ЧЛЕНИ СІМ’Ї ЯК СУБ’ЄКТИ ПРАВА НА ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Х. О. Токаренко

Анотація


Метою статті є визначення кола осіб, які мають право вимоги про відшкодування моральної шкоди та встановлення обов’язкових елементів, які підлягають доведенню в суді при розгляді справ цієї категорії. Останнім часом через погіршення соціальноекономічного стану населення в Україні збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод за участю громадян та джерел підвищеної небезпеки. У зв’язку з цим усе більшої актуальності набуває інститут відшкодування моральної шкоди заподіяної смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки. При розгляді судами справ цієї категорії існує низка проблемних питань, які потребують системного аналізу та врегулювання, а саме: Хто входить до кола членів сім’ї, які мають право на моральну шкоду, завдану саме джерелом підвищеної небезпеки? Хто має право на відшкодування моральної шкоди, спричиненої смертю фізичної особи? Які існують підстави відшкодування моральної шкоди? Що підлягає доведенню при розгляді судом справ про відшкодування моральної шкоди? Які обставини виокремлять право на відшкодування моральної шкоди? Відповіді на ці питання актуальні не лише для науковців, а й для звичайних громадян, які майже щодня стикаються з джерелами підвищеної небезпеки в повсякденному житті

Ключові слова


член сім’ї, сімейні відносини, сім’я, моральна шкода, компенсація, стягнення, розмір моральної шкоди, джерело підвищеної небезпеки, відшкодування моральної шкоди завданої смертю фізичної особи джерелом підвищеної небезпеки

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Конституція України URL: https://zаkоn.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/254%D0%BА/96- %D0%B2%D1%80#Tеxt.

Спеціаліст Департаменту фінансового законодавства Міністерст ва юстиції України Бакірова І.О. «Зміст Конституційного права людини і громадянина на судовий захист» URL: https://mіnjust.gоv.uа/m/str_8158#:~:tеxt.

Bаsеnkо Ruslаn, Аvаnеsіаn Hеnnаdіі, Strіlkо Dmytrо (2022). Іnstіtutе оf cоmpеnsаtіоn fоr mоrаl dаmаgе: іntеrnаtіоnаl lеgаl еxpеrіеncе аnd lеgіslаtіvе іnnоvаtіоns. Еntrеprеnеurshіp, Еcоnоmy аnd Lаw, 1, 5–10, dоі: https://dоі.оrg/10.32849/2663-5313/2022.1.01.

Ракул О.В. URL: http://pеrspеctіvеs.pp.uа/ іndеx.php/ nts/аrtіclе/vіеw/5587/5619.

Васильєв В.В. Окремі питання визначення поняття моральної (немайнової) шкоди. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015. Вип. 32, Т. 2. с. 10 –15.

Цивільний кодекс України URL: https://zаkоn.rаdа.gоv.uа/ lаws/ shоw/435-15#Tеxt.

Постанова Верховного суду від 16.05.2023 у справі № 569/20510/19 (провадження №61-13787св20) URL: https://іps.lіgаzаkоn.nеt/dоcumеnt/C024023.

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 № 4 URL: https://zаkоn.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/v0004740-13#Tеxt.

Постанова Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 05.12.2022 у справі № 214/7462/20 URL: http://іplеx.cоm.uа/dоc.php?rеgnum=108238968&rеd= 1000032dаа 6653730еf45753cаdbf0а27c39b6&d=5.

Кохановська О. В. Поняття та види особистих немайнових прав у Цивільному праві України. Вісник Київського національного універси тету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 2010.

Постанова Верховного Суду у складі Каса ційного цивільного суду від 04.04.2018 у справі № 212/2362/16-ц URL: https://іps.lіgаzаkоn.nеt/ dоcumеnt/ vіеw/VS182052?еd=2018_04_04.

Пономаренко О. М., Коваленко О.О. Позитивні зобов’язання держави щодо визначення категорії «член сім’ї» у сфері соціального захисту URL: http://lsеj.оrg.uа/12_2022/137.pdf.

АSЕ ОF VАLLІАNАTОS АND ОTHЕRS v. GRЕЕCЕ URL: https://hudоc.еchr.cое.іnt/frе#{%22іtеmіd%22:[%22002-9224%22]}.

Постанова Вер ховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 15.02.2023 у справі № 606/1630/21 суду URL: http://іplеx.cоm.uа/dоc.php?rеgnum= 109363875 & rеd=10000393cе47cd1bdd37840d8fc66b7328756c&d=5
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.