ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗМІН ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ, МЕХАНІЗМУ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ РОЗПОДІЛУ СВОБОДИ ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ, ЗОКРЕМА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Т. Г. Головань

Анотація


Метою статті є характеристика сучасних особливостей правового регулювання змін істотних умов праці, механізму їх впровадження з огляду на розподіл свободи волі сторін трудового договору, зокрема в умовах воєнного стану. Автор зазначає, що законодавець зміну істотних умов праці визначає самостійним видом зміни трудового договору. При цьому саме зміна істотних умов праці є одним з найбільш дискусійних та проблемних питань серед науковців та юристів-практиків. Невизначеним залишається поняття «істотні умови праці», перелік істотних умов праці також не є вичерпним. Усе це призводить до проблем у правозастосуванні та порушення прав працівників, що в цілому веде до недотримання соціальної функції трудового права. Законодавець допускає як значимий юридичний факт для зміни істотних умов праці, як різновиду зміни трудового договору, прояв свободи волі однієї сторони трудового договору. На практиці виникають питання правильного застосування норм, що розглядаються, а тому, трудові права працівників можуть порушуватися роботодавцями. Відповідно має бути визначено належний правовий механізм впровадження зміни істотних умов праці на законодавчому рівні, який би допомагав уникнути порушення трудових прав працівників. Автор робить висновки, що зміна істотних умов праці має бути викликана наявністю об’єктивних причин; стосується підприємства або його структурного підрозділу; має спеціальний порядок проведення, який потребує деталізації на законодавчому рівні на період дії режиму воєнного стану. Убачається, що ст.3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» потребує доповнень щодо конкретизації механізму застосування зміни істотних умов праці.


Ключові слова


соціальна функція трудового права, зміна трудового договору, працівник, роботодавець, трудові відносини, праця, трудові права, трудовий договір, зміна істотних умов праці, право на працю, свобода волі сторін трудового договору; сторони трудового договору.

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Жернаков В.В. Стабільність трудового договору і стабільність трудового правовід ношення: сучасні проблеми теорії і практики. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/ 123456789/7023/1/Gernakov_130.pdf.

Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник / Н. Б. Болотіна. 2-ге вид., стер. Київ: Вікар, 2004. 725 с.

Мельник К.Ю. Стабільність та змінюваність трудових правовідносин. Радник : український юридичний портал. URL: http://radnuk.info/statti/253-trydpr/14837-2011-01-19-03-43-23.html/.

Коваленко О.О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2015. 447 с.

Коваленко О.О. Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору: монографія. Харків: ХНАДУ, 2015. 348 с.

Коваленко О.О. Свобода волі сторін трудового договору при змінах в організації виробництва та праці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2014. Випуск 6-2. Т.2. С. 102–106.

Тиха А. П. Окремі питання визначення і зміни змісту трудового договору. Право та інновації. 2016. № 1. С. 233–237.

Кодекс законів про працю України. Закон України №322-VIII від 10.12.1971р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.

аспектів зміни істотних умов праці. URL: https://www.dcz.gov.ua/novyna/5-aspektiv-zmin-istotnyh-umov-praci.

Прудивус О.В. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з підстав організаційно-правового характеру: автореферат дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». Харків, 2003. 20 с.

Трудове право України: Академічний курс: [підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. Київ: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. 536 с.

Валецька О.В. Переміщення та зміна істотних умов праці як вид зміни умов трудового договору. URL: https://journals.indexcopernicus.com/ api/file/viewByFileId/561132.

Трудове право України : підручник / за заг. ред. М. І. Іншина, В.Л. Костюка, B.П. Мельника. Київ, 2015.

Трудове право України: Академ. курс: [підруч.] / [А.Ю. Бабаскин, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана, та ін.]; за заг. ред. Н.М. Хуторян. Київ: Вид-во А.С.К., 2004. 608 с.

Постанова Верховного Суду від 15.05.2021 р. №394/836/20 (провадження № 61-5813св21). Дайджест правових позицій Верховного Суду щодо трудових спорів. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/ publications.pdf.

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Закон України № 2136-ІХ від 15.03.2022р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text.

Коментар Міністерства економіки України до Закону України «Про організацію трудо вих відносин в умовах воєнного стану». URL: https://www.me.gov.ua/Documents/ Detail?lang= uk-UA&id=7ca63edc-a033-4a4e-a29b-9157cb5a69a2&title=KomentarMinekonomiki Do Zakonu UkrainiVid15-Bereznia2022-R-2136-ikhproOrganizatsiiuTrudovikhVidnosinVUmovakh VonnogoStanu
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.