ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ ОСОБАМ ЯК СПЕЦІАЛЬНА ЗАСАДА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

Ю. В. Шинкарьов

Анотація


У статті здійснено спробу наукової розвідки порядку призначення покарання неповнолітній особі як спеціальної засади призначення кримінального покарання. Констатовано своєчасність і відповідність напрямам розвитку сучасної кримінально-правової науки питанням, пов’язаним із призначенням покарання, і, зокрема, спеціальних засад його призначення. Проаналізовано сучасні наукові праці, пов’язані із дослідженням спеціальних засад призначення покарання. Окреслено зв’язок, узаємодія і взаємозалежність загальних і спеціальних засад призначення покарання. Визначено, що правова природа й призначення спеціальних засад покарання полягають у доповненні та конкретизації загальних засад призначення покарання. Наведено низку праць науковців, предметом пошуку яких є спеціальні засади призначення покарання. Констатовано відсутність комплексної наукової розробки спеціальних засад призначення покарання як субінституту кримінального права. Визначено відсутність єдиного, узаємоузгодженого і сталого в сучасній науці розуміння спеціальних засад призначення покарання. Наведено основні наукові погляди на розуміння спеціальних засад кримінального покарання, основні наукові підходи до формування елементів або видів системи спеціальних засад призначення кримінального покарання. Визначено відсутність одноманітності та єдиного правового розуміння алгоритму залучення окремих елементів до спеціальних засад призначення покарання. Визначено, що в більшості наукових досліджень до спеціальних засад призначення покарання належить положення ст. 103 Кримінального кодексу України, які визначають особливості призначення кримінального покарання неповнолітнім особам. У статті проаналізовано положення ст. 103 Кримінального кодексу України на предмет їхньої відповідності розумінню спеціальної засади призначення покарання. Констатовано неоднозначність розуміння порядку призначення покарання неповнолітнім особам як спеціальної засади призначення покарання. Визначено можливість концептуальної зміни підходу в розумінні засади призначення покарання, зокрема й спеціальної. Констатовано змогу розуміння положень ст. 103 Кримінального кодексу України як спеціальної засади призначення покарання при сучасному й найбільш поширеному розумінні такого правового явища як засада призначення кримінального покарання.

Ключові слова


покарання, призначення покарання, загальні засади призначення покарання, спеціальні засади призначення покарання, призначення покарання неповнолітнім особам.

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Ворона В.С. Правові основи взаємодії спеціальних і загальних засад призначення покарання. Право і суспільство. 2017. № 2. С. 156 – 160.

Дудоров О.О. Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці). Київ: Ваіте, 2017. 872 с.

Ворона В.С. Спеціальні засади призначення покарання окремим категоріям осіб. Дисертація канд. юр. наук. спец. 12.00.08. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. URL: https://dspace.univd.edu.ua/items/13ea8c90-d5cf-43a2-a5b5-d8c05e822f93.

Полтавець В.В. До питання про поняття та види спеціальних засад призначення покарання. Кримінальний кодекс України 2001 р.: Проблеми застосування і перспективи удосконалення: матеріали між нар. наук.-практ. конф. 7–8 квіт. 2006 р. Львів: Львів. держ. ун-т внутр. Справ, 2006. Ч. 1. С. 243–245.

Попій А.С. Спеціальні засади призначення покарання як передумова його індивідуалізації. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С.Сковороди. 2017, № 27. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view/474.

Ворона В.С. Спеціальні засади призначення покарання окремим категоріям осіб: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. 20 с.

Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України: монографія. Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. 240 с.

Горностай А.В. Призначення покарання за замах на злочин. Науковий вісник Херсонськ. держ. ун-ту. Серія Юридичні науки. 2014. Вип. 4. Т. 2. С. 152–155.

Академічний тлумачний словник в 11 томах (1970-1980). т.3 с.300. URL: http://sum.in.ua/s/zasada#:~:text.

Орфоепічний словник української мови. URL: https://slovnyk.me/dict/orthoepy
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.