ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРАВА ДИТИНИ НА ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРА ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ДИТИНИ НА АЛІМЕНТИ У ЗВ’ЯЗКУ З НАБУТТЯМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ

А. Г. Гелашвілі

Анотація


У статті проаналізовані правові гарантії майнових прав дитини, які передбачені чинним законодавством України, при укладенні договору про припинення права дитини на аліменти у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно. Зазначено, що всі правові гарантії закріплюються в імперативних нормах і за своєю суттю, є мірами щодо обмеження свободи договору. Їх основна мета – забезпечити дитині право на достатній рівень життя до досягнення дитиною повноліття. До таких гарантій належать обмеження щодо предмету договору про припинення права на аліменти; система внутрішнього та зовнішнього контролю за укладенням такого договору; обмеження щодо звернення стягнення на нерухоме майно та укладення щодо нерухомого майна правочинів. Зазначається, що незважаючи на достатньо дієвий механізм правових гарантій, який закріплений у СК, усе ж таки існує необхідність щодо його удосконалення. По-перше, необхідно законодавчо визначити вимоги щодо нерухомого майна, яке може бути предметом цього договору. Таке майно має бути здатне задовольнити майнові потреби дитини. По-друге, необхідно посилити
правові гарантії на випадок відчуження нерухомого майна. Окрім дозволу органу опіки та піклування на вчинення правочину щодо розпорядженням нерухомим майном, необхідно закріпити обов’язок заміни такого нерухомого майна на інше нерухоме майно, яке здатне бути задовольнити майнові потреби дитини до досягнення повноліття. По-третє, потребує закріплення обов’язок батьків щодо страхування нерухомого майна на випадок його знищення або пошкодження.


Ключові слова


Аліментні зобов’язання, сімейний договір, право дитини на достатній рівень життя, договір про припинення права дитини на аліменти у зв’язку з набуттям права власності на нерухомість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пономаренко О. М. Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: [тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції (м. Харків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 року)] / за ред. Проф. В. В. Комарова та І. Д. Шутака. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. С. 148–151;

Розгон О. В. Договори у сімейному праві України : монографія. Київ: Ін Юре, 2018;

Яворська О. С. Договір довічного утримання: проблеми теорії і практики застосування. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 3;

Вавженчук С. До питання класифікації договорів на консенсуальні та реальні договори (частина 2). Підприємництво, господарство і право. 2020. № 10;

Таш’ян, Р. І. Договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно. Проблеми законності: Академ. зб. наук. праць/ Відпов. ред. В. Я Тацій. Харків: Нац. юр. акад. України 2010. С. 64–73;

Удовенко Ю. О. Припинення права на аліменти на дитину у звʼязку з переданням права власності на земельну ділянку: проблеми теорії та практики. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. №4 (109);

Мельник М. Б. Припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною майна: загальнотеоретичне дослідження. Дис. д-ра наук 12.00.01. Київ, 2019;

Пономаренко О. М. До питання про участь дитини в укладанні сімейних договорів. Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 94 річниці з дня народження д-ра юрид. наук. проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 19 лютого 2016 р.). Харків: Право, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.