ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ РОЗМЕЖУВАННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ТА НЕПРАВОМІРНИХ УГОД МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

О. І. Лисяк

Анотація


Здійснено правовий аналіз норм чинного законодавства України, які
регулюють обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції. На підставі здійсненого аналізу визначено проблемні питання, які містяться в положеннях норм чинного законодавства, а саме в Господарському кодексі України та в ЗУ «Про захист економічної конкуренції», що спричиняють помилкові тлумачення деяких закріплених норм чинного законодавства, регулюючих антимонопольну
діяльність у господарській сфері, що так само впливає на правильність підходу до визначення відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій на ринку. Звернено увагу на наявність проблем розмежування понять антиконкурентних узгоджених дій та неправомірних угод у зв’язку з дієвими колізіями в нормах чинного законодавства та
запропоновано шляхи їх вирішення. Наголошено на необхідності удосконалення норм чинного законодавства, зокрема чинного Господарського кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та ЗУ «Про захист економічної конкуренції».


Ключові слова


антимонопольна політика, обмеження монополізму, неправомірні угоди, антиконкурентні узгоджені дії, відповідальність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції: Постанова Верховної Ради України від 29.07.2022 № 2483-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2483-20#Text.;

Колосов Р.В. Загальна-правова характеристика юридичної відповідальності за порушення конкурентного законодавства. Актуальні проблеми освіти і науки: Збірник матеріалів XVIІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ. Маріуполь. 2015. с. 62-64. URL: https://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream/123456789/63/1/Aktualni_problemy_XVII_2015.pdf#page=62;

Турковський О. Я. Правова основа діяльності Антимонопольного комітету України та його територіальних підрозділів. Збірник наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник». Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. Випуск 3. С. 238 – 241. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v1-3_2018/49.pdf/;

Бондаренко К. В. Адміністративна відпові-дальність за порушення антимонопольного законодавства України : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07/ кер. роботи Л. Р. Біла-Тіунова; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". Одеса, 2010. 18 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/1250.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text7.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#top.

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 27.04.2021 № 5432. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/26406.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.