:///D:/!Documents/Vznu_eco_2016_1_11%20(1).pdf

Юрчик І. Б., Маценко А. А. Іноземні інвестиції в Україні : проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / І. Б. Юрчик, А. А. Маценко // Молодий вчений. – 2016. – № 5. – С. 204 – 206. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/5/52.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.