ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА, ЯКЕ БУЛО НАБУТО ПОДРУЖЖЯМ ПІД ЧАС ШЛЮБУ ЗА РАХУНОК СПІЛЬНИХ ТА ОСОБИСТИХ КОШТІВ (ЗМІШАНОГО МАЙНА):ПОШУК ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ ЗАХИСТУ

О. М. Пономаренко

Анотація


Метою цієї статті є визначення ефективних способів захисту, які може використати в процесі поділу майна той з подружжя, який при придбанні майна, крім спільних коштів, зробив також внесок за рахунок особистого майна. У процесі дослідження були використані наукові праці з цієї теми, а також проведений аналіз практики Верховного суду та адвокатської практики. У результаті дослідження було виявлено невідповідність того способу захисту, який закріплений у СК і використовується у правозастосувальній практиці, сутності права спільної сумісної власності. Так, зокрема, акцентовано увагу на тому, що право спільної власності передбачає право власності подружжя на один об’єкт, а тому положення ч. 7 ст. 57 СК, згідно з якими, якщо в придбання майна вкладені, крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя, то частка в цьому майні, відповідно до розміру внеску, є його особистою приватною власністю, не відповідають правовій природі права спільної сумісної власності. Не може існувати одночасно два види спільної власності на один об’єкт. Водночас акцентовано увагу, що справедливим є, при поділі такого майна, ураховувати майнові інтереси того з подружжя, який у набуття спільного майна, зробив особистий внесок. Саме тому на законодавчому рівні необхідно закріпити той спосіб захисту, який відповідає сутності права спільної сумісної власності та буде ефективним для захисту зазначених прав. Таким способом захисту необхідно визнати вимогу такого з подружжя про збільшення його частки під час поділу спільного майна пропорційно до його особистого вкладу. Залучення такого способу до сімейного законодавства розширить підстави, з яких суд може відступити від принципу рівності часток під час поділу спільного майна, що закріплені в ст. 70 СК.

Ключові слова


право спільної сумісної власності, захист сімейних прав, ефективні способи захисту, принцип рівності часток, договір про визначення частки того з подружжя, який зробив особистий вклад, збільшення частки, члени сім’ї, право власності, правовий режим майн

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Кисіль В., Крат В., Миця Ю., Спасибо-Фатєвої І. Правова природа частки у спіль нійвласності . Право України. 2022. № 8. С. 140-156. URL: https://supreme.court.gov.ua userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/zvi/stat_prav_prur_chastku.pdf.

Сімейний ко декс України: Науково-практичний коментар / За ред. І. В. Жилінкової. Харків: Ксилон, 2008. С. 183.

Маслов В. Ф. Имущественные отношения в семье (Научно-практический комментаций действующего законодательства СССР, РСФСР, УССР и практика его применения). Издательство Харьковского университета. Харків, 1972. С. 37.

Дзера О. В. Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики. Київ: Юрінком Інтер, 2017. С. 260.

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: Ін Юре, 2003.

Постанова ВС від 17 лютого 2021 року. Справа № 359/898/18 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95241648.

Постанова від 24 січня 2020 року. Справа № 546/912/16-ц URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87243018.

Постанова 16 вересня 2020 року. Справа № 344/5437/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91643785

Кивалов С. В., Червоный Ю. С., Волосатый Г. С., Калитенко О. М. Семейное право Украины: учебник / под ред. Червоного Ю. С. Київ: Правова едність, 2009. С. 257.

Постанова ВС 13 січня 2022 року. Справа № 921/591/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/102736154.

Якименко О. О. Майно подружжя. Виниця: ТОВ «Консоль», 2017. С. 97.

Погрібний С. О. Визначення способу захисту цивільних прав та інтересів. URL.: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Prezent_Pogribnyi_ sposib_zahistu.pdf.

Постанова ВС від 30 травня 2019 року. Справа № 636/4948/14-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82120450
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.