ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ВИКЛИКИ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

П. П. Лиманський

Анотація


У статті досліджується питання правового регулювання часу відпочинку
науково-педагогічних працівників та акцентовано увагу на змінах у законодавчих актах у зв’язку із введенням військового стану в Україні. Аналіз джерельної бази та наукових праць фахівців у галузі трудового права дозволив автору визначити, що особливістю часу відпочинку науково-педагогічних працівників є подовжена щорічна відпустка та порядок її
надання. Специфіка трудової діяльності в закладах вищої освіти зумовлює перегляд тривалості відпустки в бік її збільшення та два рази на рік, а також можливості додаткової щорічної відпустки за особливий характер праці. Автор зазначає, що введення військового стану в Україні спонукало законодавця швидко реагувати на вимоги часу й вирішувати нагальні потреби у сфері трудового права. Прийняття Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» стало відправною точкою загального правового регулювання часу відпочинку науково-педагогічних працівників.


Ключові слова


правове регулювання, час відпочинку, відпустка, заклади вищої освіти, науково-педагогічні працівники.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про вищу освіту. Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. (дата звернення 15.01.2023 р.);

Про наукову та науково-технічну діяльність. Закон України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII р.). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звернення 15.01.2023 р.);

Про відпустки. Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 15.01.2023 р.);

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Закон України від 15 березня 2022 року N 2136-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text. (дата звернення 15.01.2023 р.);

Про правовий режим воєнного стану. Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text(дата звернення 15.01.2023 р.);

Красюк Т.В. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації: Дис... канд. наук: 12.00.05. Харків. НЮА ім. Ярослава Мудрого. 2009. http://www.disslib.org/pravove-rehuljuvannja-robochohochasu-ta-chasu-vidpochynku-naukovo-pedahohichnykh.html;

Крічфалушій-Степанова К.М. (2020). Відпустки науково-педагогічних працівників та порядок їх надання. Юридична наука, 1(4(106), 250–257. https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-106-4-1.31;

Попова-Коряк К. Особливості правового регулювання праці науквово-педагогічних працівників. Дис…канд. наук: 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. 253 с.;

Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%80#Text (дата звернення 15.01.2023 р.);

Кодекс законів про працю України. Закон України від 10.12.71р . № 322-VIII URL: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення 15.01.2023 р.);

Постанова Кабінету Міністрів України № 346 від 12.04.1997 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF#Text (дата звернення 15.01.2023 р.);

Лист Міністерства освіти і науки України від 28 лютого 2022 року № 1/3292-22. URL: https://eo.gov.ua/wpcontent/uploads/2022/03/Lyst-MON-vid-28.02.2022-1-3292-22 (дата звернення 15.01.2023 р.;

Проект Трудового кодексу України URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=67331 (дата звернення 15.01.2023 р.).
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.