Редакційна політика

Галузь та проблематика

У збірнику публікуються наукові статті вчених-правознавців та практичних працівників правоохоронних органів України та ближнього зарубіжжя, аспірантів та докторантів з актуальних проблем теорії та історії держави і права, філософії права, конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального, міжнародного права та цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу, криміналістики та організації боротьби зі злочинністю.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Усі статті, що надходять до редакції, проходять процедуру рецензування, яка націлена на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали, які відповідають тематиці збірника.

Наукова стаття містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме питання за темою дисертації чи наукового дослідження, фіксує науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців.

Окремо враховується ступінь відповідності статті, що надійшла до редакції, вимогам до підготовки рукописів до видання у цьому фаховому журналі.

Процес рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей. Процедура рецензування є анонімною для рецензента та для автора (подвійне сліпе рецензування).

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення. 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

Автор надає до редакції статтю, яка відповідає Вимогам до публікацій у цьому фаховому журналі. Рукописи, які не відповідають означеним Вимогам, не розглядаються.

  1. Головним редактором призначаються два рецензента за профілем дослідження для кожної статті. Рецензенти – запрошені фахівці у відповідній галузі знань, які не є членами редакційної колегії.
  2. У разі відсутності конфлікту інтересів та відповідності кваліфікації рецензента напряму дослідження автора, рецензент робить висновок про науковий рівень статті та надає рекомендацію до друку статті, заповнивши спеціально розроблений формуляр.
  3. Строк розгляду статті – до 30 днів.
  4. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів, головним редактором призначається інший експерт.
  5. Рецензування проводиться у більшості випадків конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення. Цитування допускається в обсязі, який не перевищує 15% від загального об’єму статті. Таким чином, унікальність має бути не меншою 85%.
  6. Після остаточного аналізу статті, рецензент надає рекомендації автору (публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити статтю), про що відповідальний секретар повідомляє автору електронною поштою.
  7. У разі виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до друку вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті. 
  8. У разі непогодження з думкою рецензента, автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії та буде направлена на додаткове рецензування іншим фахівцем.  Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.
  9. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням – членом редакційної колегії), а за необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про прийняття статті до друку, відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.
  10. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні правки стилістичного або формального характеру, які не порушують змісту статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення. 

Відповідальність за порушення авторських прав, достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій покладається на автора статті.

Рецензенти

Божко Володимир Миколайович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Варташова (Романова) Анна, к.ю.н., кафедра фінансового права, податкового права та економіки, юридичний факультет, Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице, Словаччина

Венедиктов Сергій Валентинович, д.ю.н., професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вишновецька Світлана Василівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу Національного авіаційного університету.

Даньшин Максим Валерійович, д.ю.н., професор, професор кафедри права Національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Клемпарський Микола Миколайович, д.ю.н., професор, професор кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України.

Лукаш Сергій Станіславович, д.ю.н., професор, директор Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ.

Лук’янчиков Олег Миколайович, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри правового регулювання економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

Попова Лілія Миколаївна, д.ю.н., доцент, професор кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури.

Прилипко Сергій Миколайович, д.ю.н., професор, академік НАПрН України.

Шумило Михайло Миколайович, д.ю.н., старший науковий співробітник, заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду, начальник правового управління Касаційного цивільного суду.

Шумна Лариса Петрівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби України.

Щербина Віктор Іванович, д.ю.н., професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ярошенко Олег Миколайович, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Ященко Андрій Миколайович, д.ю.н., професор кафедри кримінального права і кримінології факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...