МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

В. К. Сідельнікова

Анотація


Для того, щоб підприємство розвивалося, підвищувало свою конкурентоспроможність і мало лідерські позиції, слід дотримуватися двох напрямів діяльності: реалізовувати комплекс маркетингу та розробляти й впроваджувати інновації. У статті приділена увага ролі маркетингових інновацій як провідного напрямку діяльності суб’єктів господарювання. Визначено сутність маркетингу інновацій та надано класифікацію маркетингових інновацій в залежності від складових комплексу маркетингу. Зроблено висновок, що маркетинг інновацій має бути зорієнтованим також на вирішення завдань планування інноваційної діяльності.

Ключові слова: маркетинг, інновації, маркетинг інновацій, інноваційний маркетинг.

 

Для того, чтобы предприятие развивалось, повышало свою конкурентоспособность и занимало лидерские позиции, следует придерживаться двух направлений деятельности: реализовывать комплекс маркетинга, а также разрабатывать и внедрять инновации. В статье уделено внимание роли маркетинговых инноваций как ведущего направления деятельности субъектов хозяйствования. Определена сущность маркетинга инноваций и представлено классификацию маркетинговых инноваций в зависимости от составляющих комплекса маркетинга. Сделан вывод, что маркетинг инноваций должен быть ориентированым на решение задач планирования инновационной деятельности.

Ключевые слова: маркетинг, инновации, маркетинг инноваций, инновационный маркетинг.

 

In order to develop the company, increase its competitiveness and leadership positions, it should follow two activities – to innovate and implement marketing mix. There is an attention to the role of marketing innovation as the leadership way of business entities activities in the article. The essence of marketing innovation has been determined and the classification of innovative marketing which based on the components of the marketing mix has been given. So, marketing of innovation should be focused on solving problems of planning innovation.

Key words: marketing, innovation, marketing innovation, innovative marketing.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації/ Л. Л. Антонюк, А. М.Поручник, В.С. Савчук // Київський національний економічний університет. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.

Андронова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: Монографія / О. Ф. Андронова, А. В. Череп. – К.: Кондор, 2007. – 356 с.

Білозубенко В.С. Інноваційна активність і національна інноваційна система / В.С. Білозубенко // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. / Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства. – 2009. – Т. 2. – Вип. 28. – С. 332-340.

Ілляшенко С.М. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / С.М. Ілляшенко. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – 623 с.

Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник / За ред. П.П. Микитюка. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.

Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / С.М. Ілляшенко [та ін.] ; заг. ред. С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2008. – 615 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.