ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 425 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ)

О. О. Коваленко, А. В. Плотнікова

Анотація


Метою статті є характеристика об’єктивних ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Акцентовано увагу, хоча наявність дискусій у науці завжди заохочувалась, усе ж стосовно питань кваліфікації кримінальних правопорушень і притягнення до кримінальної відповідальності навряд чи така ситуація є корисною, бо вона збільшує кількість ризиків необґрунтованого застосування складів кримінальних правопорушень до осіб, дії яких не підпадають під застосування останніх, зокрема й щодо ст. 425 КК України. Резюмовано, що об’єктивні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби) мають бути чітко визначеними в теорії, щоб ефективно працювати в практичній площині. І першість у цьому ланцюзі належить родовому об’єкту військових кримінальних правопорушень, що передбачені розділом ХІХ Особливої частини КК України, який варто визначати як суспільні відносини, що пов’язані із порядком несення військовослужбовцями військової служби, що виявляється у визначених законодавством способах виконання, методах здійснення військовослужбовцями їхньої діяльності, які виступають засадою забезпечення воєнної безпеки України. Доведено, що максимальна точність визначення родового об’єкта військових кримінальних правопорушень сприятиме точності формування змісту об’єктивної сторони складу військового кримінального правопорушення, передбаченого ст.425 КК України (недбале ставлення до військової служби), та зниженню ризиків необґрунтованого поширення цієї статті КК України на будь-які дії військовослужбовців, що за своїм характером не можуть вважатися недбалим ставленням до військової служби, а отже, стане елементом системи, що гарантує безпеку країни, бо захистить військовослужбовців від неправильної кваліфікації їхніх дій та застосування до них покарання.

Ключові слова


об’єкт кримінального правопорушення, об’єктивна сторона, військова служба, військова службова особа, воєнний стан, бойова обстановка, покарання, військові кримінальні правопорушення, військові злочини, кримінальна відповідальність, безпека, недбале ста

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Недбале ставлення до військової служби: один кейс – різне тлумачення. Чому прак тика відрізняється від норми права. Правовий альянс. URL: https://www.legalalliance.com.ua/ novini/nedbale-stavlenna-do-vijskovoi-sluzbi-odin-kejs-rizne-tlumacenna-comu-praktika-vidrizna etsa-vid-normi-prava/.

Журавльов М. С. Недбале ставлення до військової служби: окремі практичні проблеми кримінальної відповідальності. Integracja szkolnictwa wyższego prawnic zego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. Łomża : MANS w Łomży, 2023. Pp. 66–68.

Журавльов М. С. Пра вове регулювання кримінальної відповідальності за військові кримінальні правопорушення: історико-правовий аспект. Збірник наукових праць Харківського національного педагогіч ного університету імені Г.С. Сковороди «Право». 2022, Вип. 35. С.47-55.

Карпенко М. І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військо вослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): монографія. Київ: КНТ, 2006. 232 с.

Карпенко М.І. До питання кваліфікації злочинів проти встановленого законодавством порядку несення чи проходження військової служби, учинених за сукупністю злочинів. Правові новели. 2018. №5. С. 115-121. http://www.legalnovels.in.ua/journal/5_2018/17.pdf.

Плотнікова А.В., Коваленко О.О. Щодо соціальної зумовленості криміналізації пособництва державі агресору як злочину проти основ національної безпеки України Збірник наукових праць Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди «Право». 2023. Вип.37. С. 15-21.

Харитонов С. О. Кри мінальна відповідальність за військові злочини за кримінальним правом України: моног рафія. Харків: Право, 2018. 328 с.

Ященко А.М. Кримінальна відповідальність за недбале ставлення до військової служби та ефективність її індивідуалізації в окремих формах. Вісник кримінологічної асоціації України. 2023 №1 (28). С.50-63. URL: https://dspace.univd.edu.ua/ server/api/core/bitstreams/8319354f-baa0-43ab-8bfe-bf09eaa0e401/content.

Стан здійснення пра восуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення судами загальної юрисдикції у 2022 році. Верховний Суд. С. 96. URL: https://supreme.court.gov.ua/ userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Stan_Pravosuddya_Criminal_2022.pdf8.

Надоєв А.А. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ст. 426 КК України. Держава та регіони. 2021. №4 (74). URL: http://www.law.stateandregions.zp.ua/ archive/4_2021/12.pdf.

Академічний тлумачний словник. URL: http://sum.in.ua/s/porjadok
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.