ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: ОКРЕМІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ТА «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Т. В. Мусіюк

Анотація


У статті «Поняття соціального захисту населення. Пріоритетні напрями
розвитку соціального захисту в Україні» автором було розглянуто захист громадян від ризиків залишитися без роботи (відповідно – залишитися без необхідних засобів для існування), утрати повної, часткової або тимчасової працездатності, втрати годувальника, забезпечення гідного існування в старості, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством, що є основною метою конституційного права громадян на соціальну допомогу від держави. У цьому дослідженні автором за мету статті було поставлено розкриття сутності, юридичної природи та співвідношення понять «соціальний захист» та «соціальне забезпечення». Автор також звернув увагу на таке трактування права на соціальний захист, яке закріплене в Конституції України, спричинило чимало наукових дискусій стосовно деяких
задекларованих позицій законодавця. Відсутність у чинному законодавстві України єдиного уніфікованого понятійного апарату формулювання єдиних термінів для однотипних суспільних явищ та законодавче їх закріплення призводить до того, що різними авторами поняття «соціальний захист» трактувалося виходячи з суб’єктивного розуміння процесів, що відбуваються в економіці країни та їх вплив на конкретні правові інститути. Сьогодні
сформувалася велика кількість тлумачень визначення поняття «соціальний захист». Їх можна розділити на такі основні групи. Аналізуючи наукові праці звернено увагу на те, що більшість авторів розрізняють поняття «соціальний захист» і «соціальне забезпечення», вважають, що соціальне забезпе-
чення є складовою частиною соціального захисту; соціальний захист розглядається в двох значеннях: у широкому – як систему організаційно-правових та економічних заходів щодо забезпечення соціальних прав людини і громадянина в державі та вузькому – як систему  спеціальних заходів щодо захисту окремих категорій працівників і населення з огляду на особливості їх професійного та соціального статусу. У статті «Поняття соціального захисту населення. Пріоритетні напрями розвитку соціального захисту в Україні» автором були зроблені певні пропозиції.


Ключові слова


соціальний захист, соціальне забезпечення, економічний захист населення, права, засоби існування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2003. 96 с.;

Велика депресія у США. URL : https://buklib.net/books/32452;

Москаленко В. В. Сутність соціального захисту та його місце в політиці соціальної держави. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/ 123456789/8399/Moskalenko_Sutnist.pdf?sequence=1&isAllowed=y;

Про мінімальні норми соціального забезпечення. Конвенція 102. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011#Text;

Європейський кодекс соціального забезпечення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/

_329#Text;

Європейська соціальна хартія (переглянута). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_062#Text;

Загальна декларація прав людини. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text;

Кириченко Ю. Право людини на соціальне забезпечення в конституційних нормах України та зарубіжних держав: порівняльно-правовий аналіз. Научно-практическое правовое издание Республики Молдова «Национальный юридический журнал : теория и практика». 2014. № 6 (10). С. 51–55;

Рабінович П. Конституційне забезпечення прав людини і громадянина в Україні: основні напрямки удосконалення. Наукові праці Одеської юридичної академії. URL : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/546/Rabinovich_P_M_Konst_ zabezp_prav_lyudini.pdf?sequence=1&isAllowed=y;

Конвенція 118 Про рівноправність громадян країни та іноземців і осіб без громадянства у сфері соціального забезпечення. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/normes/documents/normativeinstrument/wcms_c118_ru.htm.;

Рабінович П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: можливості модернізації в Україні. Право України. 2012. № 8. С. 50–59;

Устинов С.О. Співвідношення термінів «соціальний захист» та «соціальне забезпечення» в законодавстві України. Юридична наука і практика. 2011. № 2. С. 90–95;

Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: учебник. Харьков: Одиссей, 2000. 384 с.;

Гончарова Г. Підручник з пенсійного забезпечення є, але чи є пенсійне право? Г. Гончарова, В. Жернаков, С. Прилипко. Право України. 1998. № 12. С. 138–139;

Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / За заг. ред. П.Д. Пилипенка. Вид. 3-є, змін. і доп. Київ: Істина, 2012. 232 с.;

Малюга Л. Ю. Юридична природа поняття «соціальний захист дітей-інвалідів». Юридичний вісник. 2014. № 1. С. 49–54;

Приходько С. Держава і соціальний захист громадян. Право України. 1999. № 2. С. 22–26;

Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні. К., 1998. 408 с.;

Ярошенко І. С. Організаційно-правові форми соціального захисту людини і громадянина в Україні: Дис. … канд. юрид. наук. К., 2006. 219 с.;

Стаховська Н.М. Відносини в праві соціального забезпечення: дис… канд. юрид. наук: 12.00.05. К. 2000. 203 с.;

Горбань І.О. Визначення сутності та співвідношення понять «соціальний захист» та «соціальне забезпечення». Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». 2014. Т. 239. Вип. 237. С. 42–46;

Устинов С.О. Співвідношення термінів «соціальний захист» та «соціальне забезпечення» в законодавстві України. Юридична наука і практика. 2011. № 2. С. 90–95;

Андрій Гончаров. Поняття соціального захисту. Право соціального забезпечення. № 10, с. 126-129. Київ-2016. Інститут законодавства Верховної Ради України. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15757/32-Goncharov.pdf? Sequence ;

Чорна М. Сутність права громадян на соціальний захист. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 151–156;

Клемпарський M.M. Співвідношення термінів «соціальний захист» та «соціальне забезпечення» в законодавстві України. Право і безпека. 2003. № 3. Т. 2. С. 90–92;

Копетюк М. Нормативно-правові аспекти визначення понять «соціальний захист» і «соціальне забезпечення». Історико-правовий ____/__*Ѓ~H_часопис. 2019. № 1 (13). С. 66–69;

Прилипко С.М. Предмет права соціального забезпечення : автореф. дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.05 Харків, 2007. 42 с.;

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980) URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0% D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.