АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

О. А. Задихайло

Анотація


Метою статті є висвітлення сучасного стану адміністративно-право-
вого регулювання штучного інтелекту, а також розробка пропозицій щодо його удосконалення. Автор акцентує увагу на відсутності в Україні ефективного механізму нормативно-правового регулювання процесів створення, упровадження та використання технологій штучного інтелекту, недостатньому рівні публічного адміністрування в цій сфері. Автор дійшов висновку, що адміністративно-правове регулювання штучного інтелекту в Україні потребує удосконалення шляхом створення центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом і з чітко визначеними повноваженнями в галузі штучного інтелекту та прийняття відповідної нормативно-правової бази, до якої насамперед має увійти базовий
Закон «Про правові засади діяльності зі створення, упровадження та використання штуч- ного інтелекту в Україні», а також підзаконні нормативно-правові акти відповідного галузевого спрямування, які деталізують та уточнюють положення базового закону.


Ключові слова


адміністративно-правове регулювання, штучний інтелект, нормативно-правова база, концепція розвитку, публічне адміністрування

Повний текст:

PDF

Посилання


О. Баранов. Правові аспекти національних стратегій розвитку штучного інтелекту. Юридична Україна. 2019. №7. С. 21–38;

Карпенко О. В. Штучний інтелект як інструмент публічного управління соціально-економічним розвитком: смарт-інфраструктура, цифрові системи бізнес-аналітики та трансферти. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/ pdf/10_2021/4.pdf. (дата звернення: 21.02.2023 р.);

Карпенко Ю.В. Етичні принципи застосування штучного інтелекту в публічному управлінні. Вісн. НАДУ. 2019. № 4. С. 93–97 (Серія «Державне управління»);

Охотнікова О. М., Корпачова С. В. Штучний інтелект у публічному адмініструванні земельних відносин: проблеми та перспективи. Часопис Київського університету права. 2021. № 1. С. 132–135;

Марутян Р.Р. Інформаційні технології інтелектуального управління у публічно-управлінській практиці: зарубіжний та вітчизняний досвід. Вісник Національного університету цивільного захисту України. 2018. № 2. С. 146–153;

Тюря Ю.І. Деякі аспекти побудови нормативної бази адміністративно-правового регулювання діяльності зі створення, впровадження та використання штучного інтелекту в Україні . JURIS EUROPENSIS SCIENTIA. 2022. №5. С. 25-28;

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial intelligence Act) (EUR-LEX, 21/04/2021). URL: https://europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2021:206:FIN (дата звернення: 27.02.2023 р.);

Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 23.02.2023 р.);

Положення про Міністерство цифрової трансформації України: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856. URL: https://www.kmu.gov.ua/npasя/pitannya-ministerstvacifrovoyi-t180919 (дата звернення: 21.02.2023 р.).
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.