НЕУСТОЙКА ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

С. І. Сприндис, Я. С. Протопопова

Анотація


У статті «Неустойка як спосіб забезпечення виконання договірних
зобов’язань» автором було розглянуто ринкові відносини в економічному розвитку країни, які зумовлюють до щоденного вступу фізичних та юридичних осіб до договірних правовідносин. Автор також говорить про те, що найчастіше такі правовідносини подаються у формі договорів. Конкретні зобов’язання, що виникають з договорів, мають на меті сторін належне і точне виконання. При аналізі думок деяких вчених-цивілістів найпоширенішим та найбільш дієвим способом забезпечення виконання договірних зобов’язань є неустойка. Окремі цивільно-правові аспекти застосування способів забезпечення зобов’язань, зокрема неустойки, досліджували такі вчені-правники: Ч. Н. Азімов, М. І. Брагінський, В. В. Віт-
рянський, О. В. Дзера, Н. В. Кузнєцова, В. В. Луць, О. А. Підопригора, Н. О. Саніахметова, Ю. К. Толстой, О. Г. Харитонова, Я. М. Шевченко, Т. В. Боднар, М. В. Венецька, І. О. Дзера, Г. В. Єрьоменко, А. В. Луць, Л. О. Отраднова, Т. С. Шкрум та ін. При дослідженні питання «Неустойка як спосіб забезпечення виконання договірних зобов’язань» автором було розглянуто кожен складник неустойки окремо, бо в поняття неустойки входять штраф і
пеня. Також було проаналізовано історичні аспекти цього питання. Автор констатує, що при установленні майнової неустойки сторони (особливо боржник) повинні усвідомлювати всі можливі ризики при виконанні зобов’язання. У цьому разі казати про еквівалентність буде недоречним: кредитор, даючи згоду на укладення зобов’язання на умовах кредитора, розуміє всі ризики, на які він погоджується. Аналізуючи чинне законодавство України стосовно теми дослідження «Неустойка як спосіб забезпечення виконання договірних зобов’язань» автором були зроблені певні висновки та пропозиції щодо внесення певних доповнень.


Ключові слова


penalty, fine, contractual obligations, penalty, property penalty.

Повний текст:

PDF

Посилання


Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 року 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356;

Травкин А.А. Вопросы развития законодательства о договорной ответственности. Труды ВВСШ МВД СССР. Волгоград. 1971. № 4. С. 111–122;

Ситнік О.М. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань за договором побутового підряду. Часопис Київського університету права. 2015. № 4. С. 203–207;

Кулібаба О.О. Неустойка як спосіб забезпечення виконання договірних зобов’язань: окремі аспекти застосування. Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2020. С. 62-65.

Райхер В.К. Штрафные санкции в борьбе за договорную дисциплину. Советское государство и право. 1955. № 5. С. 73-81;

Домбругова А. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Юридичний вісник України. 2005. № 28. С. 14;

Гриняк А. Неустойка як спосіб забезпечення виконання підрядних зобов’язань. Юридична Україна. 2012. № 8. С. 51–56;

Пучковська І.Й. Проти визнання неустойки одним із видів забезпечення виконання зобов’язання: Сучасні проблеми цивілістики: матеріали «круглого столу», присвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 21 груд. 2012 р. Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Харків: ФОП Лібуркіна Л. М. 2013. С. 58–62;

Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, №5, ст. 28;

Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интересъ въ римскомъ и современномъ гражданскомъ правеѣ: «Экономическая» типографія, Почтовая улица, домъ 43. Одесса, 1899
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.