ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА, ЯКА НАБУТА У ЗВ’ЯЗКУ З ВНЕСЕННЯМ ВКЛАДУ ЗА РАХУНОК СПІЛЬНОГО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ

О. М. Пономаренко, К. О. Мешкова

Анотація


Метою статті є визначення правового режиму майна подружжя, що було внесене як вклад до статутного капіталу господарського товариства, шляхом дослідження основних теоретичних концепцій та позицій Верховного Суду з цієї проблеми. У теорії та практиці виникають складнощі з визначенням виду та правового режиму того блага, яке отримує подружжя взамін внесення вкладу до статутного капіталу господарського товариства. Це пов’язано як з недосконалістю законодавства, у якому не встановлено правовий режим частки в статутному капіталі юридичної особи як об’єкта права власності, так і недостатнім дослідженням цих питань у цивілістиці. Як наслідок, судова практика в цій категорії справ, включаючи практику Верховного Суду, є суперечливою та неоднорідною, що впливає на ефективність захисту майнових прав подружжя. Для визначення правового режиму того блага, яке подружжя отримує взамін спільного майна, унесеного одним із подружжя як вклад у формування статутного капіталу юридичної особи, слід чітко розмеловувати два види прав, які виникають у цій сфері, – право на частку (корпоративний пай) та право з частки (корпоративні права). Таким чином, замість внесеного спільного майна под.- ружжя як вкладу до статутного капіталу юридичної особи, той з подружжя, який є учасником юридичної особи набуває два види прав – право на частку (корпоративний пай) та корпоративні права. І якщо корпоративні права належать винятково тому з подружжя, який є учасником господарського товариства, то частка (корпоративний пай) є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя та підпорядковується правилам режиму спільної сумісної власності в питаннях його здійснення, поділу та інших юридично значущих дій. Проблемам поділу майна, до складу якого входить частка в статутному капіталі господарського товариства; порядку вчинення правочинів із часткою в статутному капіталі господдарського товариства буде присвячено в статті автора

Ключові слова


корпоративні права, частка в статутному капіталі господарського товариства; право спільної сумісної власності, корпоративний пай

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Вінтоняк Н. Д. Правовий режим корпоративних прав подружжя: монографія. Київ.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бур чака НАПрН України, 2021. 187 c.

Майданик Р. А. Речове право: підручник. Київ: Алерта, 2019. С. 485.

Жорнокуй Ю. М. Частка у статутному (складеному) капиталі господарського товариства як об'єкт цивільних прав. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учас ників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (Харків, 21 травня 2021 р.). С. 38. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8a313c17- da4e-46a1-874d-f0c114dde722/content.

Корпоративне право крізь призму судової практики : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : ЕКУС, 2021. С. 204.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 29 червня 2021 року у справі № 916/2813/18 URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/98531899.

Постанова ВС від 3 червня 2015 року. Справа № 6-38цс15. URL: Постанова ВС від 13 березня 2019 року. Справа № 756/10797/15-ц. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/VS150420?an=1&ed=2015_06_03

Постанова ВС від 13 березня 2019 року. Справа № 756/10797/15-ц. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/80918766?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium =news&utm_content=cons12

Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права: монография/ В. К. Антошкина, В. И. Борисова, И. В. Жилинкова и др.; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2013. С. 92.

Кухарєв О. Є. Особливості спадку вання права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю // Часопис цивілістики. Вип. 41. С. 34–39.

Постанова Верховного Суду від 16 березня 2023 р. Справа № 911/2780/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109673256
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.