МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗШИРЕННЯ ГОРИЗОНТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ РИНКОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

І. Ф. Прокопенко, Л. П. Радченко, В. В. Соляр, Цянь Чжу

Анотація


У статті досліджено методологічні питання сутності маркетингової стратегії підприємства, види сучасних маркетингових стратегій, основні чинники, які впливають на її вибір. Проаналізовані особливості формування маркетингової стратегії підприємства в умовах нових ринкових тенденцій. Визначені ризики, які слід враховувати при розробці маркетингової стратегії підприємства. Розкрито етапи формування маркетингової стратегії підприємства. Показано, що використання маркетингових інструментів формування стратегії підприємства підвищує ефективність стратегічного управління в цілому. Досліджено основні елементи системи маркетингового менеджменту підприємства на прикладі діяльності компанії «Shanghai Qiji Culture Media Co., Ltd», особливості формування маркетингових стратегій підприємства для завоювання нових ринків та підвищення конкурентоспроможності компанії. Доведено необхідність упровадження маркетинг-орієнтованого, стратегічного управління підприємством. Обґрунтовано необхідність та основні підходи у здійсненні оцінки ефективності маркетингової стратегії підприємства, напрями її удосконалення. Процес формування та впровадження маркетингової стратегії підприємства відображає багатофункціональний процес взаємопов’язаних етапів. Доведено, що структуру маркетингового плану утворюють елементи, реалізація яких забезпечує конкурентоспроможність підприємства. Вони можуть бути використані для покращення якості управління та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Аналізується класифікація маркетингових стратегій. Запропоновано етапи здійснення маркетингового стратегічного управління діяльністю підприємства. Результатом проведеного дослідження є формування рекомендацій, які націлені на удосконалення системи маркетингового стратегічного менеджменту підприємства та підвищення його конкурентоспроможності. Встановлено, що в умовах ринкової економіки керівникам підприємств необхідно використовувати комплекс маркетингових інструментів, що пов’язано із динамічним розвитком суспільства та стрімким розвитком ринку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бліщук К. Сучасні маркетингові стратегії. Ефективність державного

управління. 2016. Вип.4 (49). Ч.2. С.301 – 307.

Бойчук І.В. Маркетинг промислового підприємства / І.В. Бойчук,

А.Я.Дмитрів. К.: Центр учбової літератури. 2014. 620 с.

Демків Я.В. Маркетингові стратегії на високотехнологічних ринках.

URL:http//www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Logistyka/2010_66924.pdf. (дата звернення: 10.05.2021).

Друкер П. Менеджмент. М., 2010. 704 с.

Котлер Ф, Келлер К. Маркетинг – менеджмент. СПб. 2015. 800 с.

Koch R. Changes in strategy in the twentieth century. - URL:

http//www.cfin.ru/management/strategy/plan/changing_strategy.shtml. (дата звернення: 07.05.2021).

Левченко К.А. Маркетингова стратегія підприємства на ринку

промислових товарів України: порядок формування та стратегічні ризики. Економiка та держава. 2018. № 3. С.113-117.

Пюро О.М. Сучасні маркетингові стратегії підприємств в галузі

інформаційних технологій. URL:http//www.nauka.com/14_NPRT_

/Economics/65971.doc.htm. (дата звернення: 14.05.2021).

Турченюк М. О. Маркетинг. Київ: Знання. 2011. 320 с.

Шульга Л.В., Терещенко І.О., Шарлай О.В. Сучасні маркетингові

стратегії управління підприємством. Ефективна економіка. 2020. №9.

URL:http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 14.05.2021).

Shanghai Qiji Culture Media Company, Limited - National Company.

URL: https:// http://www.ncmedia.com.cn/#/

Радченко Л.П. Інтелектуальний капітал як пріоритетна складова

інноваційного розвитку національної економіки. Вісник Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2011. Вип. 4. С. 67-71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2011_4_14 (дата звернення: 15.05.2021)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.