ШЛЯХИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОСИЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

В. Г. Шапірко

Анотація


Дана стаття є спробою розкрити особливості організаційно-правових та функціональних аспектів державної служби в Україні, а також виявити взаємодії державних службовців із суспільством. Науковці розглядають вплив політичних, економічних та соціокультурних чинників на розвиток державної служби та її роль у забезпеченні ефективного управління державними справами. Крім того, в статті висвітлюються важливі аспекти забезпечення прозорості, законності та доброчесності у діяльності державних службовців, що має вирішальне значення для підтримки довіри громадян до владних структур. Усі ці аспекти мають велике значення для забезпечення ефективності та якості державного управління в Україні. Розглядаються різні чинники, що впливають на якість та ефективність реалізації державної служби в Україні. В цій статті аналізуються різні пропозиції, які можуть сприяти розвитку процесів професійного розвитку державних службовців та в сукупності дадуть можуть дати можливість покращити загальний рівень функціонування державної служби. Доводиться необхідність здійснення комплексу заходів для підвищення ефективності та, внаслідок чого, інституційного посилення державної служби в Україні. Завданням наукової статті є визначення найбільш оптимальних можливих кроків, які дозволять в найближчому майбутньому забезпечити як швидке ефективне реформування інституту державної служби, так і продовжать його сталий розвиток і функціонування, в умовах швидкоплинних обставин, які потребують певний рівень інституційної спромогності державної служби в країні. У роботі розглядаються ключові аспекти реформування державної служби в різних країнах та порівнюються різні підходи до вдосконалення цього сектору. Особлива увага приділяється інноваційним методам підвищення професійної кваліфікації державних службовців, а також практикам залучення кращих кадрів у державну службу. У підсумку, наукова стаття пропонує глибокий аналіз сучасного стану та перспектив розвитку державної служби в контексті сучасних викликів та можливостей. Вона розкриває комплексний погляд на проблеми та перспективи реформування державної служби та служить важливим внеском у дискусію щодо оптимальних шляхів її вдосконалення з метою забезпечення справедливого та ефективного управління державними справами

Ключові слова


державна служба, державний службовець, права державного службовця, обов’язки державного службовця, службові права, державне управління, професійна компетентність, професійний розвиток, міжнародний обмін, міжнародне стажування.

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text.

Правові засади функціонування системи професійного розвитку працівників в Україні: монографія / Барський А. С., Луценко О. Є., Ярошенко О. М. Харків: Юрайт, 2015. 240 с.

Правове регулювання професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємствах в умовах ринкової економіки / Голікова К.О.: дис. канд. юрид. наук: 12.00.05. Луганськ, 2010. 183 с.

Конституція України: Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Державна служба в Україні: навч. Посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор; Львівський регіональний ін-т держ. Управління при Президентові України. – Вид. 3-тє, доп. і переробл. – К.: Дакор, 2009. 560 с.

Державна служба в Україні: організаційно-правові засади / Ю.П. Битяк; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого: Монографія. – Х.: «Право», 2005. – 304 с.

Державна служба України. Загальна частина : навч. посібник / Л. Р. Біла-Тіунова. - Одеса, 2020. – 511 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.