ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

М. В. Поплавський

Анотація


У статті конкретизовано мету, об'єкт, прогнозування, формування, етапи розробки та проблеми реалізації інноваційної політики підприємств. Проаналізовано стан і динаміку інноваційної активності промислових підприємств України. Досліджено рівень використання підприємствами промисловості різних типів інновацій. Розглянуто основні джерела фінансування та визначено особливості галузевого розподілу витрат на здійснення інноваційної діяльності. Характеризується стан інноваційної діяльності промислових підприємств України, а саме питома вага реалізованої інноваційної продукції, питома вага підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, кількість впровадження нових технологічних процесів і освоєння виробництва нових видів виробів промисловими підприємствами, джерела фінансування інноваційної діяльності. Розроблено рекомендації щодо покращення інноваційної діяльності промислових підприємств.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційна продукція, інноваційна активність, типи інновацій, промислові підприємства.

 

В статье конкретизированы цели, объект, прогнозирования, формирования, этапы разработки и проблемы реализации инновационной политики предприятий. Проанализировано состояние и динамику инновационной активности промышленных предприятий Украины. Исследован уровень использования предприятиями промышленности различных типов инноваций. Рассмотрены основные источники финансирования и определены особенности отраслевого распределения затрат на осуществление инновационной деятельности. Характеризуется состояние инновационной деятельности промышленных предприятий Украины, а именно удельный вес реализованной инновационной продукции, удельный вес предприятий, занимавшихся инновационной деятельностью, количество внедрение новых технологических процессов и освоение производства новых видов изделий промышленными предприятиями, источники финансирования инновационной деятельности. Разработаны рекомендации по улучшению инновационной деятельности промышленных предприятий.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная продукция, инновационная активность, типы инноваций, промышленные предприятия

 

The article specified purpose, object, forecasting, development, stages of development and implementation of innovative policy problems enterprises. The state and dynamics of innovative activity of industrial enterprises in Ukraine. The level of industrial enterprises use different types of innovation. The main sources of funding and the peculiarities of the sectoral distribution costs of innovation. Characterized state innovation industrial enterprises of Ukraine, namely the proportion of sales of innovative products, the proportion of firms involved in innovation activities, the number of new technological processes and development of new kinds of industry, funding innovation. Recommendations for improving the innovation industry.

Keywords: innovation, innovative products, innovative activity, types of innovation, industry.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голуб Ю.Ю. Інноваційна діяльність підприємств як головна вимога сучасності / Ю.Ю. Голуб // Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9(1). – С. 225–230.

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України: [сайт]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/-operativ2015/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2015.htm. – (Дата звернення 15.05.2016).

Левченко Ю.Г. Активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах кризи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6813/108.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Наукова та інноваційна діяльність (2010-2015 р.) [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України: [сайт]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. – (Дата звернення 20.05.2016)

Хорошко В.А. Методи фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємства / В.А. Хорошко // Управління розвитком. – 2013. – № 12. – С. 35-37.

Ястремська О.М. Інноваційна діяльність промислових підприємств: результати оцінювання / О.М. Ястремська, П.О. Доуртмес // Бізнес Інформ – 2016. – № 4.– С. 161–168.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.