ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕТИЧНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ У ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Л. А. Шевченко

Анотація


Метою статті є розгляд проблем імплементації міжнародних етичних стан­дартів правничої професії в українську правову систему. Визначено шляхи подолання окрес­лених проблем: нормативне врегулювання процесу ратифікації міжнародних договорів; упровадження міжнародних етичних стандартів у національні нормативні акти; підвищення якості діяльності кваліфікаційних комісій із контролю за дотриманням професійних етичних правил у правничій практиці та створення незалежних механізмів контролю за цим проце­сом; розробка системи неперервної освіти, орієнтованої на міжнародні етичні стандарти правничої професії; співробітництво з міжнародними організаціями, які займаються розроб­кою та впровадженням міжнародних етичних стандартів правничої професії.

Ключові слова


правова система, правнича професія, імплементація, міжнародний стандарт, національне законодавство, міжнародні угоди, ратифікація, етичні норми, кодекс етики, кваліфікаційна комісія, омбудсман, права громадян

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Конституція України. Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://bit.ly/3r32yQl;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Європейської конвенції з прав людини) : Підписана 4.XI.1950, Рим. URL: https://bit.ly/3jPTE9r;

Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади : монографія. Харків : Право, 2010. 464 с.

Ляхвіненко С. М. Міжнародні правові стандарти: до визначення поняття та видової характеристики. Держава і право. 2011. Вип. 51. С. 666–672. URL: https://bit.ly/40ghTxv.

Сущенко В. М. Європейські та міжнародні стандарти правничої професії в контексті функціонування правової системи України. Наукові записки НаУКМА. 2016. Том 181. Юридичні науки. С. 22–25. URL: https://bit.ly/3mYN2qD.

Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. URL: https://bit.ly/3LYYvAE.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. URL: https://bit.ly/3zdJ0xd.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р. URL: https://bit.ly/3KgCw7a.

Кодекс поводження посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 грудня 1979 р. URL: https://bit.ly/3JVsmY3.

Основні принципи незалежності судових органів від 06 вересня 1985 р. URL: https://bit.ly/42P9CCd.

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Спів¬товариства від 01 жовтня 1988 р. URL: https://bit.ly/3lPX1OK.

Рекомендація № (94) 12 «Незалежність, дієвість та роль суддів» від 13 жовтня 1994 р. URL: https://bit.ly/3nshs4D.

Європейська хартія про закон «Про статус суддів» від 10 липня 1998 р. URL: https://bit.ly/40HRcS7.

Хартія Європейського Союзу про основні права від 07 грудня 2000 р. URL: https://bit.ly/3FZthpf.

Рекомендація № 2000/19 «Про роль державної прокуратури в системі кримінального судочинства» від 06 жовтня 2000 р. URL: https://bit.ly/3KgyvQ4.

Резолюція 2004/32 Комісії ООН з прав людини «Цілісність судової системи» від 19 квітня 2004 р. URL: https://bit.ly/3nomUWd.

Резолюція 2858 (XXVI) ГА ООН «Права людини при здійсненні правосуддя» від 16 грудня 2005 р. URL: https://bit.ly/40pE8Rw.

Бангалорські принципи поведінки суддів від 27 липня 2006 р. URL: https://bit.ly/431rkmr.

Конвенція ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 р. URL: https://bit.ly/40nUH0s. 20. Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії : Закон України (проєкт) від 28.09.2017 № 7147. URL: https://bit.ly/3n4uFk8.

Кодекс професійної етики судді : затверджено V з’їздом суддів України 24.10.2002. URL: https://bit.ly/3lStdRm.

Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури : затверджено Всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017. URL: https://bit.ly/3ZmaBa9.

Правила адвокатської етики : затверджено звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року 09.06.2017 р. URL: https://bit.ly/3KgD2C0.

Правила професійної етики нотаріусів України: затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2021 № 2039/5. URL: https://bit.ly/3M0tXi5.

Лапкін А. Гарантії дотримання норм професійної етики суддею, прокурором і адвокатом (на прикладі України). Political and Legal Studies. Vol. 1, Issue 2 (June 2022): pp. 76–85. URL: https://bit.ly/3G0jK1l.

Етичні правила правника : затверджено Правничою асамблеєю Всеукраїнської організації «Асоціація правників України» 05 жовтня 2023 р. URL: https://bit.ly/3nm1hWq.

Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VІІ. URL: https://bit.ly/3zh3fdn.

Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VІІІ. https://bit.ly/3LX4Qwv.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.