ХАРАКТЕРИСТИКА «ВОЄННОГО СТАНУ» ЯК КВАЛІФІКУЮЧОЇ ОЗНАКИ, ПЕРЕДБАЧЕНОЇ Ч.4 СТ.425 КК УКРАЇНИ

М. С. Журавльов

Анотація


Стан дотримання законності та військового правопорядку в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, що діють відповідно до законодавства України істотно впливають на обороноздатність держави. Нові виклики, загрози та завдання, які постали перед державою та суспільством і зумовлені воєнним станом актуалізували проведення наукових досліджень та з’ясування кримінально-правових аспектів військових кримінальних правопорушень. Наукова спільнота активно дискутує з приводу проблемних питань належного регулювання кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби (військових кримінальних правопорушень). Автор акцентує увагу на тому, що кваліфікація кримінального правопорушення є найважливішим та найскладнішим завданням у правозастосуванні. У статті здійснено досліджено змісту каліфікуючих ознак як засобу диференціації кримінальної відповідальності. Обґрунтовується думка щодо важливості даного питання, адже це створює підґрунтя для конструювання окремих видів діянь і визначення меж караності. Метою статті є з’ясування змісту кваліфікуючої ознаки «в умовах воєнного стану», яка передбачена ч.4 ст.425 Кримінального кодексу України.

Ключові слова


військова служба, недбале ставлення військові злочини, військові кримінальні правопорушення, кваліфікуючі ознаки, воєнний стан, стан війни, безпека.

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Карпенко М.І., Гопак С.О. Сучасна статистика, аналіз та приклади складу злочину, передбаченого ст. 426 КК України. Юридична наука. 2016. № 2. С. 84–101.

Карпенко М. І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військо вослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): монографія. Київ: КНТ, 2006. 232 с.

Панов М. І., Касинюк В. І., Харитонов С. О. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (Військові злочини). Харків: Харків юридичний, 2006. 172 с.

Харитонов С.О. Об’єкт і система військових злочинів. Вісник Національної академії правових наук України № 3 (86) 2016. С.243-253.

Бодаєвський В.П. «Воєнний стан», «бойова обстановка» та «час перебування на військо вій службі» як особливі обставини чинності кримінального закону щодо військових злочинів у часі. Київ, 2013. С. 180.

Когут О.В. До питання про правовий режим воєнного стану. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/237/6365/13401-1?inline=1.

Оробець К.М. Кримінальні правопорушення, вчинені в умовах воєнного стану: суспільна небезпечність та законодавче закріплення. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/ bp/catalog/download/237/6374/13410-1?inline=1.

Про Збройні Сили України. Закон України №1934-XII від 06.12.1991 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1934-12.

Проблемні питання відповідальності військовослужбовців. Аналітична доповідь. Січень 2023. URL: https://defence.org.ua/wp-content/uploads/doslidzhennya/CDS-problemni-pytannya-vidpovidalnos ti-vijskovosluzhbovcziv.pdf

Стан здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення судами загальної юрисдикції у 2022 році. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/ supreme/ogliady/ Stan_Pravosuddya_Criminal_2022.pdf?fbclid=IwAR0-cI-_Q6vwrkYTf6H36MOM1-1PtZQeBa0 K9r FQXGyadcYYg65htMccVx0

Байда А.О., Склезь О.А. Основні проблеми кваліфікації злочинів, вчинених в умовах воєнного стану. URL: http://molodyvcheny.in.ua/ files/ journal/ 2019/4/26.pdf

Гуторова Н.О. Проблеми вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: матер. наук.-практ. конференції / ред. кол.: В.В. Сташис (голов. ред.) та ін. Х.: «Кроссроуд», 2006. С. 47–50.

Про правовий режим воєнного стану. Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.

Про оборону України. Закон України від 06.12.1991р. № 1932-XIIURL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1932-12#Text

Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. № 254к/96- ВР. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

ІІІ Гаазька конвенція про відкриття воєнних дій від 18.10.1907 р. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/141186__547608

Топольніцький В.В., Тична Б.М. Проблеми правового регулювання понять «воєнний стан», «стан війни» та «воєнний час». URL: http://legalposition.umsf.in.ua/ archive/2019/4/ 13.pdf

Закон України «Про критичну інфраструктуру». Закон України від 15.11.2021р. №1882-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text

Москаленко Ю.М. Філософія: персонали, терміни, поняття. Навчально-методичний посібник. Івано Франківськ: Плай, 2004.

Топольніцький В.В., Остапенко А.І. Особливості регулювання військових правовідносин в умовах особливого періоду, воєнного стану та бойовій обстановці. URL: http://lsej.org.ua/3_2021/61.pdf
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.