ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОРУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Я. О. Бондаренко, О. О. Коротенко

Анотація


Розвиток глобальної економіки передбачає зростання ролі людського капіталу, формування якого неможливе без якісної підготовки вищою школою. З іншого боку, вища освіта є галуззю національної економіки і її ефективне функціонування сприяє розвитку усієї країни. Актуальність дослідження системи вищої освіти України обумовлюється існуванням у цій сфері проблем, які негативно впливають на можливості економічного піднесення країни. Метою статті є виокремлення цих проблем та визначення перспективних напрямів розвитку задля економічного зростання України. У дослідженні на основі статистичного аналізу та теоретичного узагальнення визначені недоліки функціонування сфери вищої освіти України, зокрема недостатня конкурентоспроможність національних закладів освіти, нераціональність щодо функціонування закладів вищої освіти, скорочення контингенту здобувачів вищої освіти у вітчизняних ЗВО, незадовільний рівень автономії ЗВО, асиметрія міграційних потоків здобувачів вищої освіти, невідповідність підготовлених кадрів запитам ринку праці, недосконалість фінансування вищої освіти та погіршення ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу у вищій освіті. Запропоновано напрями розвитку вищої освіти задля економічного зростання України - підвищення якості та доступності вищої освіти, здійснення її інтернаціоналізації, забезпечення збалансованості між запитами ринку праці та підготовленими фахівцями, інтеграція науки, освіти та бізнесу, кожний з яких потребує подальшого дослідження.

Повний текст:

PDF

Посилання


В Україні здобувають вищу освіту понад 76 000 іноземців. URL:

https://osvita.ua/vnz/82347/

Луговий В. І. Поточний стан вищої освіти в Україні: проблеми, причини,перспективи. Вісник НАПН України, 2020, 2(2). С. 1 – 4. URL: http://https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/75/104

Офіційний сайт Державної служби статистики. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/

Панич О. Університетська автономія в контексті українського законодавстваі практики. Освітня політика, 2019. URL: http://http://educationua.org/ua/component/content/article/12-articles/1348-universitetska-avtonomiya-vkonteksti-ukrajinskogo-zakonodavstva-i-praktiki?fbclid=IwAR1KXTJkiWI1VbzO k7BQjurpblXrbLhJg7x31Kx7UN_Vv796ZX7strlKNo

Прокопенко І.Ф., Мельникова О.В. Вища освіта як чинник економічного зростання: сучасний стан та перспективи розвитку. С.5-14

Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік. За заг. ред. проф. Сергія Квіта. Київ: Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020. 244 с.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. URL:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini02-10-2020.pdf

Review of the Education Sector in Ukraine. URL:

http://documents.worldbank.org/curated/en/884261568662566134/pdf/Review-of-theEducation-Sector-in-Ukraine-Moving-toward-Effectiveness-Equity-and-EfficiencyRESUME3.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.