СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ У ДЕЯКИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

С. І. Сприндис, Я. С. Протопопова

Анотація


У статті «Становлення та розвиток системи соціального захисту дітей у деяких європейських країн» розглянута проблема прав і свобод дітей, яка займає одне з важливих місць у міжнародних відносинах. Проаналізовано захист прав дитини, який значною мірою обумовлений тим, наскільки суспільство поінформовано про права дітей, які умови склалися у суспільстві для їх розвитку. Також увагу зосереджено на аналізі етапів еволюційного становлення та розвитку системи соціального захисту дітей у деяких європейських країнах. Констатовано зародження правових форм влаштування дітей вже у княжу добу. Аналіз світового досвіду формування системи соціального захисту дітей переконує нас у тому, що захист прав дітей, зміна умов їхнього життя в суспільстві – це важлива турбота кожного дорослого громадянина, усіх громадських організацій, у якій сфері вони не діяли б. Нехтуючи ж правами дітей сьогодні, ми прирікаємо їх на труднощі в майбутньому, але й позбавляємо себе надії на підтримку, розуміння, повагу і стабільність. Проаналізовано нормативно-правові акти, що складають законодавство про соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Автором при дослідженні питання «Становлення та розвиток системи соціального захисту дітей у деяких оєвропейських країн» проаналізовано і досліджено історичний аспект розвитку та становлення соціального захисту дітей у країнах європейського союзу, особливо після підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, має величезне практичне значення для України. Також досліджено зміст та розвиток соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Польщі. Запропоновано врахування досвіду Польщі у вирішенні окреслених проблем. Сучасна Польща має власний підхід до соціального забезпечення дітей. Категорія дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, серед соціально-вразливих верств населення законодавчо не виокремлюється. Еволюція системи соціального захисту дітей відбувалася протягом тривалого часу від неорганізованих заходів до сучасних удосконалених систем на рівні держави.

Ключові слова


соціальний захист; дитина-сирота; дитина позбавлена батьківського піклування; становлення; законодавствo; правове регулювання; захист

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Бурлака О. Зарубіжний досвід соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбав лених батьківського піклування, і можливості його використання в Україні. Підприємницт во, господарство і право. № 1, 2020, с. 59-64.

Турчанова Т.М. Зарубіжний досвід станов лення та розвитку виправних закладів для неповнолітніх правопорушників (ХVIII ст.) URL : file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9/Downloads/782- %D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1 %82%D1%96-1356-1-10-20190418%20(3).pdf (дата звернення 08.09.23).

І.Г. Улюкаєва. Світовий процес розвитку дошкільної освіти та його вплив на становлення вітчизняної теорії і практики (ХІХ – початок ХХ ст.), с. 222-233, URL : file:///C:/Users/%D0%A1%D0% B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9/Downloads/iryna_polishchuk..pdf (дата звернення 09.09.23).

Внутрішня і зовнішня політика Генріха 8 URL : //dovidka.biz.ua/genrih-8- vnutrishnya-ta-zovnishnya-politika (дата звернення 28.08.23).

Розвиток трудового і соціального законодавства в Англії. URL : http://yport.inf.ua/razvitie-trudovogo-sotsialnogo zakonodatelstva-50176.html (дата звернення 28.08.23).

Джон Локк і його роль виховання у розвитку особистості. URL : http://um.co.ua/8/8-9/8-91259.htm (дата звернення 05.09.23).

Бойко А. Роберт Оуен та його педагогічні думки. Наукові записки Міжнародного гумані тарного університету. № 19, 2013, с. 134-137.

Бадида А.Ю. Розвиток соціального законо давства в Німеччині (друга половина ХІХ століття). С. 12-14 URL : https://dspace.uzhnu.edu.ua/ jspui/ bitstream/ lib.pdf (дата звернення 06.09.23).

Лубенец Н. На родине Фребеля. Дошкольное воспитание. 1911. № 7. С. 524-537. URL : https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/lubenets-n-d/bibliohrafiya/ (дата звернення 08.09.23).

Сімкіна О.В. Основні засади та історичні етапи становлення й розвитку соціального забезпечення (на прикладах країн Європи та України). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e book/tpdu/2010-4/ doc/3/22.pdf (дата звернення: 11.09.2023).

Соціальні універсальні послуги в Польщі. URL: https://referatss.com.ua/work/socialni-universalni-poslugi-v-polshhi/ (дата звер нення: 11.09.2023)
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.