ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ НАЯВНОСТІ РЕАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

І. М. Компанієць, А. О. Нечитайленко, В. А. Нечитайленко

Анотація


На основі аналізу чинного антикорупційного законодавства України та практики його реалізації правоохоронними органами в статті розглянуто деякі проблеми визнання наявності реального конфлікту інтересів у службовців органів місцевого самоврядування як підстави притягнення до адміністративної відповідальності. Метою написання цієї статті є виявлення проблем у практичній реалізації законодавства про запобігання корупції в частині визначення ним сутності конфлікту інтересів та його видів і застосування за його наявність примусових заходів адміністративно-правового впливу. Зазначено, що окремі аспекти цієї проблеми проаналізовано в численних публікаціях учених-адміністративістів, але більшість із них носить суто теоретичний характер. У статті ж на основі використання практики діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції та його територіальних органів, відповідних підрозділів Національної поліції України, судової практики увага акцентується на визначенні сутності реального конфлікту інтересів у службі в органах місцевого самоврядування, оскільки при розв’язанні питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності не враховується статус службовців органів місцевого самоврядування як службовців колегіальних органів місцевої влади, і деякі їхні дії безпідставно трактуються такими, що начебто підпадають під поняття «реальний конфлікт інтересів» з усіма насідками, що з цього випливають – притягнення до адміністративної відповідальності, звільнення зі служби, заборона займатися окремими видами діяльності та інших. Така ситуація складається з-за недосконалості норми Закону «Про запобігання корупції», яка в занадто загальному вигляді трактує поняття і реального, і потенційного конфлікту інтересів. А отже, пропонується внести зміни до цього Закону, ураховуючи особливості роботи колегіальних органів влади.

Ключові слова


конфлікт інтересів, правоохоронні органи, посадова особа, місцеве самоврядування, антикорупційне законодавство, адміністративна відповідальність

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. №1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. №49. Ст.2056.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL: http:// www.president.gov.ua/documents/18688.html.

Україна в Індексі сприйняття корупції-2020. URL: http://cpi.ti-ukraine.org/#/.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст.1122.

Пастух І. Д. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у публічно-правових відносинах засобами адміністративного права : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2021. 42 с.

Рівчаненко С. В. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії ко рупції: дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.07. Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2017. 195 с. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/dis/07/Rivchachenko_diss.pdf.

Лупу А. К. Нормативно-правове урегулювання конфлікту інтересів в системі антикорупційного права: міжнародний досвіт та вітчизняні реалії. Право UA. 2020. № 3. С. 75–83.

Ярова А. Є. Адміністративно-правове забезпечення запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у сфері охорони здоров’я: науково-термінологічний пошук. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2021. Вип. 67. С. 230-235.

Мельничук Р.В. Адміністративно-правові засади запобігання корупційним ризикам в діяльності Національної поліції України. автореф. … канд. юрид. наук спец.: 12.00.07. НАВС, Київ, 2021. 22 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст.170.

Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 02.05.2023 р. №3077-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3077-20#Text.

Ухвала Харківського районного суду Харківської області від 02.08.2023 р. (Справа № 635/2645/23 Провадження № 3/635/1066/2023). URL: https://court.gov.ua/arhiv/
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.