АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

М. В. Шульга, А. М. Шульга

Анотація


У статті розглядаються актуальні правові проблеми охорони земель з
урахуванням їх сучасного стану та сьогоднішніх реалій. В умовах відсутності єдиної державної системи охорони земель аналізуються причини деградації, виснаження земель та зниження родючості ґрунтів, що призводять до погіршення їх якісного стану та потребують відновлення. Зазначається, що земля як об’єкт правових відносин виконує такі функції: а) політичну – визначаючи територіальні межі суверенної держави та створюючи основу її
економічної незалежності. Вона складає матеріальну основу суверенітету держави Україна; б) економічну – забезпечує основу господарської діяльності. У сільському та лісовому господарстві вона є основним засобом виробництва; в) соціальну – окреслює місце існування та умови життя людини. Цінність земель пов’язана з їхнім багатофункціональним призна-
ченням. Якщо йдеться, наприклад, про землі сільськогосподарського призначення, то вони мають забезпечувати насамперед загальнонародні та загальнодержавні інтереси, зокрема в умовах наростаючої планетарної продовольчої кризи. Сільськогосподарські землі – це фактично умова життєздатності і збереження генофонду Українського народу; г) еколо-
гічну – виступають об’єктивним фактором безпечного існування людини. Земля як унікальний об’єкт природи, є основою для формування найбільш сприятливих умов, необхідних для існування всіх живих організмів. У зв’язку з цим її охорона забезпечує також охорону всіх інших природних ресурсів, які нерозривно пов’язані із землею (води, надра, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря тощо). Обґрунтовується необхідність запровадження
ефективного механізму правової охорони земельних ресурсів, зокрема й шляхом посилення юридичної відповідальності осіб, винних у вчиненні земельних правопорушень


Ключові слова


земля, ґрунти, земельні ресурси, національне багатство, родючість земель, правова охорона земель, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідаль- ність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text;

Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2768-14#Text;

Вівчаренко О. А. Правова охорона земель в Україні : монографія. Київ: Юрінком-Інтер, 2010. 336 с.;

Кулинич П. Ф. Земельна реформа в Україні: правові проблеми: монографія; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ : Норма права, 2021. 307 с.;

Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика. Винниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. 1152 с.;

Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель: Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 р. № 70-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/70-2022-%D1%80#Text; 7. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. № 962-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text;

Ковалів О. Реальний захист конституційних прав власності Українського народу на землю та її природні ресурси – основне національне багатство: – ключ до перемоги… «Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини» (м. Київ, 16 липня 2022 р.). Збірник наукових праць. Київ. 2022. С. 37–41;

Про схвалення Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. № 1024-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2014-%D1%80#Text;

Медведев В. В., Пліско І. В., Накісько С. Г., Тітенко Г. В. Деградація ґрунтів у світі, досвід її попередження і подолання. Харків: Стильна типографія, 2018. 168 с.;

Міжнародний науковий проект «Глобальна оцінка деградації ґрунтів». Київ, 1990. 137 с.;

Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням: Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 271–р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/271-2016-%D1%80#Text;

Про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці: Конвенція ООН від 7 червня 1994 р., ратифіковано постановою Верховної Ради від 4 липня 2002 р. № 61-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_120;

Перетворення нашого світу: порядок денний сталого розвитку на період до 2030 р.: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 р. № 70/1. URL: https://ukraine.un.org/uk/sdgs;

Кулинич П. Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: монографія. Київ: Логос, 2011. 688 с.

Балюк Г. І. Правові проблеми агроекології. Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квітня 2018 р.). Харків: Юрайт, 2018. С. 26;

Концепція рекультивації земель, порушених за відкритого та підземного видобутку корисних копалин / Балюк С. А. та ін. Харків: КП «Міська друкарня», 2012. 51 c.;

Лісова Т. В. Правове забезпечення відновлення земель: теоретичні і практичні проблеми: монографія. Харків: Юрайт, 2020. 396 с.;

Величко М. В. Нормативно-правове забезпечення охорони біологічної компоненти (ґрунтової біоти) продуценти гумусу ґрунтів України в умовах їх забруднення пестицидами та пропозиції щодо його покращення. Юридична Україна. 2022. № 4. С. 34–45;

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Про доктринальне визначення поняття «злочини у сфері земельних відносин. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.). Вінниця: ТОВ Віндрук. 2019. С. 206–209;

Шульга А. М. Загально-теоретична парадигма визначення земельних злочинів. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 6. С. 205–208. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2016/57.pdf.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.