Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Право"?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Текст необхідно подати на диску в файлі формату Word, а також роздруківку на лазерному принтері.

Параметри сторінки: формат А4 (210 297). Поля: нижнє –30 мм(від краю до нижнього колонтитула – 1,9); верхнє, праве, ліве –22 мм.

УДК

orсid.org/0000-0000-0000-0000

Автор – ініціали, прізвище, наукова ступінь та звання, статус (кегль 14, напівжирний, малі літери).

Відступ від прізвища автора один інтервал.

Назва статті – (кегль 14, напівжирний, великі літери).

Відступ від назви статті – один інтервал. Шрифт: нормальний Times New Roman, розмір шрифта – 14 пунктів через 1,5 інтервала.

Анотація та ключові слова (українською, російською та англійською мовами).

Анотація на англійській мові повинна бути не менше 1 000 знаків та містити в собі наступні елементи: ціль, матеріал, результати та висновки.

Ключові слова – 5-8.

Стаття повинна містити такі елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз публікацій; мету статті; виклад основного матеріалу дослідження; висновки.

Список літератури: література наводиться в кінці статті, починається ключовим словом «Література», малими літерами (шрифт напівжирний, 14 пунктів, по центру).

Джерела списку літератури оформляються відповідно до бібліографічних вимог ВАК України, нумеруються по порядку і пишуться один за одним.

Номери джерел – напівжирним.

Посилання на літературу в тексті наводяться в квадратних дужках. 

НАПРИКЛАД:

УДК 347.965.42

orсid.org/0000-0000-0000-0000

ІВАНОВ І.І., доктор юридичних наук, професор

ПРИСУДОВА ТА ПОЗАСУДОВА МЕДІАЦІЯ: ОСНОВНІ ОЗНАКИ

 

Анотація. У статті досліджуються основні моделі медіації як правового інституту в залежності від її співвідношення з судовою системою держави. Визначено основні ознаки та відмінності позасудової та присудової медіації. Зроблено висновки щодо перспектив інтеграції обох моделей медіації у правову систему України. Ключові слова: правосуддя, альтернативне вирішення спорів, позасудова медіація, присудова медіація, медіаційна угода.

Аннотация. В статье исследуются основные модели медиации как правового института в зависимости от ее соотношения с судебной системой государства. Определены основные признаки и отличия внесудебной и судебной медиации. Сделан вывод относительно перспектив интеграции моделей медиации в правовую систему Украины. Ключевые слова: правосудие, альтернативное разрешение споров, внесудебная медиация, присудебная медиация, медиационное соглашение.

Annotation. The main models of mediation as a legal institute are examined depending on their correlation with the judicial system of the state. The main features and differences of private and court-annexed mediation are determined. A conclusion is drawn regarding the prospects for the integration of models of mediation into the legal system of Ukraine.

Key words: justice, alternative dispute resolution, private mediation, court-annexed mediation, mediation agreement.

Постановка проблеми. Суттєві зміни у державному, політичному та соціально-економічному устрої України, активізація процесів європейської інтеграції, посилення впливу ринкових механізмів у економіці та активності учасників цивільно-правового обігу поряд з розширенням географії їх господарської діяльності за рахунок виходу на європейський та міжнародні ринки потребують створення ефективних, швидких та зручних для суб‟єктів механізмів урегулювання правових спорів.

Література

1. Yakovlev V.F. Les litiges economiques aujourd`hui en Russie et les mecanismes de leur reglement / V.F. Yakovlev // Revue international de droit compare. – 2009. – No 3. Vol. 61. – Р. 598–602; 2. Грень Н.М. Реалізація права людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Н.М. Грень. – Львів, 2017. – 21 с.; 3. Цувіна Т.А. Впровадження інсти- туту присудової медіації як перспективний напрямок реформування цивільного процесу- ального законодавства України / Т.А. Цувіна // Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 195–200; 4. Поліщук М.Я. Передумови запровадження медіації як способу вирішення цивільно-правових спорів в Україні / М.Я. Поліщук // Порівняльно- аналітичне право. – 2016. – № 3. – С. 77–80; 5. Проект Закону України «Про медіацію» № 3665 від 17.12.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls /zweb2/webproc4_1?pf3511=57463; 6. Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции / С.И. Калашникова. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – 304 с.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу на наступних умовах:

  • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
  • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
  • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.