СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ В ПРАВОВОМУ РЕЖИМІ ДІЯ СІТІ

Ю. О. Саєнко

Анотація


Автор досліджує способи реалізації права на працю в правовому режимі
Дія Сіті. Автором зазначається, що правовий режим Дія Сіті, створений для стимулювання розвитку цифрової економіки в України, передбачає три способи реалізації права на працю. Першим способом реалізації права на працю в правовому режимі Дія Сіті є трудовий контракт. На переконання автора, цей спосіб реалізації права на працю в правовому режимі Дія
Сіті є традиційним трудовим договором у його особливій формі трудового контракту. Ураховуючи специфіку роботи в цифровому середовищі, видається доцільним закріпити в Законі України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» положення щодо необхідності узгодження умов про дистанційну працю в трудовому контракті з резидентом
Дія Сіті. Автор зазначає, що гіг-контракт є другим способом реалізації права на працю в правовому режимі Дія Сіті. Гіг-контракт за формою є цивільно-правовим договором, але за багатьма сутнісними ознаками володіє трудоправовим характером (основні умови договору, наявність соціальних та трудових гарантій). Робота за гіг-контрактом не є підприємницькою діяльністю та вимагає від резидента Дія Сіті здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування гіг-спеціаліста. На думку автора, у правовому режимі Дія Сіті укладення цивільно-правових та господарсько-правових договорів надання послуг чи підряду
також можна кваліфікувати як спосіб реалізації права на працю разом із правом на підприємницьку діяльність, адже це передбачає залучення виконавців і підрядників та складу фахівців резидента Дія Сіті. Констатуючи переваги правового режиму Дія Сіті для упорядкування відносин у сфері праці в ІТ-сфері, автор вказує на посиленні експансії трудового права на суспільні відносини, які традиційно визнаються цивільними.


Ключові слова


правовий режим Дія Сіті, право на працю, трудовий договір, гіг- контракт, гіг-спеціаліст.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні: Закон України від 15 липня 2021 року № 1667-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text;

Тарасюк С.М. Особливості застосування гіг-контрактів резидентами правового режиму Дія Сіті. Юридичний вісник. 2022. Вип. 2 (63). С. 133–142;

Теремецький В.І., Гуц Н.Г. Новації у порядку укладення цивільно-правового договору. Наукові записки. Серія: право. 2022. Вип. 12. С. 176–181;

Вознюк Н.І., Колесниченко Н.О. Гіг-контракти: можливі загрози соціальним правам it-спеціалістів. Проблеми забезпечення прав і свобод людини : зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Луцьк, 10 груд. 2021 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. С. 41–44;

Новіков Д.О., Лук’янчиков О.М. Правові проблеми регулювання праці гіг-спеціалістів в умовах євроінтеграції. Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції. ХІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 8 жовтня 2021 р.). Харків, Право, 2021. С. 138–141;

Тищенко Ю. Правовий режим Дія Сіті як фактор залучення інвестицій. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2022. № 1. С. 29-37. URL: http://journals.knute.edu.ua/foreigntrade/article/download/15/874;

Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text;

Кодекс законів про працю України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.