ПРОБЛЕМИ ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

О. В. Москаленко

Анотація


Автор досліджує проблематику втілення принципів трудового права під
час воєнного стану. Автор зауважує, що українське законодавство про працю в період воєнного стану переважною мірою витримано в дусі провідних принципів трудового права, особливо в частині втілення принципів свободи і рівності праці, заборони використання примусової праці та дискримінації у сфері трудових відносин, забезпечення права кожного вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці та обирати вид діяльності, забезпечення права на охорону здоров’я в процесі праці. За вольовим наповненням автор розділяє працю в умовах воєнного стану на вільну, необхідну та примусову. Вільна праця в умовах воєнного стану реалізується на підставі традиційного трудового договору без додаткового юридичного впливу на волю працівника. Необхідна праця проявляється у волонтерській
діяльності, котра відповідає викликам воєнного стану, заохочується суспільством і державою. Примусова праця в умовах воєнного стану передбачає появу в громадянина обов’язків у сфері праці, які він має виконувати відповідно до законодавства під певним нормативним тиском. Автор наголошує, що найбільш важливим є те, щоб законодавчі
підстави застосування примусової праці під час воєнного стану були виваженими й не суцільними, мали вузьку сферу використання й конкретне вираження. На переконання автора, втілення таких важливих принципів трудового права як забезпечення права на винагороду за працю та забезпечення функціонування механізму соціального партнерства
потребують законодавчого доопрацювання для забезпечення виконання соціальної місії і функцій трудового права. Автор пропонує внести доповнення до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" відносно заборони зупиняти положення колективного договору, що стосуються питань оплати та охорони праці.


Ключові слова


принципи трудового права, воєнний час, свобода праці, примусова праця, необхідна праця, справедлива винагорода

Повний текст:

PDF

Посилання


Єрьоменко В.В. Принципи трудового права в аспекті правозастосування. Право та інновації. 2016. № 1 (13). C. 122–131;

Арсентьєва О.С. Поняття та особливості принципів трудового права України. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2016. № 31. С. 34-43;

Василько І.В. До проблеми визначення принципів забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб. Підприємництво, господарство іправо. 2018. Вип. 7. С. 82–86;

Войтенко О.О. Принципи трудового права в системі засобів правового регулювання трудових відносин. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. Вип. 1 (16). Т. 3. С. 81–85;

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (дата звернення: 14.01.2022);

Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 14.01.2022);

Трудове право України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. В.О. Кучера. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 564 с.;

Конопельцева О.О. Заборона примусової праці як принцип трудового права. Право та інновації. 2017. №3 (19). С. 98–104;

Процевський О.І. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України. Право України. 1999. № 6. С. 101–105;

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/389-19#Text (дата звернення: 14.01.2022);

Загальна декларація прав людини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 14.01.2022).

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_042 (дата звернення: 14.01.2022);

Європейська соціальна хартія (переглянута). URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_062 (дата звернення: 14.01.2022);

Божко В.М. Теорія правового регулювання оплати праці: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05. Х., 2013. 400 с.;

Костюченко О.Є. Право на справедливу винагороду за працю: міжнародні стандарти та українські реалії. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2019. Вип. 15. С. 93–100.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.